Vali Kemal Çeber Maviyemiş Dağıtım Törenine Katıldı

Rize Va­li­si Kemal Çeber Rize İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan “DOKAP Böl­ge­sin­de “Tıbbı ve Aro­ma­tik Bitki Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin Yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı Pro­je­si” kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen Ma­vi­ye­miş Fi­da­nı da­ğı­tım tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.

Rize ili Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ile Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (DOKAP) ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol ile yü­rü­tü­len “DOKAP Böl­ge­sin­de “Tıbbı ve Aro­ma­tik Bitki Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin Yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı Pro­je­si kap­sa­mın­da bahçe tesis edi­lecek 49 üre­ti­ci­ye top­lam 9 bin 800 adet ma­vi­ye­miş fi­da­nı dü­zen­le­nen tö­ren­le da­ğı­tıl­dı.

Rize Tür­ki­ye’de üre­ti­len ma­vi­ye­mi­şin % 15’ini kar­şı­la­mak­ta olup üre­ti­min­de 3. Sı­ra­da yer al­mak­ta­dır. Ma­vi­ye­miş pro­je­le­ri kap­sa­mın­da bu­gü­ne kadar top­lam 311 dekar alan­da bahçe tesis edil­miş 2020 yı­lın­da 200 ton ürün elde edil­miş­tir. Ger­çek­le­şen da­ğı­tım tö­re­ni sa­ye­sin­de te­si­si ya­pı­la­cak olan 49 dekar daha ma­vi­ye­miş bah­çe­si ile bir­lik­te ili­miz­de ma­vi­ye­miş üre­ti­mi 360 de­ka­ra yük­se­le­cek­tir.
Çay­kur Didi Stad­yu­mu Ma­ra­ton Tri­bü­nü Ar­ka­sın­da dü­zen­le­nen ma­vi­ye­miş da­ğı­tım tö­re­ni­ne Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Sağır, DOKAP Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin, İl Tarım ve Orman İşleri Mü­dü­rü Murat Genç, Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Adnan YIL­MAZ, Çevre Şe­hir­ci­lik İl Mü­dü­rü Ali Ser­kan SAVAŞ ya­nı­sı­ra Sivil Top­lum Tem­sil­ci­le­ri, Kurum amir­le­ri ve diğer yet­ki­li­ler ka­tıl­dı.
Tö­ren­de ko­nu­şan İl Tarım Mü­dü­rü Murat Genç, “311 dekar ma­vi­ye­miş bah­çe­mi­zi bu­gün­kü tes­lim ede­ce­ği­miz fi­dan­lar­la bir­lik­te 360 de­ka­ra yük­sel­te­rek 3.cü sı­ra­da yer alan ili­mi­zi daha yu­kar­la­ra ta­şı­mış ola­ca­ğız.” dedi.
DOKAP Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “2015 yı­lın­da baş­la­ya­rak bu­gü­ne kadar tıbbı ve aro­ma­tik bit­ki­ler­le il­gi­li DOKAP’ın 9 ilde önem­li ça­lış­ma­sı oldu. 450 bit­ki­nin en­van­te­ri çı­kar­tıl­dı. Bun­la­rın 17 ta­ne­si ile il­gi­li hedef ko­yul­du. Rize İli­miz­de de li­ka­pa he­def­le­ri­miz ara­sın­day­dı bu doğ­rul­tu­da 49 dekar alan­da top­lam­da 12 bin 250 li­ka­pa fi­de­si da­ğı­tı­mı ya­pı­la­cak.” diye ko­nuş­tu.
Vali Kemal Çeber yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Rize’nin çok önem­li bir il ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Rize bu tip pro­je­ler­le an­lam­lan­dır­ma­mız ge­re­ken bir vi­la­yet­tir.
Muh­te­şem bir do­ğa­mız var. Yay­la­la­rı­mız, va­di­le­ri­miz, ka­le­le­ri­miz, şe­la­le­li­miz bize özgü ürün­le­ri­miz, bize özgü bit­ki­le­ri­miz, en­de­mik­le­ri­miz bun­lar ve sa­ya­ma­dı­ğım bir­çok ürün­le ber­ber biz çok özel bir vi­la­ye­tiz. Ama bu özel­lik­le­ri­miz­den de is­ti­fa­de ede­bil­me­miz bizim ça­ba­la­rı­mız­la ola­cak­tır.
Bu de­ğer­le­ri­mi­ze ne kadar sahip çı­kar­sak o kadar fayda elde ede­bi­li­riz.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Vali Çeber coğ­ra­fi işa­ret­ler il­gi­li ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Gel­di­ği­miz­den beri coğ­ra­fi işa­ret­ler­le çok ya­kın­dan il­gi­len­dik. Gel­di­ği­miz­de 2 coğ­ra­fi işa­re­ti­miz vardı. Bugün 11 tane coğ­ra­fi işa­re­ti­miz var. Onun için bu pro­je­le­ri önem­si­yo­ruz. Ma­vi­ye­miş de bun­lar­dan bir ta­ne­si. Rize çayın baş­ken­ti ve çay Rize için çok önem­li. Fakat çay­dan ön­ce­de Rize’de pek çok ürün vardı. Me­se­la man­da­li­na. An­tal­ya’da Rize man­da­li­na­sı sa­tı­lı­yor­sa demek ki man­da­li­na­nın en önem­li ekim mer­kez­le­rin­den bir imi­şiz. Bunu da tek­rar can­lan­dır­ma­ya gay­ret et­me­li­yiz. Bunun dı­şın­da da de­ğer­le­ri­miz var. Bizim de­ğer­le­ri­mi­zin hep­si­ne sahip çık­ma­mız lazım. Bu an­lam­da DOKAP baş­ka­nı­mız ve Tarım Mü­dü­rü­mü­zü teb­rik edi­yo­rum çok güzel ve an­lam­lı bir proje. Ama en çok bu pro­je­de uy­gu­la­yı­cı olan hem­şe­ri­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yo­rum. Siz ol­maz­sa­nız bu iş olmaz. Siz ol­maz­sa­nız ka­ra­ye­miş olmaz. Siz ol­ma­sa­nız man­da­li­na­mız olmaz. Biz ne kadar gay­ret eder­sek ede­lim. Siz ol­maz­sa­nız bu de­ğer­le­ri­miz olmaz. Bu an­lam­da tüm hem­şe­ri­le­ri­me te­şek­kür edi­yo­rum. Emek­le­rin­den ötürü te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.
Tören, ma­vi­ye­miş fi­de­le­ri­nin da­ğı­tı­mı ile son buldu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI