ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDA İHRACATÇI ÜYELERİNE VE İHRACAT POTANSİYELİ OLAN ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK DESTEĞİ DÖNEMİ BAŞLADI

Ça­ye­li Ti­ca­ret Ve Sa­na­yi Oda­sın­da, ih­ra­cat­çı ve ih­ra­cat po­tan­si­ye­li olan üye­ler için güm­rük iş­lem­le­ri mev­zu­atı, dış ti­ca­ret ve ih­ra­cat iş­lem­le­ri için da­nış­man­lık des­te­ği hiz­me­ti baş­la­dı.

Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ile CLS Güm­rük Mü­şa­vir­li­ği ara­sın­da, ih­ra­cat­çı üye­le­ri­miz, ih­ra­cat yap­mak is­te­yen ve ih­ra­cat­la il­gi­li bilgi edin­mek is­te­yen üye­le­ri­miz için da­nış­man­lık an­laş­ma­sı ya­pıl­dı.
An­laş­ma, Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı Meh­met Ali MERT ile CLS Güm­rük Mü­şa­vir­li­ği Fir­ma­sı yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Rıza UZUN ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.
İhra­cat yap­mak is­te­yen üye­le­ri­miz, güm­rük­le­me ve dış ti­ca­ret mev­zu­atı ko­nu­sun­da da­nış­man fir­ma­mız­la ir­ti­ba­ta geçip ih­ra­cat­la il­gi­li ko­nu­lar hak­kın­da bilgi edi­ne­bi­le­cek­tir.
İste­yen üye­le­ri­miz Oda­mız­la ir­ti­ba­ta geçip da­nış­man firma ir­ti­bat bil­gi­le­ri­ni edi­ne­bi­lir.


Ha­ber-Fo­to: Osman DOĞRU