ÇAYKUR BAYRAMDA’DA TAM KAPASİTE YAŞ ÇAY ALIMLARINA DEVAM DİYOR

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR) Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la arife ve kur­ban ke­si­mi­nin yo­ğun­luk­ta ya­şa­dı­ğı bi­rin­ci günün son­ra­sın­da, ikin­ci sür­gün yaş çay alım­la­rı­na hiç ara ver­me­den tam ka­pa­si­te ola­rak devam edi­yor.

Kur­ban bay­ra­mı ön­ce­si Rize’nin Gü­ney­su İlçesi ve Bü­yük­köy Bel­de­sin­de mey­da­na gelen büyük çapta sel afe­tin­den bir hayli zarar gören, Çay­kur’a ait An­bar­lık ve Bü­yük­köy Çay fab­ri­ka­la­rın­da hiç ara ver­me­den ya­pı­lan yoğun ça­lış­ma­la­ra so­nu­cu bu iki fab­ri­ka­da da yaş çay üre­ti­mi­ne ge­çil­me­nin se­vin­ci ya­şa­nı­yor.
Çay­kur, 1’inci sür­gün­de ta­ri­hi­nin en yük­sek ra­ka­mı­na sahip yaş çay alı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­rek yeni bir re­ko­ru ha­ya­ta ge­çir­miş­ti. Çay­kur, Rize’nin bir kısım ilçe, belde, ma­hal­le ve köy­le­rin­de ya­şa­na sel fe­la­ke­ti­ne rağ­men tüm kad­ro­suy­la geçe gün­düz ara­lık­sız ya­pı­lan ça­lı­şa­lar so­nu­cun­da hiç bir üre­ti­ci­nin mağ­dur ol­ma­ma­sı için ikin­ci sür­gü­ne de tam ha­zır­lık­lı giriş yaptı. Rize’de ara­lık­sız iki gün devam eden aşı­rır ya­ğış­la­rı­nın so­nu­cun­da mey­da­na gelen sel­le­ri­nin ar­dın­dan Çay­kur yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ya­pı­lan hızlı ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da, Çay­kur’da yaş çay alı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı böl­ge­nin tü­mün­de 2’cı sür­gün yaş çay alım­la­rı­na tam ka­pa­si­te ola­rak fab­ri­ka­lar­da üre­tim ak­sa­ma­dan devam edi­yor. Ha­tır­la­na­ca­ğı üzere, Rize’de met­re­ka­re­ye yağan 220 ki­log­ram ya­ğı­şın ar­dın­dan mey­da­na gelen sel ve he­ye­lan­lar­dan Çay­kur’a ait Bü­yük­köy ve Am­bar­lık Çay Fab­ri­ka­la­rı da et­ki­len­miş­ti. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM ve eki­bi­nin sıkı ko­or­di­ne­si ile sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar­la fab­ri­ka­lar tam ka­pa­si­te ye­ni­den üre­ti­me alın­dı. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, 1’inci sür­gün­de ol­du­ğu gibi be­ra­be­rin­de, Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı ve Çay­kur Daire Baş­kan­la­rı ile bir­lik­te fab­ri­ka ve alım yer­le­ri­ni de­net­le­me­yi sür­dü­rü­yor. Alım ve üre­ti­min ak­sa­ma­dan tam ka­pa­si­te sür­dü­rül­me­si için ça­lış­ma yü­rü­ten Genel Müdür ve ekibi erken sa­at­ler­den iti­ba­ren Rize, Trab­zon ve Art­vin’de de­ne­tim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, bu ve­si­ley­le üre­ti­ci­le­rin, tü­ke­ti­ci­le­rin, ça­lı­şan­la­rın ve sa­na­yi­ci­le­rin mü­ba­rek kur­ban Bay­ra­mı’nı teb­rik etti.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı