RİZEDE SIRT ÇANTALARI ZİRVE İÇİN HAZIRLANIYOR

Her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda Rize’de dağ­cı­lık şen­lik­le­ri ardı ar­dı­na gel­me­ye devam edi­yor.

Sos­yal et­kin­lik­ler ve dağ­cı­lık ala­nın­da fa­ali­yet­ler yü­rü­ten Ça­ye­li Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (ÇAY­DOSK) bu yıl dağ­cı­lık fes­ti­val­le­ri­ne devam edi­yor. Bu yıl Ça­ye­li Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (ÇAY­DOSK) 26-30 Tem­muz 2021 ta­rih­le­rin­de Ver­çe­nik da­ğı­na fes­ti­val dü­zen­li­yor. Fes­ti­va­le şehir dışı ve yurt­dı­şın­dan tüm do­ğa­se­ver­ler üc­ret­siz ka­tı­la­bi­li­yor. Unu­tul­maz an­la­rın ve de­ne­yim­le­rin ya­şan­dı­ğı fes­ti­va­le bu yılda yoğun ilgi var. Çay­dosk adına ko­nu­şan yet­ki­li İlimiz dün­ya­nın cen­ne­ti bizde bu cen­ne­te tüm do­ğa­se­ver­le­ri bek­li­yo­ruz şek­lin­de ko­nuş­tu.
ÇAYELİ 7. ULUS­LA­RA­RA­SI DAĞ­CI­LIK TURİZM VE YAYLA ŞENLİĞİ FESTİVALİ 26-30 TEM­MUZ 2021 VER­ÇENİK DAĞI
Prog­ram:
1 Gün: 26 Tem­muz 2021-Pa­zar­te­si
Saat 10:00 da Ça­ye­li 15 Tem­muz şe­hit­ler mey­da­nın­da top­lan­ma ve açı­lış et­kin­li­ği 11:00 de Sırt çan­ta­la­rı­nın kam­yo­na yük­len­me­si 11:30 öğle ye­me­ği için lo­kan­ta­ya ha­re­ket 12:30 Lo­kan­ta­dan ha­re­ket ile Ça­ye­li Senoz va­di­si Mar­bu­dam yay­la­sı (İncesu köyü) ar­dın­dan Ver­çe­nik yay­la­sı­na, bu­ra­dan 3 saat kamp yükü ile Ver­çe­nik ka­pı­lı göl­le­re kamp

 1. Gün: 27 Tem­muz 2021 Salı 1.​Grup 3711 Ra­kım­lı Ver­çe­nik Da­ğı­na Zirve Tır­ma­nı­şı, Kamp­ta ka­lan­lar için çevre ge­zi­si turu, buzul göl­ler­de yüzme
  3.Gün: 28 Tem­muz 2021 Çar­şam­ba
  2.​Grup 3711 Ra­kım­lı Ver­çe­nik Da­ğı­na Zirve Tır­ma­nı­şı, Kamp­ta ka­lan­lar için çevre ge­zi­si turu, buzul göl­ler­de yüzme
  4.Gün:29 Tem­muz 2021 Per­şem­be
  Ka­pı­lı göl­ler­den yak­la­şık 3 sa­at­lik kamp yükü ile be­ra­ber Tatos göl­le­re ha­re­ket ve kamp
 2. Gün 30 Tem­muz Cuma
  Tatos göl­ler­den yak­la­şık 3 sa­at­lik kamp yükü ile be­ra­ber Çam­lı­hem­şin çi­çek­li yay­la­sı­na ha­re­ket ve ar­dın­dan mi­ni­büs­ler­le Ça­ye­li’ne ha­re­ket.
  Ka­tı­lım Bel­ge­le­rin Ve­ril­me­si
  NOT­LAR
  • Ka­tı­lım üc­ret­siz­dir.
  • Mev­sim şart­la­rı­na uygun eş­ya­la­rı­nız ol­ma­sı(bot,mont,çadır v.b
  Zirve ya­pa­cak­la­rın TDF İleri kaya eği­ti­mi almış veya bu eği­ti­mi ku­lüp­le­ri ta­ra­fın­dan al­dık­la­rı­nı bel­ge­le­me­le­ri, yan­la­rı­na KASK, EMNİYET KEMERİ, KARABİNA (İNİŞ MAL­ZE­ME­LERİNİ) bu­lun­du­rul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ka­tıl­mak için cay­dos­ki@​hot­ma­il.​com mail ad­re­si­ne “AD SOYAD,İL T.C KİMLİK NO, İLETİŞİM NU­MA­RA­SI” bil­gi­le­ri­ni gön­der­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.
  İLETİŞİM
  Adem KÖSE kulüp Baş­ka­nı 0535 932 53 43, Hü­sa­met­tin kö­mür­cü Kamp So­rum­lu­su 0532 431 89 27, Zik­rul­lah KESER Tır­ma­nış Tek­nik so­rum­lu 0530 575 63 87, Alper KAP­LAN Tır­ma­nış Tek­nik so­rum­lu 0530 679 08 53, Yıl­maz SE­FE­ROĞ­LU Tır­ma­nış Tek­nik So­rum­lu 0532 318 21 38, Osman ASLAN Tır­ma­nış Tek­nik So­rum­lu 0539 974 41 53

 3. Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI