DALLIKAVAK TÜNELİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu ve GAP a bağ­la­ya­cak en kısa ve gü­ven­li ka­ra­yo­lu­nun 3 önem­li Tü­ne­lin­den en kü­çü­ğü Dallı Kavak Tü­ne­lin­de uzun sü­re­dir ça­lış­ma­nın dur­ma­sı tep­ki­le­re sebep olu­yor.

Tü­ne­lin % 76 ‘sı de­lin­di
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de %76 delme %50 be­ton­la­ma ça­lış­ma­sı­nın bit­ti­ği öğ­re­ni­lir­ken yük­le­ni­ci Bay­burt­lu fir­ma­nın işi bi­tir­me­me­si yolda se­ya­hat eden­le­rin ve yöre hal­kı­nın tep­ki­si­ni çe­ki­yor.
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de 2012 yı­lın­da ihale ya­pı­la­rak delme ça­lış­ma­sı­na baş­lan­mış­tı. 2640 metre ra­kım­dan geçen Ovit Tü­ne­lin­den sonra 2380 metre ra­kım­lı Göl­yurt Da­ğı­nın al­tın­dan 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­li ve 3.100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak pro­je­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu 45 km kı­sal­mış ola­cak.
259 ki­lo­met­re­lik uzun­luk yak­la­şık 214 ki­lo­met­re­ye inecek ve bugün 4 sa­at­te gi­di­len Ri­ze-Er­zu­rum ara­sın­da 2 sa­at­te ula­şım sağ­lan­mış ola­cak.
Bu kı­sal­ma sa­ye­sin­de hem za­man­dan hem akar­ya­kıt­tan ta­sar­ruf ya­pıl­mış ola­cak.
Bağ­lan­tı yol­la­rıy­la bir­lik­te Proje uzun­lu­ğu 30.3 km olan çift tüplü Dallı Kavak Tü­ne­lin­de 2012 yı­lın­dan bu yana 9 yılda 4.706 m yani %76 ora­nın­da kazı ve des­tek­le­me ile 3.039 m % 50 nihai kap­la­ma beton ima­la­tı ta­mam­lan­mış. Ka­ra­yol­la­rı Trab­zon Bölge Mü­dür­lü­ğü­nün Rize İl Ko­or­di­nas­yon top­lan­tı­sın­da açık­la­dı­ğı bil­gi­ye göre 2021 yı­lın­da 56.035.000 TL öde­nek ile tü­nel­de 760 metre kazı ve des­tek­le­me ya­pıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.
2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­lan­dı­ğın­da 2019 yı­lın­da hiz­me­te gi­re­ce­ği söy­len­me­si­ne rağ­men tü­nel­de uzun sü­re­dir delme ça­lış­ma­sı dur­muş du­rum­da. Kop Tü­ne­li­ni yapan Bay­but­lu fir­ma­nın Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de işi dur­dur­ma­sı tep­ki­le­ri be­ra­be­rin­de ge­tir­di.
Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan daha önce ya­pı­lan açık­la­ma­lar­da Dallı kavak Tü­ne­li 2022 de, Kırık Tü­ne­li ise 2023’e kadar ula­şı­ma açı­la­cak. Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li ta­mam­lan­dı­ğın­da 2349 metre ra­kım­lı dağ­da­ki eski yol ge­çi­şi­ni 4.400 metre kı­salt­mış ola­cak.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU