Çaykur Rizespor 10 numarasını buldu

Çay­kur Ri­zes­por, Bre­zil­ya­lı Ro­nal­do Cesar Men­des de Me­de­iros ile 2 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.

İstan­bul’da ger­çek­le­şen imza tö­re­nin­de Çay­kur Ri­zes­por Kulüp Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Basın Söz­cü­sü Selim Se­li­moğ­lu da hazır bu­lun­du.
Ku­lüp­ten ya­pı­lan resmi açık­la­ma­da, ken­di­si­ni 2 yıl­lı­ğı­na mavi yeşil renk­le­re bağ­la­yan im­za­yı atan Men­des için, “Ro­nal­do Men­des’e ku­lü­bü­mü­ze Hoş gel­din diyor, ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.” de­nil­di.
2016 yı­lın­dan beri Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri 1. Ligi ta­kım­la­rın­dan Al-Wash’ın oyun­cu­su olan ve geç­ti­ği­miz üç se­zo­nu bu ku­lüp­te ge­çi­ren 28 ya­şın­da­ki orta saha oyun­cu­su Men­des, ka­ri­ye­ri­ne Bre­zil­ya Serie B ta­kım­la­rın­dan Cent­ro Spor­ti­vo Ala­go­ano’da baş­la­mış­tı.


Haber Merkezi