MHP AFET BÖLGELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

MHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yaşar Yıl­dı­rım baş­kan­lı­ğın­da­ki MHP he­ye­ti Rize’de sel za­ra­rı gö­rü­len yer­ler­de in­ce­le­me­de bu­lun­du yet­ki­li­ler­den bilgi al­dı­lar.

Rize’nin Ça­ye­li, Gü­ney­su il­çe­le­ri ile Mu­ra­di­ye Bel­de­sin­de can ka­yıp­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı sel afet­le­rin­de in­ce­le­me­de bu­lu­nan MHP he­ye­ti yet­ki­li­ler­den bilgi ala­rak mağ­dur olan va­tan­daş­la­ra ya­ra­la­rın aci­len sa­rı­la­ca­ğı sö­zü­nü ver­di­ler. MHP Genel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li’nin ta­li­mat­la­rı ile Rize’ye ge­le­rek afet böl­ge­si­ne geçen Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yaşar Yıl­dı­rım ve Tokat Mil­let­ve­ki­li Yücel Bulut, MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, MHP li İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz, Trab­zon Şal­pa­za­rı MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Refik Ku­ru­kız, Çar­şı­ba­şı MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mümin Nu­hoğ­lu, MHP İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun ve par­ti­li­ler önce Ça­ye­li Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret ede­rek MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’den hasar ko­nu­sun­da bilgi al­dı­lar. Prog­ra­ma Ça­ye­li Bü­yük­köy Bel­de­sin­de in­ce­le­mey­le devam eden MHP ekibi sel­den büyük zarar gören ÇAY­KUR’a ait Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­sın­da mey­da­na gelen ha­sa­rı gördü. Mu­ra­di­ye Bel­de­sin­de­ki hasar gören yer­le­ri in­ce­le­yen MHP ekibi vefat eden aile­le­re baş­sağ­lı­ğı zi­ya­re­ti yaptı. Gü­ney­su İlçe­sin­de Kay­ma­kam­lık top­lan­tı sa­lo­nun­da İçiş­le­ri Bakan Yar­dım­cı­sı İsmail Ça­tak­lı ve Vali Kemal Ceber’in ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da hasar gören va­tan­daş­la­rın za­rar­la­rı­nın en kısa sü­re­de kar­şı­la­na­ca­ğı ve sel tah­ri­ba­tıy­la ha­sa­ra uğ­ra­yan yol, köprü, men­fez gibi sanat ya­pı­la­rı için ke­şif­le­rin ya­pı­la­rak ona­rım­la­ra baş­la­nı­la­ca­ğı açık­lan­dı.
Sel ha­sar­la­rı­nı te­miz­le­me ve kayıp va­tan­daş­la­rın arama ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­li­yor. Çevre il­ler­den bir­çok iş ma­ki­ne­si ve kur­tar­ma ekibi Rize’ye gön­de­ril­di. Er­zu­rum, Art­vin, Sam­sun, Bay­burt, Ordu, Gü­müş­ha­ne, Trab­zon dan 7 eks­ka­va­tör ve 5 yük­le­yi­ci top­lam 12 araç gel­di­ği açık­lan­dı. 143 köy et­ki­len­miş olup, ula­şım sağ­la­na­ma­yan köy bu­lun­mu­yor.67 köyde yol te­miz­le­me ve har­fi­yat kal­dır­ma ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. İl Özel İda­re­si­nin yol ağın­da top­lam 146 iş ma­ki­na­sı 166 per­so­nel ile ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te. Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­den 1 kombi vi­dan­jör, 1 nor­mal vi­dan­jör, 1 eks­ka­va­tör, 4 kam­yon Gü­ney­su İlçe­si­ne gö­rev­len­di­ril­di. Mu­ra­di­ye Bel­de­si, Ça­ye­li il­çe­si ve Bü­yük­köy bel­de­si ile Gü­ney­su ve Ar­de­şen il­çe­sin­de ilk tes­pit­le­re göre 67 köyde 510 üre­ti­ci­ye ait 740 dekar çay bah­çe­si­nin zarar gör­dü­ğü açık­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU