Monthly Archives: Temmuz 2021

TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI METİN’DEN ÇAYKUR’A ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih METİN, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü ziyarette, Çaykur Genel Müdürü ve YK Başkanı Yusuf Ziya ALİM ile bilgi karşılıklı paylaşımında bulundular.

Geçen hafta, Rize ve Artvin’de yaşanan sel ve heyelanların ardından meydana gelen can kaybı ve büyük çapta hasarlardan dolayı bölge insanlarına, Çaykur Üreticilerine ve Çaykur çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih METİN, sel bölgelerindeki incelemelerinin ardından Çaykur Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. 

Tarım ve Orman Bakan Bakan Yardımcısı METİN ziyaretinde bölgede yaşanan afet sonrası çaylık alanlarda ve Çaykur’a bağlı fabrikalarda meydana gelen zararlar hakkında, Genel Müdürü ve YK Başkanı Yusuf Ziya Alim’den bilgi alırken yapılacak çalışmalar hakkında da karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.  

Fotoğraflar: Çaykur Basın

Haber: Bayram Ali Kavalcı

SOKAK GÖSTERİLERİNİN YAŞANDIĞI TUNUS CERBE ZAFERİ

Bir haftadır Tunus’ta oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sokak gösterileri artarak tehlikeli boyutlara doğru gidiyor.  Cumhurbaşkanı Kays Said’in açıklamalarının ardından tüm dünyanın gözü Tunus’a çevrildi.

Ben bu yazımda sizlere bugün Tunus’ta yaşanan olayların tarihine denk gelen, Batı Akdeniz’e yıllarca hükmeden Turgut Reis, Tunus yakınlarındaki Cerbe adasını ele geçirerek kendisine üs yapmıştı. Preveze’de büyük bir mağlubiyete uğrayan Avrupalılar, bunun intikamını almak için kalabalık bir donanma ile 2 Mart 1560’da Cerbe adasına asker çıkardı. Turgut Reis durumu İstanbul’a bildirdi ve Trablus’a çekildi. Osmanlı Donanması 13 Mayıs günü Cerbe açıklarına geldi. Bu donanmada, Kurdoğlu Muslihiddin Reis, Uluç Ali Reis, Seydi Ali Reis de bulunuyordu. Preveze Savaşı’nda uygulanan taktikle savaş yapılması kararlaştırıldı. İlk hücumda neye uğradığını anlayamayan düşman kaçmaya başladı. Osmanlı kuvvetleri Cerbe Kalesi’ni kuşattılar ve 31 Temmuz günü kale teslim oldu. Cerbe Zaferi ile Akdeniz hâkimiyeti kesin olarak Osmanlılara geçti ve artık hiçbir devlet Osmanlıdan izinsiz denize açılamaz oldu.

ÇAYKUR BAYRAMDA’DA TAM KAPASİTE YAŞ ÇAY ALIMLARINA DEVAM DİYOR

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR) Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la arife ve kur­ban ke­si­mi­nin yo­ğun­luk­ta ya­şa­dı­ğı bi­rin­ci günün son­ra­sın­da, ikin­ci sür­gün yaş çay alım­la­rı­na hiç ara ver­me­den tam ka­pa­si­te ola­rak devam edi­yor.

Kur­ban bay­ra­mı ön­ce­si Rize’nin Gü­ney­su İlçesi ve Bü­yük­köy Bel­de­sin­de mey­da­na gelen büyük çapta sel afe­tin­den bir hayli zarar gören, Çay­kur’a ait An­bar­lık ve Bü­yük­köy Çay fab­ri­ka­la­rın­da hiç ara ver­me­den ya­pı­lan yoğun ça­lış­ma­la­ra so­nu­cu bu iki fab­ri­ka­da da yaş çay üre­ti­mi­ne ge­çil­me­nin se­vin­ci ya­şa­nı­yor.
Çay­kur, 1’inci sür­gün­de ta­ri­hi­nin en yük­sek ra­ka­mı­na sahip yaş çay alı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­rek yeni bir re­ko­ru ha­ya­ta ge­çir­miş­ti. Çay­kur, Rize’nin bir kısım ilçe, belde, ma­hal­le ve köy­le­rin­de ya­şa­na sel fe­la­ke­ti­ne rağ­men tüm kad­ro­suy­la geçe gün­düz ara­lık­sız ya­pı­lan ça­lı­şa­lar so­nu­cun­da hiç bir üre­ti­ci­nin mağ­dur ol­ma­ma­sı için ikin­ci sür­gü­ne de tam ha­zır­lık­lı giriş yaptı. Rize’de ara­lık­sız iki gün devam eden aşı­rır ya­ğış­la­rı­nın so­nu­cun­da mey­da­na gelen sel­le­ri­nin ar­dın­dan Çay­kur yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ya­pı­lan hızlı ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da, Çay­kur’da yaş çay alı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı böl­ge­nin tü­mün­de 2’cı sür­gün yaş çay alım­la­rı­na tam ka­pa­si­te ola­rak fab­ri­ka­lar­da üre­tim ak­sa­ma­dan devam edi­yor. Ha­tır­la­na­ca­ğı üzere, Rize’de met­re­ka­re­ye yağan 220 ki­log­ram ya­ğı­şın ar­dın­dan mey­da­na gelen sel ve he­ye­lan­lar­dan Çay­kur’a ait Bü­yük­köy ve Am­bar­lık Çay Fab­ri­ka­la­rı da et­ki­len­miş­ti. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM ve eki­bi­nin sıkı ko­or­di­ne­si ile sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar­la fab­ri­ka­lar tam ka­pa­si­te ye­ni­den üre­ti­me alın­dı. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, 1’inci sür­gün­de ol­du­ğu gibi be­ra­be­rin­de, Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı ve Çay­kur Daire Baş­kan­la­rı ile bir­lik­te fab­ri­ka ve alım yer­le­ri­ni de­net­le­me­yi sür­dü­rü­yor. Alım ve üre­ti­min ak­sa­ma­dan tam ka­pa­si­te sür­dü­rül­me­si için ça­lış­ma yü­rü­ten Genel Müdür ve ekibi erken sa­at­ler­den iti­ba­ren Rize, Trab­zon ve Art­vin’de de­ne­tim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, bu ve­si­ley­le üre­ti­ci­le­rin, tü­ke­ti­ci­le­rin, ça­lı­şan­la­rın ve sa­na­yi­ci­le­rin mü­ba­rek kur­ban Bay­ra­mı’nı teb­rik etti.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

MHP AFET BÖLGELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

MHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yaşar Yıl­dı­rım baş­kan­lı­ğın­da­ki MHP he­ye­ti Rize’de sel za­ra­rı gö­rü­len yer­ler­de in­ce­le­me­de bu­lun­du yet­ki­li­ler­den bilgi al­dı­lar.

Rize’nin Ça­ye­li, Gü­ney­su il­çe­le­ri ile Mu­ra­di­ye Bel­de­sin­de can ka­yıp­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı sel afet­le­rin­de in­ce­le­me­de bu­lu­nan MHP he­ye­ti yet­ki­li­ler­den bilgi ala­rak mağ­dur olan va­tan­daş­la­ra ya­ra­la­rın aci­len sa­rı­la­ca­ğı sö­zü­nü ver­di­ler. MHP Genel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li’nin ta­li­mat­la­rı ile Rize’ye ge­le­rek afet böl­ge­si­ne geçen Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yaşar Yıl­dı­rım ve Tokat Mil­let­ve­ki­li Yücel Bulut, MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, MHP li İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz, Trab­zon Şal­pa­za­rı MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Refik Ku­ru­kız, Çar­şı­ba­şı MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mümin Nu­hoğ­lu, MHP İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun ve par­ti­li­ler önce Ça­ye­li Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret ede­rek MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’den hasar ko­nu­sun­da bilgi al­dı­lar. Prog­ra­ma Ça­ye­li Bü­yük­köy Bel­de­sin­de in­ce­le­mey­le devam eden MHP ekibi sel­den büyük zarar gören ÇAY­KUR’a ait Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­sın­da mey­da­na gelen ha­sa­rı gördü. Mu­ra­di­ye Bel­de­sin­de­ki hasar gören yer­le­ri in­ce­le­yen MHP ekibi vefat eden aile­le­re baş­sağ­lı­ğı zi­ya­re­ti yaptı. Gü­ney­su İlçe­sin­de Kay­ma­kam­lık top­lan­tı sa­lo­nun­da İçiş­le­ri Bakan Yar­dım­cı­sı İsmail Ça­tak­lı ve Vali Kemal Ceber’in ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da hasar gören va­tan­daş­la­rın za­rar­la­rı­nın en kısa sü­re­de kar­şı­la­na­ca­ğı ve sel tah­ri­ba­tıy­la ha­sa­ra uğ­ra­yan yol, köprü, men­fez gibi sanat ya­pı­la­rı için ke­şif­le­rin ya­pı­la­rak ona­rım­la­ra baş­la­nı­la­ca­ğı açık­lan­dı.
Sel ha­sar­la­rı­nı te­miz­le­me ve kayıp va­tan­daş­la­rın arama ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­li­yor. Çevre il­ler­den bir­çok iş ma­ki­ne­si ve kur­tar­ma ekibi Rize’ye gön­de­ril­di. Er­zu­rum, Art­vin, Sam­sun, Bay­burt, Ordu, Gü­müş­ha­ne, Trab­zon dan 7 eks­ka­va­tör ve 5 yük­le­yi­ci top­lam 12 araç gel­di­ği açık­lan­dı. 143 köy et­ki­len­miş olup, ula­şım sağ­la­na­ma­yan köy bu­lun­mu­yor.67 köyde yol te­miz­le­me ve har­fi­yat kal­dır­ma ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. İl Özel İda­re­si­nin yol ağın­da top­lam 146 iş ma­ki­na­sı 166 per­so­nel ile ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te. Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­den 1 kombi vi­dan­jör, 1 nor­mal vi­dan­jör, 1 eks­ka­va­tör, 4 kam­yon Gü­ney­su İlçe­si­ne gö­rev­len­di­ril­di. Mu­ra­di­ye Bel­de­si, Ça­ye­li il­çe­si ve Bü­yük­köy bel­de­si ile Gü­ney­su ve Ar­de­şen il­çe­sin­de ilk tes­pit­le­re göre 67 köyde 510 üre­ti­ci­ye ait 740 dekar çay bah­çe­si­nin zarar gör­dü­ğü açık­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDA İHRACATÇI ÜYELERİNE VE İHRACAT POTANSİYELİ OLAN ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK DESTEĞİ DÖNEMİ BAŞLADI

Ça­ye­li Ti­ca­ret Ve Sa­na­yi Oda­sın­da, ih­ra­cat­çı ve ih­ra­cat po­tan­si­ye­li olan üye­ler için güm­rük iş­lem­le­ri mev­zu­atı, dış ti­ca­ret ve ih­ra­cat iş­lem­le­ri için da­nış­man­lık des­te­ği hiz­me­ti baş­la­dı.

Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ile CLS Güm­rük Mü­şa­vir­li­ği ara­sın­da, ih­ra­cat­çı üye­le­ri­miz, ih­ra­cat yap­mak is­te­yen ve ih­ra­cat­la il­gi­li bilgi edin­mek is­te­yen üye­le­ri­miz için da­nış­man­lık an­laş­ma­sı ya­pıl­dı.
An­laş­ma, Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı Meh­met Ali MERT ile CLS Güm­rük Mü­şa­vir­li­ği Fir­ma­sı yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Rıza UZUN ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.
İhra­cat yap­mak is­te­yen üye­le­ri­miz, güm­rük­le­me ve dış ti­ca­ret mev­zu­atı ko­nu­sun­da da­nış­man fir­ma­mız­la ir­ti­ba­ta geçip ih­ra­cat­la il­gi­li ko­nu­lar hak­kın­da bilgi edi­ne­bi­le­cek­tir.
İste­yen üye­le­ri­miz Oda­mız­la ir­ti­ba­ta geçip da­nış­man firma ir­ti­bat bil­gi­le­ri­ni edi­ne­bi­lir.


Ha­ber-Fo­to: Osman DOĞRU

“24 Temmuz Bayram değil, dayanışma günüdür”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca Basında sansürün ilk kez kaldırılışının 113. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada,

“24 Temmuz Bayram değil, dayanışma günüdür”

“San­sü­rün ger­çek­te kalk­ma­dı­ğı gü­nü­müz­de 24 Tem­muz, Basın Bay­ra­mı ye­ri­ne Basın Öz­gür­lük ve Da­ya­nış­ma Günü ola­rak kut­lan­ma­lı’’ dedi.

Ka­ra­ca’nın açık­la­ma­sı şöyle:
“24 Tem­muz 1908 yı­lın­da ül­ke­nin ge­liş­me­si için atıl­mış en büyük adım­lar­dan biri olan ba­sın­da san­sü­rün kal­dı­rıl­ma­sı ile bir­lik­te gü­nü­mü­ze kadar gelen şart­lar da­hi­lin­de­ki ga­ze­te­ci­le­rin öz­gür­lük­le­ri ile ala­ka­lı ge­liş­me­ler ve bunun yanı sıra ye­ter­siz kalan ka­nun­lar ga­ze­te­ci­le­ri zor du­ru­ma dü­şür­müş­tür. Biz bir yanda san­sü­rün kal­dı­rı­lı­şı­nı kut­lar­ken, diğer yanda gü­nü­müz­de san­sür ma­ale­sef do­lay­lı veya do­lay­sız şe­kil­de sür­mek­te­dir. Bu bağ­lam­da ga­ze­te­ci­le­rin temel hak ve öz­gür­lük­le­ri­ni kı­sıt­la­yı­cı, dü­şün­ce­yi ifade öz­gür­lü­ğü­nü yok edici, hal­kın haber alma ve bilgi edin­me hak­kı­nı or­ta­dan kal­dı­ra­cak ön­lem­le­re baş­vu­rul­ma­ma­sı çok önem­li­dir. Buna bağlı ola­rak vur­gu­la­mak is­te­riz ki, ül­ke­miz­de ga­ze­te­ci­lik fa­ali­yet­le­rin­den ötürü tu­tuk­lu bu­lu­nan mes­lek­taş­la­rı­mı­zın el­le­rin­den hak­sız yere alın­dı­ğı­na inan­dı­ğı­mız öz­gür­lük­le­ri­nin geri ve­ril­me­si­ni bir kez daha talep edi­yo­ruz. TGF, ga­ze­te­ci­le­rin ve dü­şün­sel fa­ali­yet­le­rin­den ötürü tu­tuk­lu yar­gı­la­nan mes­lek­taş­la­rı­mı­zın her zaman ‘özgür’ yar­gı­lan­ma­la­rı­nı sa­vun­mak­ta, ancak suç­la­rı ke­sin­leş­ti­ği anda ce­za­la­rı­nı çek­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ne inan­mak­ta­dır. Hal­kı­mı­zın haber alma öz­gür­lü­ğü an­la­mı­na gelen, ger­çek basın öz­gür­lü­ğü­ne ka­vu­şun­ca­ya kadar mü­ca­de­le­mi­ze TGF ola­rak devam ede­ce­ğiz.
Basın mes­lek il­ke­le­ri­ne uygun, kişi hak ve hür­ri­yet­le­ri­ne say­gı­lı, ta­raf­sız ve ob­jek­tif bir ya­yın­cı­lık an­la­yı­şı; top­lum­da ba­sı­na gü­ve­ni ar­tır­ma­sı­nın ya­nın­da, ka­mu­oyu­nun yan­lış bil­gi­len­di­ri­le­rek yön­len­di­ril­me­si­nin önüne ge­çil­me­li­dir.. Top­lum­sal de­ğer­le­re say­gı­lı, so­rum­lu­luk bi­lin­ci için­de, ta­raf­sız bir an­la­yış­la gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­ren özgür basın, de­mok­ra­tik top­lum dü­ze­ni­nin ko­run­ma­sı­nın en büyük gü­ven­ce­si­dir. Bugün gel­di­ği­miz bu nok­ta­da özel­lik­le yerel ba­sı­nı­mı­zın karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı var olma mü­ca­de­le­si ba­sı­nı­mız adına ge­lecek kay­gı­sı ta­şı­ma­mı­za sebep ol­mak­ta­dır. Yerel ba­sı­nı­mı­za des­tek olun­ma­sı ve ya­şa­tıl­ma­sı ge­re­kir­ken son dö­nem­de ‘ta­sar­ruf ted­bir­le­ri’ ge­rek­çe­siy­le ne yazık ki daha fazla zor du­ru­ma so­kul­mak­ta­dır. Ga­ze­te­le­rin hızla ka­pan­dı­ğı bu gün­ler­de, ta­sar­ruf ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da­ki uy­gu­la­ma­la­rın bir an önce kal­dı­rıl­ma­sı­nı bek­le­mek­te­yiz. Hal­kın sesi ve ku­la­ğı olan yerel basın ya­şa­tıl­ma­lı­dır. Bu ve­si­ley­le, bık­ma­dan, usan­ma­dan, zor ko­şul­lar­da, büyük bir öz­ve­riy­le gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ren tüm basın men­sup­la­rı­mı­zın 24 Tem­muz Basın Öz­gür­lük ve Da­ya­nış­ma Gü­nü­nü kut­lar, sağ­lık, mut­lu­luk ve ba­şa­rı­lar di­le­rim.”


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

SELDEN ZARAR GÖREN ÇAYKUR’UN İKİ FABRİKASI İKİ GÜN SONRA ÜRETİME HAZIR HALE GETİRİLDİ

Rize’nin Gü­ney­su İlçesi, Mu­ra­di­ye Bel­de­si, Am­bar­lık köyü Ma­den­li ve Bü­yük­köy Bel­de­le­rin­de ara­lık­sız 24 saat yağan şid­det­li yağ­mur ne­ti­ce­sin­de bir çok de­re­nin taş­ma­sı so­nu­cun­da mey­da­na gelen sel ve he­ye­lan­dan Çay­kur’a ait iki çay fab­ri­ka­sı da na­si­bi­ni almış oldu.

Böl­ge­de bir­kaç gün önce ha­sa­dı­na baş­la­nan ikin­ci sür­gün yaş çay kam­pan­ya­sıy­la bir­lik­te başta Gü­ney­su, Mu­ra­di­ye ve Bü­yük­köy Bel­de­le­riy­le Rize’nin en büyük köy­le­rin­den olan Am­bar­lık Kö­yün­de bu­lu­nan, Çay­kur Am­bar­lık Çay Fab­ri­ka­sı ve Bü­yük­köy Bel­de­sin­de bu­lu­nan Çay­kur Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­la­rın­da gün boyu ara­lık­sız yağan aşırı yağ­mu­run ve de­re­ler­den sü­rük­le­ne­rek gelen taş­kın­la­rın so­nu­cun­da önem­li oran­da hasar mey­da­na geldi. Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM; Rize Va­li­li­ği­miz mey­da­na ge­le­bi­lecek şid­det­li ya­ğış­lar nok­ta­sın­da ka­mu­oyu­nu bir­kaç gün ön­ce­sin­de bil­gi­len­dir­miş­ti. Bizde bu bilgi doğ­rul­tu­sun­da bu belde ve köy­ler­de bu­la­nan fab­ri­ka­la­rı­mız­da­ki Mü­dür­le­ri­mi­zi ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zi ya­ğa­cak olan şid­det­li ya­ğış­la­ra karşı dik­kat­li olup, can ve mal gü­ven­li­ği nok­ta­sın­da dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı nok­ta­sın­da bil­gi­len­dir­miş­tik. Tabii ki kurum ola­rak siz ne kadar ted­bir al­sa­nız da, hiç ara ver­me­den sa­at­ler­ce yağan ve düşen yağ­mur mik­ta­rı nor­ma­lin üs­tün­de bir yağış olun­ca be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği selin mey­da­na ge­tir­di­ği taş­kın­la­rı ve dal­ga­la­rı dur­dur­mak müm­kün ol­mu­yor. Ha­liy­le bu bir doğal afet şek­li­ni alı­yor. Ya­ğı­şın şid­de­ti­ni ar­tır­dı­ğı andan iti­ba­ren hemen bu fab­ri­ka­la­rı­mı­za ha­re­ket ede­rek, eki­bim­le bir­lik­te 24 saat ara­lık­sız sa­ha­da ça­lış­ma­lar yü­rüt­tük. Alın­ma­sı ge­re­ken tüm ön­lem­le­ri aldık. Am­bar­lık Köyü Çay Fab­ri­ka­mız ve Ça­ye­li Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­la­rı­mız­da ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de takip ede­rek biz­ler­de ça­lış­ma­lar eşlik ettik. Tüm ön­lem­le­ri­mi­ze rağ­men, hiç ara ver­me­yen yağ­mu­run en yük­sek ke­sim­ler­den ge­tir­di­ği ton­lar­ca yağ­mur­la bir­lik­te sü­rük­le­ye­rek ge­tir­di­ği, ça­mur­lu top­rak, moloz, taş ve odun par­ça­la­rı iki fab­ri­ka­mı­zın da sa­ha­la­rı­nı dol­dur­ma­sı ve fab­ri­ka­la­rı­mı­zın iş­let­me bö­lüm­le­ri­ne kadar ulaş­ma­sı so­nu­cu öneli ha­sar­la­ra sebep ol­muş­tur. Yağ­mur­la bir­lik­te bu iki fab­ri­ka­mız­da selin sü­rük­le­di­ği enkaz ve atık­la­rın te­miz­len­me­si için iş ma­ki­ne­le­ri ve ta­şı­yı­cı kam­yon­lar­la te­miz­len­me ça­lış­ma­la­rı­mız ara­lık­sız devam edi­yor. Fab­ri­ka­lar­da selin sü­rük­le­di­ği rü­su­ba­tın te­miz­len­me­si için iş ma­ki­ne­le­ri ile yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. İnşal­lah bir, iki günde fab­ri­ka­la­rı­mı­zın hasar gören bu kı­sım­la­rın­da­ki en­kaz­la­rı te­miz­le­yip, arı­za­la­rı gi­de­rip, üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ikin­ci sür­gün yaş çay­la­rı­nı iş­le­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Bu fab­ri­ka­la­rı­mız­da ve çay alim yer­le­ri­miz­de üre­ti­ci­le­ri­miz çay­la­rı­nı sat­mak­ta bir sı­kın­tı ya­şa­ma­ya­cak­lar­dır. Allah bir daha ili­mi­ze ve ül­ke­mi­ze bu gibi afet­ler ya­şat­ma­sın. Bu selde ha­ya­tı­nı kay­be­den hem­şe­ri­le­ri­mi­ze Allah’tan rah­met ve ke­der­li aile­le­ri­ne büyük sa­bır­lar di­li­yo­rum.
Sel fe­la­ke­tin­de ya­ra­la­nan hem­şe­ri­le­ri­mi­ze Allah’tan acil şi­fa­lar di­li­yo­rum. Selde maddi ve ma­ne­vi zarar gören tüm hem­şe­ri­le­ri­me geç­miş olsun dilek ve du­ala­rı­mı ile­ti­yo­rum. Allah dev­le­ti­mi­ze hiç bir zaman zeval ver­me­sin. ” şek­lin­de ko­nuş­tu. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM’ın, sel­den zarar gören çay fab­ri­ka­la­rın­da sür­dür­mek­te ol­du­ğu ça­lış­ma­la­rı­na, Yar­dım­cı­la­rı Zeki Ka­ra­oğ­lu, Dr. Tur­gay Turna, Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, Çay Fab­ri­ka Mü­dür­le­ri ve fab­ri­ka ça­lı­şan­la­rı eşlik et­ti­ler.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

RİZEDE 425 ADET DERİ TOPLANDI

Türk Hava Ku­ru­mu (THK) Rize Şu­be­si her yıl ol­du­ğu gibi bu Kur­ban Bay­ra­mı’nda da kur­ban de­ri­si top­la­ma fa­ali­ye­ti­ni ta­mam­la­dı.

THK Rize Şu­be­si’ne top­lam­da 425 adet büyük baş hay­van de­ri­si ba­ğış­lan­dı. THK Rize şu­be­si yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da deri ba­ğı­şın­da bu­lu­nan her­ke­se te­şek­kür edil­di. THK Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir’2021 Yılı Kur­ban Deri top­la­ma fa­ali­ye­ti­miz so­run­suz ola­rak sona er­miş­tir. Bu yıl 425 adet büyük baş hay­van de­ri­si top­la­ya­rak geçen se­ne­den ko­nu­lan he­de­fe ulaş­mış bu­lun­mak­ta­yız. Türk Hava Ku­ru­mu’na des­tek­ler­den do­la­yı bütün ba­ğış­çı­la­rı­mı­za ve ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür ede­rim. THK siz­le­rin bağış ve des­tek­le­ri­niz­le Türk genç­li­ği, gök­ler­de hak et­ti­ği yeri al­ma­ya devam ede­cek­tir. Bi­lin­di­ği üzere Kur­ban De­ri­le­rin­den elde edi­len gelir ha­va­cı­lık fa­ali­yet­le­rin­de kul­la­nı­la­cak­tır. Baş­kan Demir’ 2021 yılı Kur­ban De­ri­si top­la­ma fa­ali­ye­ti­mi­ze ku­rum­sal des­tek veren başta Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Rahmi Metin’e, Fın­dık­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı’mız Er­cü­ment Şahin Cer­va­toğ­lu’na ve Rize Mer­kez Mu­ra­di­ye Bel­de­si Kö­mür­cü­ler Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ekrem Ya­zı­cı’ ya ve deri top­la­ma­mı­za yar­dım eden diğer ma­hal­le ve köy muh­tar­la­rı­na çok te­şek­kür ede­rim ’dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

BAYRAM MI TATİL Mİ?

Hemen her­ke­sin di­lin­de bir söz do­la­şır; Nerde eski bay­ram­lar diye.
Gü­nü­müz­de bay­ram­la­rı­mız hele dini bay­ra­mı­mız olan Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ram­la­rı­mı­zın ta­ti­le dö­nüş­tü­ğü­nü gö­rü­yo­ruz.
Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ram­la­rı­mız ta­ti­le dö­nüş­tü­rül­dü­ğü için bo­şu­na sitem edi­li­yor.
Mil­le­ti­mi­ze ne zaman bu­laş­tı bil­mi­yo­rum, Ra­ma­zan Bay­ra­mı­mı­zın adına önce şeker bay­ra­mı de­ni­le­rek dini tem­sil mak­sa­dın­dan uzak­laş­tı­rıl­dı. Bugün Kur­ban Bay­ra­mı için­de aynı dü­şün­ce­yi pay­la­şa­bi­li­riz.
Kur­ban Bay­ra­mı di­ni­mi­zin ge­re­ği ya­pı­lan ve be­de­nen insan eme­ği­nin ol­ma­sı ge­re­ken bir iba­det. Ma­ze­re­ti olan­la­rın ve­kâ­let yo­luy­la da Kur­ban kes­me­si nor­mal fakat de­ğin­mek is­te­di­ğim Kur­ban­sız Kur­ban Bay­ra­mı kut­la­nı­yor.
Kur­ban kes­mek kolay bir iş değil ama di­ni­miz em­re­di­yor bir türlü ye­ri­ne ge­tir­mek lazım.
Di­ni­mi­zin bay­ram­la­rı tu­rizm gir­di­le­ri art­sın diye çok fark­lı cep­he­le­re ta­şı­nı­yor.
İkiz­de­re Tü­ne­li açı­lı­şı hak­kın­da
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan yakın za­man­da bir kez daha Rize’ye ge­lecek.
Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da İkiz­de­re Tü­ne­li­nin de açı­lı­şı Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan gel­di­ğin­de ya­pı­la­cak.
Ya ben an­la­mı­yo­rum ya açık­la­ma çok yan­lış.
Ulaş­tır­ma Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı, İkiz­de­re Tü­ne­li­nin 3 aydır STOP et­ti­ği­ni yani mü­te­ah­hi­din işi bı­rak­tı­ğı­nı bil­mi­yor mu?
İkiz­de­re Tü­ne­li An­ka­ra’dan ça­lı­şı­yor mu gö­zü­kü­yor? Keşke ça­lı­şı­yor ol­say­dı.
Açı­lı­şı ya­pı­la­cak olan Gü­ney­ce Tü­ne­li ol­ma­lı ve bu Tünel İkiz­de­re’den 10 km aşa­ğı­da ya­pıl­mış.
İkiz­de­re Tü­ne­li 3340 metre uzun­lu­ğun­da ve bu­gü­ne kadar yak­la­şık 2000 met­re­si de­lin­miş. Ça­lış­ma öde­nek­siz­lik­ten 3 aydır STOP etmiş.
Ça­lış­ma­yan Tünel in­şa­atı­nın açı­lı­şı­nı Cum­hur­baş­ka­nı­na yap­tır­mak dalga geç­me­nin is­pa­tı­dır.
Ta­ma­mı de­lin­me­di­ği­ne göre demek ki Tünel hiz­me­te açı­la­cak du­rum­da değil.
aç Ocağı tep­ki­le­ri 100.gü­nün­de
20 Ni­san­dan bu yana Gür­de­re köy­lü­le­ri açıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­na tepki gös­te­ri­yor.
Tep­ki­le­ri­nin 100.gü­nün­de İlçede top­la­nıp açık­la­ma ya­pı­la­cak.
‘’İkiz­de­re’yi ta­şo­cak­la­rı­na tes­lim et­me­mek için ça­ba­la­mak­ta­yız’’ slo­ga­nıy­la 20 Ni­san­dan bu yana ara­zi­de nöbet tutan köy­lü­ler buruk bir bay­ram ge­çir­di.
Köy­lü­ler yap­tı­ğı çağ­rı­da ‘’ Va­di­mi­ze İkiz­de­re’mize sahip çık­mak se­si­mi­zi du­yu­ra­bil­mek adına 31 Tem­muz 2021 Cu­mar­te­si günü İkiz­de­re’de top­lan­ma ka­ra­rı aldık. Se­si­miz olun, se­si­mi­zi du­yu­run, ya­nı­mız­da olun is­ti­yo­ruz’’ çağ­rı­sın­da bu­lun­du.

Damla Gönüllüleri İlimizi Ziyaret Ettiler

Ül­ke­miz ge­ne­lin­de­ki çe­şit­li üni­ver­si­te­ler­de eği­tim gören yerli ve ya­ban­cı öğ­ren­ci­ler­den olu­şan 46 genç “Damla Gö­nül­lü­lük Ha­re­ke­ti” pro­je­si kap­sa­mın­da ili­miz Rize’de çe­şit­li et­kin­lik­ler ger­çek­leş­tir­di.

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı Proje ve Ko­or­di­nas­yon Genel Mü­dür­lü­ğün­ce uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan “Damla Gö­nül­lü­lük Ha­re­ke­ti” pro­je­si ile Tür­ki­ye’nin fark­lı il­le­rin­den bir araya gelen üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri, Ül­ke­miz ge­ne­lin­de il­le­ri zi­ya­ret ede­rek çe­şit­li et­kin­lik­ler ger­çek­leş­ti­ri­yor.

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de 2013 yı­lın­da fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­yan ve 2014 yı­lın­dan iti­ba­ren “Damla Gö­nül­lü­lük Ha­re­ke­ti” adıy­la ça­lış­ma­la­rı­na devam eden proje ile, Üni­ver­si­te­ler­de eği­tim gören yerli ve ya­ban­cı öğ­ren­ci­ler­den olu­şan top­lam 46 genç Rize ili­mi­zi zi­ya­ret et­ti­ler.
Damla Gö­nül­lü­lük Ha­re­ke­ti” pro­je­si ile Rize’ye gelen üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri, 02-11 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da ili­miz­de çe­şit­li et­kin­lik­ler ger­çek­leş­ti­ler. Damla Gö­nül­lü­le­ri ili­miz­de Pro­to­kol, Okul, Şe­hit­lik, Kuran Kursu ve Esnaf zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­tir­di­ler. Fidan di­ki­mi, en­gel­siz fa­ali­yet­ler, Köy okulu bo­ya­ma, Çevre te­miz­li­ği, fa­ali­yet­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di­ler. Rize ili­nin ta­ri­hi, tu­rist­tik ve il­çe­miz­de bu­lu­nan Ağa­ran Şe­la­le­si’nin de için­de bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­le­re yer ver­di­ler.
Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de yü­rü­tü­len “Damla Gö­nül­lü­lük Ha­re­ke­ti” pro­je­si ile zi­ya­ret edi­len il­ler­de, yar­dı­ma ih­ti­ya­cı olan bi­rey­le­ri ve aile­le­ri, ka­tı­lım­cı genç­ler ile bir araya ge­tir­me­yi amaç­la­mak­ta­dır.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

RİZELİ ARICILAR SON YILLARIN EN VERİMSİZ SEZONUNU YAŞIYOR

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de ken­di­ne has aro­ma­lı Bal üre­ti­miy­le Balda marka olan Rize Ba­lın­da Arı­cı­lar en ve­rim­siz se­zo­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Hava şart­la­rı ba­har­da çok kurak git­ti­ği için bal üre­ti­min­de ka­tı­da bu­lu­nan en­de­mik çiçek ve bitki ör­tü­sü­nün olum­suz et­ki­len­di­ği­ni söy­le­yen arı­cı­lar­dan Sa­adet­tin Yıl­maz’Rize mer­kez yani sa­hil­de de bal üre­ti­mi ol­ma­dı.
Gez­gin­ci arı­cı­lık yap­tı­ğım için her yaz mev­si­min­de yük­sek yay­la­lar­da ko­nak­la­rız.
Rize il sı­nı­rı­nın Er­zu­rum böl­ge­sin­de­ki yük­sek kı­sım­lar­da da bitki ör­tü­sü ge­li­şe­me­di.
Ve­rim­siz bir yıl ge­çi­ri­yo­ruz.
30 yıl­dır bu dağ­la­ra ge­li­rim. Daha ka­li­te­li Bal üret­mek için 3-4 ay­lı­ğı­na bu bu­ra­da ba­ra­ka­lar­da ko­nak­la­rız. Son 20 yıl­dır böyle ve­rim­siz sezon ya­şa­ma­dım. Ko­van­la­rı­mız­da arı­la­rın yi­ye­ce­ği kadar dahi bal yok. Kışı nasıl ge­çi­re­ce­ğiz kara kara dü­şü­nü­yo­rum. Belki de ko­van­la­rı elden çı­ka­rı­rım’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Uzmanından sağlıklı bir Kurban Bayramı için öneriler

Türk kül­tü­rün­de önem arz eden bay­ram­lar­dan bi­ri­si de Kur­ban Bay­ra­mı­dır. Ancak Kur­ban Bay­ra­mı’nda ge­le­nek­sel ri­tü­el­le­rin ya­şan­ma­sı ve bay­ra­mın uzun sür­me­si se­be­biy­le in­san­la­rın dü­zen­li ha­yat­la­rın­da, bir­ta­kım de­ği­şik­lik­ler ya­şa­na­bil­mek­te­dir. Besin içe­ri­ği­nin mi­sa­fir­per­ver­lik duy­gu­su ile art­ma­sıy­la tat­lı­lar, hamur iş­le­ri, dol­ma­lar ve bay­ra­ma özgü et ye­mek­le­ri me­nü­le­ri dol­dur­mak­ta­dır.

Bay­ram sü­re­cin­de özel­lik­le et tü­ke­ti­mi nor­mal gün­lük ya­şa­ma göre art­mak­ta­dır.
Bazı il­ler­de ge­le­nek­sel yemek kül­tü­rü­nün devam et­me­si se­be­biy­le günde 3 öğüne kadar et tü­ke­til­di­ği gö­rül­mek­te­dir.
Tüm bu lez­zet­li yi­ye­cek­ler fazla mik­tar­da tü­ke­til­di­ğin­de ise or­ta­ya sağ­lık so­run­la­rı çık­mak­ta­dır.
Bay­ra­mı daha sağ­lık­lı ge­çi­re­bil­mek için İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­sek Okulu Öğr. Gör. Elif Üner öne­ri­ler­de bu­lun­du.
Kur­ban etini en az 1 gün din­len­di­rin Yeni ke­si­len etin sin­di­rim açı­sın­dan zor­luk ya­şat­tı­ğı sap­tan­mış­tır.
Bu se­bep­le ke­si­len et­le­rin en az 1 gün din­len­di­ril­me­si sin­di­rim sis­te­mi­nin iş­le­yi­şi açı­sın­dan önem arz et­mek­te­dir. Özel­lik­le yağ oranı fazla olan et ye­mek­le­ri­nin içer­di­ği ko­les­te­rol mik­ta­rı se­be­biy­le kalp has­ta­lık­la­rı bu sü­reç­te bi­rey­le­ri teh­dit et­mek­te­dir. Doy­muş yağ­lar kalp damar tı­ka­nık­lık­la­rı­na ve uzun dö­nem­de kalp kri­zi­ne neden ola­bil­mek­te­dir. Kalp has­ta­lı­ğı öy­kü­sü olan bi­rey­le­rin bu dö­nem­de dik­kat­li ol­ma­sı ve nor­ma­lin üze­rin­de kır­mı­zı et tü­ket­me­me­si­ni öne­ri­rim.

Etin ya­nın­da salat çe­şit­le­ri­ni ter­cih edin
Bay­ram me­nü­le­ri­nin zen­gin­li­ği ufak yemek ka­ça­mak­la­rı­na mü­sa­it olsa da me­nü­le­rin içe­rik ve ka­lo­ri açı­sın­dan den­ge­len­me­si önem­li­dir. Et ye­mek­le­ri­nin ya­nın­da pi­rinç pi­la­vı ve bol şer­bet­li tat­lı­lar­dan zi­ya­de ye­şil­lik­ten zen­gin sa­la­ta çe­şit­le­ri ter­cih edil­me­li­dir.
Ye­mek­ten önce tem­po­lu yü­rü­yüş yapın
Bay­ram sü­re­ci sa­de­ce bes­len­me açı­sın­dan ödül ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­me­li­dir. Ta­til­de sa­de­ce yemek yemek ye­ri­ne yü­rü­yüş gibi tem­po­lu ha­re­ket­ler, yoğun iş tem­po­sun­dan kaçış şek­lin­de ufak tatil prog­ram­la­rı tav­si­ye edil­mek­te­dir. Sabah ya da akşam sa­at­le­rin­de ye­mek­ler­den önce ya­pı­lan tem­po­lu yü­rü­yüş­ler en­dor­fin ora­nı­nı art­tı­ra­cak ve ana öğün­ler­de­ki şeker tü­ket­me is­te­ği­ni azal­ta­cak­tır.
Öğle ye­me­ğin­den sonra hemen gü­ne­şe çık­ma­yın
Öğle ye­me­ğin­den hemen sonra gü­ne­şe çık­mak ye­ri­ne serin bir or­tam­da 1-2 saat is­ti­ra­hat et­me­ye dik­kat edil­me­li­dir. Çünkü ağır bir yemek son­ra­sı olu­şa­cak kan­da­ki ko­yu­laş­ma ile kan ba­sın­cın­da­ki ar­tı­şa bir de öğlen dik gelen bu­nal­tı­cı güneş ışın­la­rı ek­len­di­ğin­de ritim bo­zuk­lu­ğu, tan­si­yon yük­sek­li­ği ile pıhtı at­ma­sı gibi sağ­lık prob­lem­le­ri ge­li­şe­bil­mek­te­dir.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen

Vali Kemal Çeber Maviyemiş Dağıtım Törenine Katıldı

Rize Va­li­si Kemal Çeber Rize İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan “DOKAP Böl­ge­sin­de “Tıbbı ve Aro­ma­tik Bitki Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin Yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı Pro­je­si” kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen Ma­vi­ye­miş Fi­da­nı da­ğı­tım tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.

Rize ili Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ile Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (DOKAP) ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol ile yü­rü­tü­len “DOKAP Böl­ge­sin­de “Tıbbı ve Aro­ma­tik Bitki Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin Yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı Pro­je­si kap­sa­mın­da bahçe tesis edi­lecek 49 üre­ti­ci­ye top­lam 9 bin 800 adet ma­vi­ye­miş fi­da­nı dü­zen­le­nen tö­ren­le da­ğı­tıl­dı.

Rize Tür­ki­ye’de üre­ti­len ma­vi­ye­mi­şin % 15’ini kar­şı­la­mak­ta olup üre­ti­min­de 3. Sı­ra­da yer al­mak­ta­dır. Ma­vi­ye­miş pro­je­le­ri kap­sa­mın­da bu­gü­ne kadar top­lam 311 dekar alan­da bahçe tesis edil­miş 2020 yı­lın­da 200 ton ürün elde edil­miş­tir. Ger­çek­le­şen da­ğı­tım tö­re­ni sa­ye­sin­de te­si­si ya­pı­la­cak olan 49 dekar daha ma­vi­ye­miş bah­çe­si ile bir­lik­te ili­miz­de ma­vi­ye­miş üre­ti­mi 360 de­ka­ra yük­se­le­cek­tir.
Çay­kur Didi Stad­yu­mu Ma­ra­ton Tri­bü­nü Ar­ka­sın­da dü­zen­le­nen ma­vi­ye­miş da­ğı­tım tö­re­ni­ne Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Sağır, DOKAP Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin, İl Tarım ve Orman İşleri Mü­dü­rü Murat Genç, Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Adnan YIL­MAZ, Çevre Şe­hir­ci­lik İl Mü­dü­rü Ali Ser­kan SAVAŞ ya­nı­sı­ra Sivil Top­lum Tem­sil­ci­le­ri, Kurum amir­le­ri ve diğer yet­ki­li­ler ka­tıl­dı.
Tö­ren­de ko­nu­şan İl Tarım Mü­dü­rü Murat Genç, “311 dekar ma­vi­ye­miş bah­çe­mi­zi bu­gün­kü tes­lim ede­ce­ği­miz fi­dan­lar­la bir­lik­te 360 de­ka­ra yük­sel­te­rek 3.cü sı­ra­da yer alan ili­mi­zi daha yu­kar­la­ra ta­şı­mış ola­ca­ğız.” dedi.
DOKAP Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “2015 yı­lın­da baş­la­ya­rak bu­gü­ne kadar tıbbı ve aro­ma­tik bit­ki­ler­le il­gi­li DOKAP’ın 9 ilde önem­li ça­lış­ma­sı oldu. 450 bit­ki­nin en­van­te­ri çı­kar­tıl­dı. Bun­la­rın 17 ta­ne­si ile il­gi­li hedef ko­yul­du. Rize İli­miz­de de li­ka­pa he­def­le­ri­miz ara­sın­day­dı bu doğ­rul­tu­da 49 dekar alan­da top­lam­da 12 bin 250 li­ka­pa fi­de­si da­ğı­tı­mı ya­pı­la­cak.” diye ko­nuş­tu.
Vali Kemal Çeber yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Rize’nin çok önem­li bir il ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Rize bu tip pro­je­ler­le an­lam­lan­dır­ma­mız ge­re­ken bir vi­la­yet­tir.
Muh­te­şem bir do­ğa­mız var. Yay­la­la­rı­mız, va­di­le­ri­miz, ka­le­le­ri­miz, şe­la­le­li­miz bize özgü ürün­le­ri­miz, bize özgü bit­ki­le­ri­miz, en­de­mik­le­ri­miz bun­lar ve sa­ya­ma­dı­ğım bir­çok ürün­le ber­ber biz çok özel bir vi­la­ye­tiz. Ama bu özel­lik­le­ri­miz­den de is­ti­fa­de ede­bil­me­miz bizim ça­ba­la­rı­mız­la ola­cak­tır.
Bu de­ğer­le­ri­mi­ze ne kadar sahip çı­kar­sak o kadar fayda elde ede­bi­li­riz.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Vali Çeber coğ­ra­fi işa­ret­ler il­gi­li ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Gel­di­ği­miz­den beri coğ­ra­fi işa­ret­ler­le çok ya­kın­dan il­gi­len­dik. Gel­di­ği­miz­de 2 coğ­ra­fi işa­re­ti­miz vardı. Bugün 11 tane coğ­ra­fi işa­re­ti­miz var. Onun için bu pro­je­le­ri önem­si­yo­ruz. Ma­vi­ye­miş de bun­lar­dan bir ta­ne­si. Rize çayın baş­ken­ti ve çay Rize için çok önem­li. Fakat çay­dan ön­ce­de Rize’de pek çok ürün vardı. Me­se­la man­da­li­na. An­tal­ya’da Rize man­da­li­na­sı sa­tı­lı­yor­sa demek ki man­da­li­na­nın en önem­li ekim mer­kez­le­rin­den bir imi­şiz. Bunu da tek­rar can­lan­dır­ma­ya gay­ret et­me­li­yiz. Bunun dı­şın­da da de­ğer­le­ri­miz var. Bizim de­ğer­le­ri­mi­zin hep­si­ne sahip çık­ma­mız lazım. Bu an­lam­da DOKAP baş­ka­nı­mız ve Tarım Mü­dü­rü­mü­zü teb­rik edi­yo­rum çok güzel ve an­lam­lı bir proje. Ama en çok bu pro­je­de uy­gu­la­yı­cı olan hem­şe­ri­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yo­rum. Siz ol­maz­sa­nız bu iş olmaz. Siz ol­maz­sa­nız ka­ra­ye­miş olmaz. Siz ol­ma­sa­nız man­da­li­na­mız olmaz. Biz ne kadar gay­ret eder­sek ede­lim. Siz ol­maz­sa­nız bu de­ğer­le­ri­miz olmaz. Bu an­lam­da tüm hem­şe­ri­le­ri­me te­şek­kür edi­yo­rum. Emek­le­rin­den ötürü te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.
Tören, ma­vi­ye­miş fi­de­le­ri­nin da­ğı­tı­mı ile son buldu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI