Başkan Kıran, RİZE Halkını Mutlu Edecek Bir Takım İçin Uğraşıyoruz

Ri­zes­por Baş­ka­nı Tahir Kıran 3. Etap kamp ça­lış­ma­la­rı­nı topuk Yay­la­sı’nda sür­dü­ren Ri­zes­por fut­bol ta­kı­mı­nı zi­ya­ret etti.

Baş­kan Tahir Kıran yap­tı­ğı açık­la­ma­da: Ço­cuk­la­rı zi­ya­re­te gel­dik ba­ka­lım ne ya­pı­yor­lar ça­lış­ma­lar nasıl gi­di­yor, sa­nı­rım ha­zır­lık maç­la­rı oy­na­nı­yor yeni tak­tik­ler de­ne­ni­yor.
On­la­rın moral olsun diye bu­ra­da­yız , bizim ta­kı­mın son du­ru­mu­nu gö­re­lim diye gel­dik bir kaç ek­si­ği­miz daha var, zaman içe­ri­sin­de on­la­rın­da ta­mam­la­ya­ca­ğız.
İnşal­lah bu sene çok fark­lı bir Ri­zes­por sey­re­decek Ri­zes­por ta­raf­tar­la­rı di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
Baş­kan Kı­ra­na; Baş­kan Yar­dım­cı­sı Selim Se­li­moğ­lu,ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Tan Si­pa­hi eşlik etti.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu