RİZEDE 425 ADET DERİ TOPLANDI

Türk Hava Ku­ru­mu (THK) Rize Şu­be­si her yıl ol­du­ğu gibi bu Kur­ban Bay­ra­mı’nda da kur­ban de­ri­si top­la­ma fa­ali­ye­ti­ni ta­mam­la­dı.

THK Rize Şu­be­si’ne top­lam­da 425 adet büyük baş hay­van de­ri­si ba­ğış­lan­dı. THK Rize şu­be­si yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da deri ba­ğı­şın­da bu­lu­nan her­ke­se te­şek­kür edil­di. THK Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir’2021 Yılı Kur­ban Deri top­la­ma fa­ali­ye­ti­miz so­run­suz ola­rak sona er­miş­tir. Bu yıl 425 adet büyük baş hay­van de­ri­si top­la­ya­rak geçen se­ne­den ko­nu­lan he­de­fe ulaş­mış bu­lun­mak­ta­yız. Türk Hava Ku­ru­mu’na des­tek­ler­den do­la­yı bütün ba­ğış­çı­la­rı­mı­za ve ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür ede­rim. THK siz­le­rin bağış ve des­tek­le­ri­niz­le Türk genç­li­ği, gök­ler­de hak et­ti­ği yeri al­ma­ya devam ede­cek­tir. Bi­lin­di­ği üzere Kur­ban De­ri­le­rin­den elde edi­len gelir ha­va­cı­lık fa­ali­yet­le­rin­de kul­la­nı­la­cak­tır. Baş­kan Demir’ 2021 yılı Kur­ban De­ri­si top­la­ma fa­ali­ye­ti­mi­ze ku­rum­sal des­tek veren başta Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Rahmi Metin’e, Fın­dık­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı’mız Er­cü­ment Şahin Cer­va­toğ­lu’na ve Rize Mer­kez Mu­ra­di­ye Bel­de­si Kö­mür­cü­ler Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ekrem Ya­zı­cı’ ya ve deri top­la­ma­mı­za yar­dım eden diğer ma­hal­le ve köy muh­tar­la­rı­na çok te­şek­kür ede­rim ’dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU