BAYRAM MI TATİL Mİ?

Hemen her­ke­sin di­lin­de bir söz do­la­şır; Nerde eski bay­ram­lar diye.
Gü­nü­müz­de bay­ram­la­rı­mız hele dini bay­ra­mı­mız olan Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ram­la­rı­mı­zın ta­ti­le dö­nüş­tü­ğü­nü gö­rü­yo­ruz.
Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ram­la­rı­mız ta­ti­le dö­nüş­tü­rül­dü­ğü için bo­şu­na sitem edi­li­yor.
Mil­le­ti­mi­ze ne zaman bu­laş­tı bil­mi­yo­rum, Ra­ma­zan Bay­ra­mı­mı­zın adına önce şeker bay­ra­mı de­ni­le­rek dini tem­sil mak­sa­dın­dan uzak­laş­tı­rıl­dı. Bugün Kur­ban Bay­ra­mı için­de aynı dü­şün­ce­yi pay­la­şa­bi­li­riz.
Kur­ban Bay­ra­mı di­ni­mi­zin ge­re­ği ya­pı­lan ve be­de­nen insan eme­ği­nin ol­ma­sı ge­re­ken bir iba­det. Ma­ze­re­ti olan­la­rın ve­kâ­let yo­luy­la da Kur­ban kes­me­si nor­mal fakat de­ğin­mek is­te­di­ğim Kur­ban­sız Kur­ban Bay­ra­mı kut­la­nı­yor.
Kur­ban kes­mek kolay bir iş değil ama di­ni­miz em­re­di­yor bir türlü ye­ri­ne ge­tir­mek lazım.
Di­ni­mi­zin bay­ram­la­rı tu­rizm gir­di­le­ri art­sın diye çok fark­lı cep­he­le­re ta­şı­nı­yor.
İkiz­de­re Tü­ne­li açı­lı­şı hak­kın­da
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan yakın za­man­da bir kez daha Rize’ye ge­lecek.
Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da İkiz­de­re Tü­ne­li­nin de açı­lı­şı Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan gel­di­ğin­de ya­pı­la­cak.
Ya ben an­la­mı­yo­rum ya açık­la­ma çok yan­lış.
Ulaş­tır­ma Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı, İkiz­de­re Tü­ne­li­nin 3 aydır STOP et­ti­ği­ni yani mü­te­ah­hi­din işi bı­rak­tı­ğı­nı bil­mi­yor mu?
İkiz­de­re Tü­ne­li An­ka­ra’dan ça­lı­şı­yor mu gö­zü­kü­yor? Keşke ça­lı­şı­yor ol­say­dı.
Açı­lı­şı ya­pı­la­cak olan Gü­ney­ce Tü­ne­li ol­ma­lı ve bu Tünel İkiz­de­re’den 10 km aşa­ğı­da ya­pıl­mış.
İkiz­de­re Tü­ne­li 3340 metre uzun­lu­ğun­da ve bu­gü­ne kadar yak­la­şık 2000 met­re­si de­lin­miş. Ça­lış­ma öde­nek­siz­lik­ten 3 aydır STOP etmiş.
Ça­lış­ma­yan Tünel in­şa­atı­nın açı­lı­şı­nı Cum­hur­baş­ka­nı­na yap­tır­mak dalga geç­me­nin is­pa­tı­dır.
Ta­ma­mı de­lin­me­di­ği­ne göre demek ki Tünel hiz­me­te açı­la­cak du­rum­da değil.
aç Ocağı tep­ki­le­ri 100.gü­nün­de
20 Ni­san­dan bu yana Gür­de­re köy­lü­le­ri açıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­na tepki gös­te­ri­yor.
Tep­ki­le­ri­nin 100.gü­nün­de İlçede top­la­nıp açık­la­ma ya­pı­la­cak.
‘’İkiz­de­re’yi ta­şo­cak­la­rı­na tes­lim et­me­mek için ça­ba­la­mak­ta­yız’’ slo­ga­nıy­la 20 Ni­san­dan bu yana ara­zi­de nöbet tutan köy­lü­ler buruk bir bay­ram ge­çir­di.
Köy­lü­ler yap­tı­ğı çağ­rı­da ‘’ Va­di­mi­ze İkiz­de­re’mize sahip çık­mak se­si­mi­zi du­yu­ra­bil­mek adına 31 Tem­muz 2021 Cu­mar­te­si günü İkiz­de­re’de top­lan­ma ka­ra­rı aldık. Se­si­miz olun, se­si­mi­zi du­yu­run, ya­nı­mız­da olun is­ti­yo­ruz’’ çağ­rı­sın­da bu­lun­du.