Damla Gönüllüleri İlimizi Ziyaret Ettiler

Ül­ke­miz ge­ne­lin­de­ki çe­şit­li üni­ver­si­te­ler­de eği­tim gören yerli ve ya­ban­cı öğ­ren­ci­ler­den olu­şan 46 genç “Damla Gö­nül­lü­lük Ha­re­ke­ti” pro­je­si kap­sa­mın­da ili­miz Rize’de çe­şit­li et­kin­lik­ler ger­çek­leş­tir­di.

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı Proje ve Ko­or­di­nas­yon Genel Mü­dür­lü­ğün­ce uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan “Damla Gö­nül­lü­lük Ha­re­ke­ti” pro­je­si ile Tür­ki­ye’nin fark­lı il­le­rin­den bir araya gelen üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri, Ül­ke­miz ge­ne­lin­de il­le­ri zi­ya­ret ede­rek çe­şit­li et­kin­lik­ler ger­çek­leş­ti­ri­yor.

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de 2013 yı­lın­da fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­yan ve 2014 yı­lın­dan iti­ba­ren “Damla Gö­nül­lü­lük Ha­re­ke­ti” adıy­la ça­lış­ma­la­rı­na devam eden proje ile, Üni­ver­si­te­ler­de eği­tim gören yerli ve ya­ban­cı öğ­ren­ci­ler­den olu­şan top­lam 46 genç Rize ili­mi­zi zi­ya­ret et­ti­ler.
Damla Gö­nül­lü­lük Ha­re­ke­ti” pro­je­si ile Rize’ye gelen üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri, 02-11 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da ili­miz­de çe­şit­li et­kin­lik­ler ger­çek­leş­ti­ler. Damla Gö­nül­lü­le­ri ili­miz­de Pro­to­kol, Okul, Şe­hit­lik, Kuran Kursu ve Esnaf zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­tir­di­ler. Fidan di­ki­mi, en­gel­siz fa­ali­yet­ler, Köy okulu bo­ya­ma, Çevre te­miz­li­ği, fa­ali­yet­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di­ler. Rize ili­nin ta­ri­hi, tu­rist­tik ve il­çe­miz­de bu­lu­nan Ağa­ran Şe­la­le­si’nin de için­de bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­le­re yer ver­di­ler.
Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de yü­rü­tü­len “Damla Gö­nül­lü­lük Ha­re­ke­ti” pro­je­si ile zi­ya­ret edi­len il­ler­de, yar­dı­ma ih­ti­ya­cı olan bi­rey­le­ri ve aile­le­ri, ka­tı­lım­cı genç­ler ile bir araya ge­tir­me­yi amaç­la­mak­ta­dır.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI