Uzmanından sağlıklı bir Kurban Bayramı için öneriler

Türk kül­tü­rün­de önem arz eden bay­ram­lar­dan bi­ri­si de Kur­ban Bay­ra­mı­dır. Ancak Kur­ban Bay­ra­mı’nda ge­le­nek­sel ri­tü­el­le­rin ya­şan­ma­sı ve bay­ra­mın uzun sür­me­si se­be­biy­le in­san­la­rın dü­zen­li ha­yat­la­rın­da, bir­ta­kım de­ği­şik­lik­ler ya­şa­na­bil­mek­te­dir. Besin içe­ri­ği­nin mi­sa­fir­per­ver­lik duy­gu­su ile art­ma­sıy­la tat­lı­lar, hamur iş­le­ri, dol­ma­lar ve bay­ra­ma özgü et ye­mek­le­ri me­nü­le­ri dol­dur­mak­ta­dır.

Bay­ram sü­re­cin­de özel­lik­le et tü­ke­ti­mi nor­mal gün­lük ya­şa­ma göre art­mak­ta­dır.
Bazı il­ler­de ge­le­nek­sel yemek kül­tü­rü­nün devam et­me­si se­be­biy­le günde 3 öğüne kadar et tü­ke­til­di­ği gö­rül­mek­te­dir.
Tüm bu lez­zet­li yi­ye­cek­ler fazla mik­tar­da tü­ke­til­di­ğin­de ise or­ta­ya sağ­lık so­run­la­rı çık­mak­ta­dır.
Bay­ra­mı daha sağ­lık­lı ge­çi­re­bil­mek için İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­sek Okulu Öğr. Gör. Elif Üner öne­ri­ler­de bu­lun­du.
Kur­ban etini en az 1 gün din­len­di­rin Yeni ke­si­len etin sin­di­rim açı­sın­dan zor­luk ya­şat­tı­ğı sap­tan­mış­tır.
Bu se­bep­le ke­si­len et­le­rin en az 1 gün din­len­di­ril­me­si sin­di­rim sis­te­mi­nin iş­le­yi­şi açı­sın­dan önem arz et­mek­te­dir. Özel­lik­le yağ oranı fazla olan et ye­mek­le­ri­nin içer­di­ği ko­les­te­rol mik­ta­rı se­be­biy­le kalp has­ta­lık­la­rı bu sü­reç­te bi­rey­le­ri teh­dit et­mek­te­dir. Doy­muş yağ­lar kalp damar tı­ka­nık­lık­la­rı­na ve uzun dö­nem­de kalp kri­zi­ne neden ola­bil­mek­te­dir. Kalp has­ta­lı­ğı öy­kü­sü olan bi­rey­le­rin bu dö­nem­de dik­kat­li ol­ma­sı ve nor­ma­lin üze­rin­de kır­mı­zı et tü­ket­me­me­si­ni öne­ri­rim.

Etin ya­nın­da salat çe­şit­le­ri­ni ter­cih edin
Bay­ram me­nü­le­ri­nin zen­gin­li­ği ufak yemek ka­ça­mak­la­rı­na mü­sa­it olsa da me­nü­le­rin içe­rik ve ka­lo­ri açı­sın­dan den­ge­len­me­si önem­li­dir. Et ye­mek­le­ri­nin ya­nın­da pi­rinç pi­la­vı ve bol şer­bet­li tat­lı­lar­dan zi­ya­de ye­şil­lik­ten zen­gin sa­la­ta çe­şit­le­ri ter­cih edil­me­li­dir.
Ye­mek­ten önce tem­po­lu yü­rü­yüş yapın
Bay­ram sü­re­ci sa­de­ce bes­len­me açı­sın­dan ödül ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­me­li­dir. Ta­til­de sa­de­ce yemek yemek ye­ri­ne yü­rü­yüş gibi tem­po­lu ha­re­ket­ler, yoğun iş tem­po­sun­dan kaçış şek­lin­de ufak tatil prog­ram­la­rı tav­si­ye edil­mek­te­dir. Sabah ya da akşam sa­at­le­rin­de ye­mek­ler­den önce ya­pı­lan tem­po­lu yü­rü­yüş­ler en­dor­fin ora­nı­nı art­tı­ra­cak ve ana öğün­ler­de­ki şeker tü­ket­me is­te­ği­ni azal­ta­cak­tır.
Öğle ye­me­ğin­den sonra hemen gü­ne­şe çık­ma­yın
Öğle ye­me­ğin­den hemen sonra gü­ne­şe çık­mak ye­ri­ne serin bir or­tam­da 1-2 saat is­ti­ra­hat et­me­ye dik­kat edil­me­li­dir. Çünkü ağır bir yemek son­ra­sı olu­şa­cak kan­da­ki ko­yu­laş­ma ile kan ba­sın­cın­da­ki ar­tı­şa bir de öğlen dik gelen bu­nal­tı­cı güneş ışın­la­rı ek­len­di­ğin­de ritim bo­zuk­lu­ğu, tan­si­yon yük­sek­li­ği ile pıhtı at­ma­sı gibi sağ­lık prob­lem­le­ri ge­li­şe­bil­mek­te­dir.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen