Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun: “Kendilerini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu aramıza katacağız”

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, çok ye­te­nek­li, ken­di­le­ri­ni dünya fut­bo­lu­na ka­nıt­la­mış 3 fut­bol­cu­yu daha trans­fer ede­cek­le­ri­ni bil­dir­di.

Kay­naş­lı il­çe­sin­de­ki Fe­ner­bah­çe Ser­kan Acar Re­sort & Sports Topuk Yay­la­sı Te­sis­le­ri’nde sezon ön­ce­si 3. kam­pı­nı yapan Ka­ra­de­niz eki­bi­nin tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­sı Uygun, sezon ha­zır­lık­la­rı­nın hızla devam et­ti­ği­ni söy­le­di.
Ta­kı­ma çok önem­li tak­vi­ye­ler ya­pıl­dı­ğı­nı an­la­tan Uygun, “Yap­tı­ğı­mız trans­fer­ler, ta­kı­ma çok önem­li tak­vi­ye­ler sağ­la­dı. Anıl, Alper, Hol­men gibi çok önem­li trans­fer­le­ri­miz var. Çok ye­te­nek­li ar­ka­daş­lar ken­di­le­ri. 2. eta­bı­mız­da ta­kı­mı­mı­za yine tak­vi­ye­le­ri­miz oldu. Onlar tabii bazı sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı 1 ay kadar ge­le­me­di­ler, o yüz­den id­man­sız ol­ma­la­rı bizim için han­di­kap­tı.” diye ko­nuş­tu. Trans­fer ça­lış­ma­şa­rı­nın devam et­ti­ği­ni bil­di­ren Uygun, “Tabii trans­fer kolay ol­mu­yor. Baş­ka­nı­mız, is­te­di­ği­miz isim­ler üze­rin­de ça­lı­şı­yor. İste­di­ğim 2 fut­bol­cu daha vardı. Onlar bazı ne­den­ler­le ara­mı­za ka­tıl­ma­ya­bi­lir ama çok ye­te­nek­li, ken­di­si­ni dünya fut­bo­lu­na ka­nıt­la­mış 3 fut­bol­cu­yu daha ara­mı­za ka­ta­ca­ğız.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Uygun, Gök­han Gönül trans­fe­rin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek, oyun­cu­nun son 10 yılda Türk fut­bo­lu­na damga vur­du­ğu­nu, tec­rü­be­siy­le ta­kı­ma çok şey ka­ta­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü kay­det­ti.
“Ya­ban­cı oyun­cu ku­ra­lı, teker teker dü­şü­rül­me­liy­di”
Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) ta­ra­fın­dan alı­nan ya­ban­cı oyun­cu ka­ra­rı­nı da de­ğer­len­di­ren Bü­lent Uygun, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Ku­ra­lın de­ğiş­me­siy­le eli­miz­de 14 ya­ban­cı oyun­cu­muz bu­lu­nu­yor­du. Yerli oyun­cu­nun kı­sıt­lı ol­ma­sı, alt­ya­pı­da­ki olu­şu­mun çok kötü ol­ma­sı, alt­ya­pı ho­ca­la­rı­mı­zın ma­aş­la­rı­nın çok kötü ol­du­ğu bir or­tam­da, Türk oyun­cu­nun ye­tiş­me sü­re­ci biraz sı­kın­tı­lı ge­çi­yor. İnşal­lah fe­de­ras­yon bu ko­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma ya­pa­cak­tır. Fe­de­ras­yon, ya­ban­cı oyun­cu ku­ra­lı­nı teker teker dü­şür­sey­di, ku­lüp­ler zarar gör­mez­di. 6 oyun­cu­yu oy­nat­ma­sa­nız ve sizin id­ma­nı­nız­da çekip git­me­ye kalk­sa, ay­rı­ca sizin idman dü­ze­ni­ni­zi bozsa ku­lü­be ver­di­ği za­ra­rı büyük olur. En azın­dan ya­ban­cı ku­ra­lı için 11 fut­bol­cu­ya izin ve­ril­se ve 3 fut­bol­cu yedek tu­tul­sa çok doğru olur­du. Ay­rı­ca alt­ya­pı ça­lış­mı­yor ki, milli ta­kım­da sol bek bu­la­mı­yor­su­nuz. Ku­lüp­le­ri­mi­zin alt­ya­pı­la­rı çok kötü. Maaş ve saha ol­ma­yan or­tam­da fut­bol­cu ye­tiş­mez. Biz­ler sokak ara­la­rın­da ye­tiş­tik ama o za­man­ki fut­bol bü­yük­le­ri­miz, bize her türlü bilgi pay­la­şı­mı­nı ya­pı­yor­du. Siz­ler ant­re­nör­le­ri top­la­yıp, ‘Türk fut­bo­lu için ne yap­ma­lı­yız?’ diye sor­du­nuz mu? Yö­ne­ti­ci­ler ola­rak yap­tı­ğı­nız top­lan­tı­lar­da al­dı­ğı­nız ka­rar­lar sa­de­ce Türk fut­bo­lu­na ve­ri­len za­rar­lar… İnşal­lah kısa süre içe­ri­sin­de doğru, in­te­rak­tif ve uzak­tan eği­tim­le Av­ru­pa fut­bo­lun­da oy­na­yan Türk genç­le­ri­ni çı­kar­tır ve ye­tiş­ti­ri­riz.”
“Ku­lüp­le­ri­miz ho­ca­la­rı­nı eği­tim al­ma­la­rı için yurt dı­şı­na yol­la­ma­lı”
Son dö­nem­de ya­ban­cı ye­ri­ne Türk ça­lış­tı­rı­cı­la­rı­nın ter­cih edil­me­si­nin güzel bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu fakat ant­re­nör­le­rin ken­di­si­ni ge­liş­ti­re­rek yurt dı­şı­na açıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan Uygun, “Türk ho­ca­lar ola­rak yurt dı­şı­na bir türlü açı­la­ma­dık. Ya dil prob­le­mi­miz var ya da başka prob­lem­ler­den do­la­yı ama ya­ban­cı fut­bol­cu ge­tir­me ko­nu­su­na ba­kıl­dı­ğın­da ma­şal­la­hı­mız var. Bazı ho­ca­la­rı­mız ken­di­le­ri­ni çok ge­liş­tir­di ama çok büyük ho­ca­la­rı­mız ara­sın­dan ara­mı­za ka­tı­lan hoca ol­ma­dı. Her­kes kendi ken­di­ne ça­ba­la­ya­rak ken­di­si­ni ge­liş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor. Bence böyle ol­ma­ma­lı. Ku­lüp­le­ri­miz, ho­ca­la­rı­nı eği­tim al­ma­la­rı için yurt dı­şı­na yol­la­ma­lı.” şek­lin­de ko­nuş­tu. Uygun, yeni se­zon­da ta­raf­tar­la­rı­na ka­vu­şa­cak­la­rı için çok mutlu ol­duk­la­rı­nı ama sal­gı­nın henüz bit­me­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ke­rek, çok dik­kat­li olun­ma­sı­nı is­te­di.


Haber Merkezi