Çaykur Rizespor Yeni Sezon Öncesi Düzce’de Hazırlıklarını Sürdürdü

Yeni sezon ön­ce­si Düzce’de kamp yapan Çay­kur Ri­zes­por, çift ant­ren­man­la ha­zır­lık­la­rı­na devam etti.

Kay­naş­lı il­çe­sin­de­ki Fe­ner­bah­çe Ser­kan Acar Re­sort & Sports Topuk Yay­la­sı Te­sis­le­ri’nde sezon ön­ce­si 3. kam­pı­nı yapan Ka­ra­de­niz ekibi, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de sabah ve akşam sa­at­le­rin­de ger­çek­leş­tir­di­ği id­man­lar­la ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü.
Günün ilk ant­ren­ma­nın­da ısın­ma ve kuv­vet ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan is­tas­yon­da ça­lış­ma yapan fut­bol­cu­lar, akşam id­ma­nın­da ise ko­or­di­nas­yon ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.
İdmana ka­tı­lan yeni trans­fer­ler Gök­han Gönül ve Alper Potuk, gös­ter­dik­le­ri per­for­mans­la tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı Uygun’u mem­nun etti. Öte yan­dan Çay­kur Ri­zes­por’un golcü oyun­cu­su Loic Remy takım ar­ka­da­şı ile gir­di­ği ikili mü­ca­de­le­de sa­kat­lık ge­çir­di. Uzun süre sa­ha­da acı çeken Remy, kulüp sağ­lık ekip­le­ri­nin eş­li­ğin­de sa­ha­yı terk etti. Bü­lent Uygun, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yeni sezon ha­zır­lık­la­rı­nın tüm hı­zıy­la devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Topuk Yay­la­sı’ndaki güzel or­tam­da ça­lış­ma­la­rı­mı­za devam edi­yo­ruz. 3. kamp dö­ne­mi­miz şu anda ek­sik­le­ri­mi­zi gör­mek adına ve oy­na­ya­ca­ğı­mız ha­zır­lık maç­la­rıy­la gayet güzel ge­çi­yor.” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi