RİZELİ ARICILAR SON YILLARIN EN VERİMSİZ SEZONUNU YAŞIYOR

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de ken­di­ne has aro­ma­lı Bal üre­ti­miy­le Balda marka olan Rize Ba­lın­da Arı­cı­lar en ve­rim­siz se­zo­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Hava şart­la­rı ba­har­da çok kurak git­ti­ği için bal üre­ti­min­de ka­tı­da bu­lu­nan en­de­mik çiçek ve bitki ör­tü­sü­nün olum­suz et­ki­len­di­ği­ni söy­le­yen arı­cı­lar­dan Sa­adet­tin Yıl­maz’Rize mer­kez yani sa­hil­de de bal üre­ti­mi ol­ma­dı.
Gez­gin­ci arı­cı­lık yap­tı­ğım için her yaz mev­si­min­de yük­sek yay­la­lar­da ko­nak­la­rız.
Rize il sı­nı­rı­nın Er­zu­rum böl­ge­sin­de­ki yük­sek kı­sım­lar­da da bitki ör­tü­sü ge­li­şe­me­di.
Ve­rim­siz bir yıl ge­çi­ri­yo­ruz.
30 yıl­dır bu dağ­la­ra ge­li­rim. Daha ka­li­te­li Bal üret­mek için 3-4 ay­lı­ğı­na bu bu­ra­da ba­ra­ka­lar­da ko­nak­la­rız. Son 20 yıl­dır böyle ve­rim­siz sezon ya­şa­ma­dım. Ko­van­la­rı­mız­da arı­la­rın yi­ye­ce­ği kadar dahi bal yok. Kışı nasıl ge­çi­re­ce­ğiz kara kara dü­şü­nü­yo­rum. Belki de ko­van­la­rı elden çı­ka­rı­rım’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU