Çay ithalatı Tarım Bakanını ilgilendirmiyormuş!

İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, çay üret­me­yen Azer­bay­can’dan çay ül­ke­si Tür­ki­ye’ye çay it­ha­la­tı­nın ne­de­ni­ni sordu, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li, çay it­ha­lat kota tah­si­si­nin kendi görev ala­nın­da ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di.

Be­ka­roğ­lu, “Çay it­ha­la­tı ko­nu­su Çay­kur’un bağlı ol­du­ğu Tarım Ba­ka­nı­nı il­gi­len­dir­mi­yor­sa kimi il­gi­len­di­ri­yor? Böyle so­rum­suz­luk olmaz” dedi.
2 Mart 2021 tarih ve 31411 Sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan 3583 Nolu Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ile Azer­bay­can’dan 300 ton’a kadar ya­pı­la­cak çay it­ha­la­tı­nın güm­rük ver­gi­sin­den muaf ol­ma­sı­na CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu tepki gös­ter­miş; Çay­kur’un de­po­la­rı çayla do­luy­ken, Çay­kur’a, yaş ve kuru çay üre­ti­ci­le­ri­ne darbe ni­te­li­ğin­de­ki bu ka­ra­rın ne­de­ni­ni Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’ye sor­muş­tu. TBMM baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği Ya­zı­lı Soru Öner­ge­sin­de; üre­ti­mi tü­ke­ti­mi­ni kar­şı­la­ma­yan Azer­bay­can’dan bir çay ül­ke­si olan Tür­ki­ye’ye ya­pı­la­cak çay it­ha­la­tı­na ge­ti­ri­len güm­rük mu­afi­ye­ti­nin an­lam­sız ol­du­ğu­nu ve “iha­net” ola­rak al­gı­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, bi­ri­le­ri­nin özel çı­kar­la­rı için bütün Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin göz­den çı­ka­rıl­dı­ğı­nı sa­vun­muş­tu.
Bakan Pak­de­mir­li’ye kamu ve özel sek­tör eliy­le üre­ti­len ve stok faz­la­sı bu­lu­nan çayın, Çay­kur’un ve bölge hal­kı­nın aley­hi­ne olan bu ka­ra­rın hangi çev­re­le­rin is­te­ği ile alın­dı­ğı­nı soran Be­ka­roğ­lu, çay it­ha­la­tın­da­ki güm­rük mu­afi­ye­ti ka­ra­rı­nın Türk ça­yı­na, ta­rı­mı­na kat­kı­sı­nın ne ol­du­ğu­nun ve 300 ton çayı Azer­bay­can’dan kim­le­rin ge­ti­re­ce­ği­nin açık­lan­ma­sı­nı is­te­miş­ti.
Özel bir çıkar grubu adına alın­dı­ğı iz­le­ni­mi veren ve ka­mu­oyu­nun tep­ki­si­ni çeken bu ka­ra­rın iptal edil­me­si­ni is­te­yen Be­ka­roğ­lu, Çay­kur’un stok­la­rın­da­ki çay­la­rın sa­tıl­ma­sı için Ba­kan­lı­ğın ne tür gi­ri­şim­le­ri ol­du­ğu­nu da sor­muş­tu.
BAKAN’DAN ŞA­ŞIR­TAN CEVAP
Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li, sü­re­si geç­tik­ten sonra öner­ge­ye ver­di­ği ce­vap­ta çay it­ha­lat kota tah­si­si­nin Ba­kan­lı­ğı­nın görev ala­nın­da ol­ma­dı­ğı­nı, ülke ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da be­lir­len­di­ği­ni ifade etti.
Çay­kur’un çay sa­tış­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı için yurt için­de ve yurt dı­şın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni söy­le­yen Pak­de­mir­li’nin ce­va­bı­nı ye­ter­siz bulan Be­ka­roğ­lu, “Tarım Ba­ka­nı, ta­rım­sal ürün­le­rin it­ha­la­tı­nın Tarım Ba­kan­lı­ğı­nın görev ala­nın­da ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor, bu nasıl iş? Çay it­ha­lat ko­ta­la­rı be­lir­len­me­si Tarım Ba­ka­nı­nı il­gi­len­dir­mi­yor­sa, ko­ta­lar be­lir­le­nir­ken Ba­ka­na so­rul­mu­yor­sa orada ne için otu­ru­yor? Böyle so­rum­suz­luk olur mu? Ül­ke­ye güm­rük­süz çay so­ku­lu­yor ve Tarım Ba­ka­nı ‘bu konu benim görev ala­nım­da değil’ di­yor­sa o Bakan is­ti­fa etsin. Bu ül­ke­nin Tarım Ba­ka­nı bu ül­ke­nin çift­çi­si­nin, çay, fın­dık, tütün üre­ti­ci­si­nin hak­kı­nı gö­zet­me­li­dir.” dedi. Be­ka­roğ­lu, “Bu Azeri ça­yı­nı kim­ler pa­zar­lı­yor, yük­lü­ce rek­lam büt­çe­si ayı­ran­lar kim­ler­dir? Azer­bay­can’da ihraç edecek kadar çay üre­til­me­di­ği­ne göre; Tür­ki­ye’ye ihraç ede­cek­le­ri çay ne­re­den ge­li­yor?” diye sordu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI