Monthly Archives: Temmuz 2021

DALLIKAVAK TÜNELİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu ve GAP a bağ­la­ya­cak en kısa ve gü­ven­li ka­ra­yo­lu­nun 3 önem­li Tü­ne­lin­den en kü­çü­ğü Dallı Kavak Tü­ne­lin­de uzun sü­re­dir ça­lış­ma­nın dur­ma­sı tep­ki­le­re sebep olu­yor.

Tü­ne­lin % 76 ‘sı de­lin­di
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de %76 delme %50 be­ton­la­ma ça­lış­ma­sı­nın bit­ti­ği öğ­re­ni­lir­ken yük­le­ni­ci Bay­burt­lu fir­ma­nın işi bi­tir­me­me­si yolda se­ya­hat eden­le­rin ve yöre hal­kı­nın tep­ki­si­ni çe­ki­yor.
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de 2012 yı­lın­da ihale ya­pı­la­rak delme ça­lış­ma­sı­na baş­lan­mış­tı. 2640 metre ra­kım­dan geçen Ovit Tü­ne­lin­den sonra 2380 metre ra­kım­lı Göl­yurt Da­ğı­nın al­tın­dan 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­li ve 3.100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak pro­je­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu 45 km kı­sal­mış ola­cak.
259 ki­lo­met­re­lik uzun­luk yak­la­şık 214 ki­lo­met­re­ye inecek ve bugün 4 sa­at­te gi­di­len Ri­ze-Er­zu­rum ara­sın­da 2 sa­at­te ula­şım sağ­lan­mış ola­cak.
Bu kı­sal­ma sa­ye­sin­de hem za­man­dan hem akar­ya­kıt­tan ta­sar­ruf ya­pıl­mış ola­cak.
Bağ­lan­tı yol­la­rıy­la bir­lik­te Proje uzun­lu­ğu 30.3 km olan çift tüplü Dallı Kavak Tü­ne­lin­de 2012 yı­lın­dan bu yana 9 yılda 4.706 m yani %76 ora­nın­da kazı ve des­tek­le­me ile 3.039 m % 50 nihai kap­la­ma beton ima­la­tı ta­mam­lan­mış. Ka­ra­yol­la­rı Trab­zon Bölge Mü­dür­lü­ğü­nün Rize İl Ko­or­di­nas­yon top­lan­tı­sın­da açık­la­dı­ğı bil­gi­ye göre 2021 yı­lın­da 56.035.000 TL öde­nek ile tü­nel­de 760 metre kazı ve des­tek­le­me ya­pıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.
2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­lan­dı­ğın­da 2019 yı­lın­da hiz­me­te gi­re­ce­ği söy­len­me­si­ne rağ­men tü­nel­de uzun sü­re­dir delme ça­lış­ma­sı dur­muş du­rum­da. Kop Tü­ne­li­ni yapan Bay­but­lu fir­ma­nın Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de işi dur­dur­ma­sı tep­ki­le­ri be­ra­be­rin­de ge­tir­di.
Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan daha önce ya­pı­lan açık­la­ma­lar­da Dallı kavak Tü­ne­li 2022 de, Kırık Tü­ne­li ise 2023’e kadar ula­şı­ma açı­la­cak. Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li ta­mam­lan­dı­ğın­da 2349 metre ra­kım­lı dağ­da­ki eski yol ge­çi­şi­ni 4.400 metre kı­salt­mış ola­cak.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İnşaat, Hareketliliğe Rağmen Geçen Yıla Kıyasla Yavaş Gidiyor

Tür­ki­ye Hazır Beton Bir­li­ği (THBB), her ay me­rak­la bek­le­nen in­şa­at ve bu­nun­la bağ­lan­tı­lı ima­lat ve hiz­met sek­tör­le­rin­de­ki mev­cut durum ile bek­le­nen ge­liş­me­le­ri or­ta­ya koyan “Hazır Beton En­dek­si” 2021 Ha­zi­ran Ayı Ra­po­ru’nu açık­la­dı. Fa­ali­yet­te ha­zi­ran ayın­da gözle gö­rü­lür bir iyi­leş­me­ye ve yu­ka­rı yönlü ha­re­ke­te dik­kat çeken Rapor, fa­ali­yet­te­ki bu yük­sel­me­ye rağ­men, geçen yılın ha­zi­ran ayına kı­yas­la in­şa­at sek­tö­rü­nün daha yavaş yol al­dı­ğı­nı or­ta­ya koydu.

Tür­ki­ye Hazır Beton Bir­li­ği (THBB) her ay açık­la­dı­ğı Hazır Beton En­dek­si ile Tür­ki­ye’de in­şa­at sek­tö­rü ve bağ­lan­tı­lı ima­lat ve hiz­met sek­tör­le­rin­de­ki mev­cut du­ru­mu ve bek­le­nen ge­liş­me­le­ri or­ta­ya koy­mak­ta­dır. İnşaat sek­tö­rü­nün en temel gir­di­le­rin­den biri olan ve aynı za­man­da üre­ti­min­den sonra kısa bir süre için­de stok­lan­ma­dan in­şa­at­lar­da kul­la­nı­lan hazır be­ton­la il­gi­li bu En­deks, in­şa­at sek­tö­rü­nün bü­yü­me hı­zı­nı or­ta­ya koyan en önem­li gös­ter­ge­ler­den bi­ri­dir.
THBB, her ay me­rak­la bek­le­nen Hazır Beton En­dek­si’nin 2021 Ha­zi­ran Ayı Ra­po­ru’nu açık­la­dı. Fa­ali­yet­te ha­zi­ran ayın­da gözle gö­rü­lür bir iyi­leş­me ve yu­ka­rı yönlü ha­re­ket dik­kat çe­ki­ci­dir. Bek­len­ti En­dek­si’nde bir ön­ce­ki aya kı­yas­la ciddi bir de­ğiş­me söz ko­nu­su ol­ma­yıp hâlen eşik de­ğe­rin üs­tün­de devam et­mek­te­dir. Buna kar­şı­lık Güven En­dek­si’nin aşağı yönlü ha­re­ke­ti, pan­de­mi ko­şul­la­rın­da­ki iyi­leş­me ve eko­no­mik nor­mal­leş­me­ye rağ­men in­şa­at­ta uzun dö­nem­li to­par­lan­ma için şart­la­rın henüz oluş­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Hazır Beton En­dek­si Ha­zi­ran Ayı Ra­po­ru ve­ri­le­ri­ne göre ha­zi­ran ayın­da bütün en­deks­ler, pan­de­mi­nin et­ki­le­ri­nin gö­rül­dü­ğü geçen yılın ha­zi­ran ayına kı­yas­la düşük gö­rün­mek­te­dir. Fa­ali­yet­te­ki yük­sel­me­ye rağ­men, geçen yılın aynı ayına kı­yas­la in­şa­at sek­tö­rü daha yavaş yol al­mak­ta­dır. Yıl­lık bazda güven ve bek­len­ti­de ben­zer oran­da bir azal­ma gö­rül­mek­te­dir. “İnşaat ma­li­yet­le­rin­de­ki artış, konut fi­yat­la­rın­da­ki yük­sel­me, döviz kuru ve faiz se­vi­ye­si­nin yük­sek ol­ma­sı, in­şa­at sek­tö­rü­nün hı­zı­nı kes­mek­te­dir” Ra­po­run so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren THBB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yavuz Işık, “İnşaat sek­tö­rü, fa­ali­yet­ler­de­ki ha­re­ket­li­li­ğe rağ­men geçen yılın ha­zi­ran ayına kı­yas­la daha yavaş yol al­mak­ta­dır. Pan­de­mi ko­şul­la­rı­nın et­ki­si­nin azal­ma­sı­na rağ­men başta in­şa­at ma­li­yet­le­rin­de­ki artış, konut fi­yat­la­rın­da­ki yük­sel­me, döviz kuru ve faiz se­vi­ye­si­nin yük­sek ol­ma­sı, in­şa­at sek­tö­rü­nün hı­zı­nı kes­mek­te­dir.” dedi.
Tür­ki­ye yük­sek enf­las­yon, yük­sek döviz kuru ve yük­sek faiz sar­ma­lın­dan kur­tul­ma­lı
Eko­no­mi ve in­şa­at sek­tö­rüy­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni pay­la­şan Yavuz Işık, “OECD’nin en son tah­min­le­ri­ne göre OECD ül­ke­le­ri içe­ri­sin­de pan­de­mi­den en hızlı çı­ka­cak olan ülke Çin’den sonra Tür­ki­ye gö­rün­mek­te­dir, ancak bu nok­ta­da in­şa­at sek­tö­rü­nün du­ru­mu­nun diğer sek­tör­ler­den fark­lı­laş­tı­ğı­nın al­tı­nı çiz­mek ge­rek­mek­te­dir. Ra­kam­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da, diğer sek­tör­le­re pa­ra­lel ola­rak in­şa­at sek­tö­rün­de­ki ci­ro­nun da ar­tı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır. Zira İnşaat Ciro En­dek­si, üre­ti­me kı­yas­la daha fazla art­mış gö­rün­mek­te­dir. Bunun ne­de­ni konut fi­yat­la­rın­da ve in­şa­at ma­li­yet­le­rin­de or­ta­ya çıkan yük­se­liş­tir. İnşaat ma­li­yet­le­rin­de­ki ar­tı­şa pa­ra­lel ola­rak konut fi­yat­la­rı da yük­se­liş gös­ter­miş­tir. Son bir yıl­da­ki in­şa­at ma­li­yet­le­rin­de­ki artış %35’tir. Bir yan­dan yük­sek faiz ile bir­lik­te artan fi­nans­man ma­li­ye­ti diğer yan­dan döviz ku­run­da­ki ar­tı­şa bağlı ithal girdi ma­li­yet­le­rin­de­ki artış ne­ti­ce­sin­de eko­no­mi­nin yükü ciddi şe­kil­de yük­sel­miş­tir. Tür­ki­ye’nin yük­sek enf­las­yon, yük­sek döviz kuru ve yük­sek faiz sar­ma­lın­dan kur­tul­ma­dan sağ­lık­lı bir bü­yü­me ya­pı­sı­na ka­vuş­ma­sı ve po­tan­si­ye­li­ni or­ta­ya koy­ma­sı bek­len­me­me­li­dir.” dedi.

Ha­ber-Fo­to: Hakan Zen­gin

DİYARBAKIR AK KADROLAR RİZE’DE KAMPA GİRDİ

Ak Parti Di­yar­ba­kır İl Baş­ka­nı Mu­ham­met Şerif Aydın, Di­yar­ba­kır İl teş­ki­la­tı ile bir­lik­te üç gün­lük eği­tim kampı için gel­di­ği Rize’de bir dizi prog­ram ger­çek­leş­tir­di.

Rize’ye 3 gün­lük eği­tim kampı için gelen Ak Parti Di­yar­ba­kır il Baş­ka­nı Mu­ham­met Şerif Aydın ve Di­yar­ba­kır İl teş­ki­la­tı Ak Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti. İl Baş­ka­nı Mu­ham­met Şerif Aydın’a İl Baş­kan yar­dım­cı­la­rı, İl Kadın kolu Baş­ka­nı Mü­zey­yen Kaya, İl Genç­lik Kolu Baş­ka­nı Mah­sum Me­li­koğ­lu ve Di­yar­ba­kır İl Teş­ki­lat men­sup­la­rı ve Bağ­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Be­yoğ­lu eşlik etti.
Ak Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Rize Be­le­di­ye­si­ne geçen Di­yar­ba­kır he­ye­ti bu­ra­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin ile bir araya geldi. Ak Parti Rize İl Teş­ki­la­tı ile be­ra­ber ger­çek­leş­ti­ri­len yemek prog­ra­mın­dan sonra yoğun ya­ğı­şa rağ­men Di­yar­ba­kır İl teş­ki­la­tı ve Ak Parti Rize teş­ki­la­tı ara­sın­da 5-5 ‘lik skor­la biten dost­luk maçı ya­pıl­dı.
Ya­pı­lan maçın ar­dın­dan Rize zi­ya­re­ti­ni de­ğer­len­di­ren Di­yar­ba­kır İl Baş­ka­nı Mu­ham­met Şerif Aydın “ Çok ke­yif­li ve ve­rim­li bir kamp prog­ra­mı ger­çek­leş­tir­dik.Ak Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı­mı­za mi­sa­fir­per­ver­lik­le­rin­den do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Rize İl Baş­kan­lı­ğı­mı­zın bu güzel mü­sa­ba­ka­sın­da biz Di­yar­ba­kır Ak Parti İl teş­ki­lat­la­rı ola­rak, Rize İl Baş­kan­lı­ğı ile yap­mış ol­du­ğu­muz bu dost­luk ma­çı­nı be­ra­be­re bi­tir­dik. Rab­bim­de bizim bir­li­ği­mi­zi, be­ra­ber­li­ği­mi­zi, dir­li­ği­mi­zi de daim ey­le­sin in­şal­lah. Biz­ler­de son­ba­har­da in­şal­lah Rize İl Baş­kan­lı­ğı­mı­zı Di­yar­ba­kır’da ağır­la­mak için sa­bır­sız­lık­la bek­li­yor ola­ca­ğız. Ken­di­le­ri­ni Di­yar­ba­kır’da kar­şı­la­ya­ca­ğız. Bugün yap­mış ol­duk­la­rı ne­za­ke­ti bizde gös­te­re­ce­ğiz ve maçı be­ra­be­re bi­ti­re­ce­ğiz in­şal­lah” dedi. Ak Parti Rize İl Baş­kan Ve­ki­li Yunus Çoruh nazik zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı Di­yar­ba­kır İl Baş­ka­nı Mu­ham­met Şerif Aydın ve onun nez­din­de tüm teş­ki­la­tı­na te­şek­kür etti. “Biz zaten Di­yar­ba­kır ile kar­deş­tik bu zi­ya­ret­le kar­deş­li­ği­miz­de daha da per­çin­leş­miş oldu. Allah nasip eder­se in­şal­lah bu zi­ya­ret­le­ri­miz kar­şı­lık­lı ola­rak bun­dan sonra da devam eder. Tabii bu maç­lar işin rengi bugün güzel bir mü­sa­ba­ka oldu yağ­mu­run al­tın­da he­pi­miz için güzel bir ha­tı­ra oldu. Ben baş­ka­nı­mı­zın şah­sın­da bütün Di­yar­ba­kır teş­ki­la­tı­mı­za ve bu­ra­dan Di­yar­ba­kır hal­kı­mı­za da şük­ran­la­rı­mı­zı say­gı­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. İl teş­ki­la­tı ola­rak he­pi­niz­den Allah razı olsun. Allah bir­li­ği­mi­zi be­ra­ber­li­ği­mi­zi daim ey­le­sin in­şal­lah” dedi.


Haber: B. Ali Ka­val­cı
Foto: Ak Parti Basın Bü­ro­su

ACIMIZ BÜYÜK

Acı­mız büyük. Artık yaz­ma­ya­ca­ğım.
Ben, kar­de­şim İsmet Kö­soğ­lu ve diğer ar­ka­daş­lar, Rize’mizin taş­kın ve he­ye­lan­la­rı­nı, so­run­la­rı­nı yaz­mak­tan ve dile ge­tir­mek­ten, ağ­zı­mız­da tüy bitti Rize de­yi­miy­le. Yine kriz ko­mi­te­le­ri ku­ru­lur. Sarı çiz­me­ler gi­yi­lir. Fe­la­ket ala­nı­na gi­di­lir. Acı­lar, üzün­tü­ler kar­şı­sın­da, sağa sola ba­kı­lır ba­kı­lır…
Ben unut­tum.
Kaç bin defa ‘’KRİZ KOMİTESİ’’ ye­ri­ne , ‘’RİSK KOMİTESİ’’ ku­ra­lım dedim. Ve so­ru­nu ön­ce­den çö­ze­lim. Hır­sız ka­pı­mı­za da­yan­ma­dan dedim mi? Dedim.
Bir an evvel ‘’SU KAY­NAK­LA­RI BA­KAN­LI­ĞI’’nı ihdas ede­lim dedim mi? Dedim.
Sa­de­ce sel taş­kın ve he­ye­lan­lar değil, ku­rak­lık so­ru­nu da ka­pı­mız­da ül­ke­miz­de. ’ÇOK­SU-YOK­SU’’ benim slo­ga­nım­dır. Bunu, her in­şa­at mü­hen­di­si ola­cak öğ­ren­ci­me, bık­ma­dan söy­lü­yo­rum, söy­le­me­ğe devam edi­yo­rum. Zira, her ikisi de, ül­ke­miz de büyük so­run­lar ya­ra­tı­yor. ‘’ALLAH RI­ZA­SI İÇİN’’, öm­rü­nün 52 yı­lı­nı bu alan­da araş­tı­ran ve ça­lı­şan bir ki­şi­ye, bir yet­ki­li, bir bilim ada­mı­nı davet edip, da­nış­maz mı? Eğer ge­rek­mi­yor­sa, biz bu alan­da yan­lış kürek çek­mi­şiz. Eyvah…
Yaz­ma­ya­ca­ğım. Yaz­ma­ya­ca­ğım. Ko­nuş­ma­ya­ca­ğım…

Türkiye, Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Sektöründe, Üretim ve Tedarik Merkez Üssü Olmaya Hazırlanıyor

Ulus­lar arası plat­form­da ‘So­uve­nir’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lan Tu­ris­tik He­di­ye­lik ve Ha­tı­ra Eşya sek­tö­rün­de en büyük pazar pa­yı­na sahip Çin’in ge­ri­le­me ya­şa­ma­sı, dün­ya­nın hemen her ye­ri­ne tu­ris­tik he­di­ye­lik ve ha­tı­ra eşya ihraç eden Tür­ki­ye için yeni bir fır­sat oldu. Re­ka­bet gü­cü­nü art­tı­ran Tür­ki­ye, bu fır­sa­tı iyi de­ğer­len­di­re­rek 12 mil­yar do­lar­lık iş hac­mi­ni daha da yu­ka­rı­la­ra ta­şır­ken aynı za­man­da sek­tö­rün üre­tim ve te­da­rik mer­kez üssü ol­ma­yı he­def­li­yor.

Pan­de­mi­ye karşı top­lum­sal ba­ğı­şık­lı­ğı sağ­la­ma adına ülke ge­ne­lin­de aşı­la­ma se­fer­ber­li­ği baş­la­tan Tür­ki­ye, nor­mal­leş­me sü­re­ci­ni baş­la­ta­rak tu­rizm sek­tö­rü­nün önünü açtı.

Başta Rusya ve Al­man­ya olmak üzere dün­ya­nın pek çok ül­ke­sin­den Tür­ki­ye’ye tu­rist akını baş­lar­ken, okul­la­rın ka­pan­ma­sı ve Kur­ban Bay­ra­mı’na sa­yı­lı gün­ler kal­ma­sı ne­de­niy­le iç pi­ya­sa­da da tu­rizm sek­tö­rü can su­yu­na ka­vuş­tu.

Pan­de­mi ön­ce­sin­de yılda 52 mil­yon tu­rist ağır­la­yan ve 1.5 mil­yon ile Av­ru­pa’nın 2’nci büyük yatak ka­pa­si­te­si­ne sahip Tür­ki­ye, 90 ül­ke­ye 3 sa­at­lik uçuş me­sa­fe­sin­de yer alır­ken, kom­şu­la­rı ile de­mir­yo­lu, ka­ra­yo­lu ve de­niz­yo­lu ula­şım bağ­lan­tı­la­rı­na sahip. Ay­rı­ca, el­ve­riş­li iklim ko­şul­la­rı ve 365 gün süren tu­rizm ha­re­ket­li­li­ği, ül­ke­mi­zi tu­rizm­de ter­cih edi­len ro­ta­lar­da en üst sı­ra­la­ra ta­şı­yor.
Tür­ki­ye şimdi tu­rizm­den elde et­ti­ği ge­li­ri, tu­ris­tik he­di­ye­lik ve ha­tı­ra eşya sek­tö­rün­de üre­tim ve te­da­rik üssü ola­rak art­tır­ma­yı he­def­li­yor. Çin’in pan­de­mi ko­şul­la­rın­da sek­tör­de ge­ri­le­me ya­şa­ma­sı ile önem­li bir fır­sat ya­ka­la­yan ül­ke­miz, dış pi­ya­sa­da 8 mil­yar, iç pi­ya­sa­da ise 4 mil­yar dolar olmak üzere top­lam 12 mil­yar do­lar­lık pazar pa­yı­nı, 2-5 Ara­lık 2021 ta­rih­le­rin­de İstan­bul Fuar Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­necek So­uve­nir Expo Turkey Tu­ris­tik He­di­ye­lik ve Ha­tı­ra Eşya Fuarı ile daha da yu­ka­rı­la­ra ta­şı­ma­yı he­def­li­yor. Rota Ex­hi­bi­ti­ons Turkey Fu­ar­cı­lık A.Ş ta­ra­fın­dan dü­zen­le­necek So­uve­nir Expo Turkey Fuarı, Yu­na­nis­tan’da 1986 yı­lın­dan bu yana dü­zen­li ola­rak or­ga­ni­ze edi­li­yor ve sek­tö­rü­nün dün­ya­da­ki en ba­şa­rı­lı fuarı ola­rak kabul edi­li­yor. Bu­gü­ne kadar bir­çok Türk fir­ma­sı­nın da ka­tı­lım­cı ve zi­ya­ret­çi ola­rak yer al­dı­ğı fuara 1.000’den fazla firma her yıl dü­zen­li ola­rak ka­tı­lı­yor ve 300’den fazla firma bek­le­me lis­te­sin­de yer alı­yor. Fuar, ka­tı­lım­cı fir­ma­la­rın yıl­lık an­laş­ma­la­rı­nı yap­tı­ğı ortak bu­luş­ma plat­for­mu ola­rak kabul edi­li­yor. So­uve­nir Expo Turkey Tu­ris­tik He­di­ye­lik ve Ha­tı­ra Eşya Fuarı Tür­ki­ye’de ilk kez dü­zen­le­necek ol­ma­sı­na kar­şın, Rota’nın ve So­uve­nir Expo Gre­ece Fuarı’nın ulus­la­ra­ra­sı bi­li­nir­li­ği sa­ye­sin­de yak­la­şık 200 fir­ma­nın ka­tı­lım sağ­la­ma­sı ve özel­lik­le Av­ras­ya coğ­raf­ya­sın­da­ki ül­ke­ler­den zi­ya­ret­çi ka­tı­lı­mı bek­le­ni­yor. Tür­ki­ye’de çok sa­yı­da firma Tu­ris­tik He­di­ye­lik ve Ha­tı­ra Eş­ya-So­uve­nir sek­tö­rü kap­sa­mın­da üre­tim yap­ma­sı­na kar­şın, henüz bunun far­kın­da değil. So­uve­nir Expo Turkey, as­lın­da ül­ke­miz­de çok önem­li bir po­tan­si­ye­le sahip olan ancak tam an­la­mıy­la ku­rum­sal­la­şa­ma­mış So­uve­nir sek­tö­rü­nün olu­şu­mu­na katkı sağ­la­ma­yı ve fir­ma­la­ra ürün­le­rin­den nasıl daha fazla katma değer elde ede­bi­le­cek­le­ri­ni gös­ter­me­yi amaç­lı­yor. Bu çer­çe­ve­de tu­rist­le­rin ül­ke­mi­ze gel­dik­le­ri zaman satın al­dık­la­rı kupa, mag­net, anah­tar­lık, nazar bon­cu­ğu gibi he­di­ye­lik ürün­ler, mayo, bi­ki­ni, peş­ta­mal, havlu, şort, güneş göz­lü­ğü gibi yaz mo­da­sı, bak­la­va, lokum, Türk kah­ve­si gibi gıda ürün­le­ri, zey­tin, zey­tin­ya­ğı, sabun gibi doğal ve or­ga­nik ürün­ler, pro­mos­yon mal­ze­me­le­ri, valiz, çanta, kemer, deri ak­se­su­ar­lar ve de­ko­ras­yon ürün­le­ri fu­ar­da yer ala­cak. 2-5 Ara­lık 2021 ta­rih­le­rin­de İstan­bul Fuar Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­necek So­uve­nir Expo Turkey Tu­ris­tik He­di­ye­lik ve Ha­tı­ra Eşya Fuarı, 40 yıla yakın bir sü­re­dir ke­sin­ti­siz ola­rak Yu­na­nis­tan’da ger­çek­le­şen So­uve­nir Expo Gre­ece fu­arın­dan 45 gün önce ger­çek­leş­ti­ri­lecek ve başta Yu­na­nis­tan olmak üzere, çok büyük top­tan­cı­la­rın ül­ke­mi­ze gel­me­si­ni sağ­la­ya­cak. Büyük üre­ti­ci ve top­tan­cı­la­rın ya­nı­sı­ra mü­ze­ler, ha­va­li­man­la­rı­nın duty free fir­ma­la­rı, so­uve­nir satan ma­ğa­za­lar, otel­ler, tu­rizm böl­ge­le­rin­de­ki bu­tik­ler­den il­gi­li­le­rin 4 gün bo­yun­ca fuarı zi­ya­ret et­me­le­ri he­def­le­ni­yor.

Ha­ber-Fo­to: Elif Sez­gi­ner Verün


RİZEDE SIRT ÇANTALARI ZİRVE İÇİN HAZIRLANIYOR

Her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda Rize’de dağ­cı­lık şen­lik­le­ri ardı ar­dı­na gel­me­ye devam edi­yor.

Sos­yal et­kin­lik­ler ve dağ­cı­lık ala­nın­da fa­ali­yet­ler yü­rü­ten Ça­ye­li Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (ÇAY­DOSK) bu yıl dağ­cı­lık fes­ti­val­le­ri­ne devam edi­yor. Bu yıl Ça­ye­li Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (ÇAY­DOSK) 26-30 Tem­muz 2021 ta­rih­le­rin­de Ver­çe­nik da­ğı­na fes­ti­val dü­zen­li­yor. Fes­ti­va­le şehir dışı ve yurt­dı­şın­dan tüm do­ğa­se­ver­ler üc­ret­siz ka­tı­la­bi­li­yor. Unu­tul­maz an­la­rın ve de­ne­yim­le­rin ya­şan­dı­ğı fes­ti­va­le bu yılda yoğun ilgi var. Çay­dosk adına ko­nu­şan yet­ki­li İlimiz dün­ya­nın cen­ne­ti bizde bu cen­ne­te tüm do­ğa­se­ver­le­ri bek­li­yo­ruz şek­lin­de ko­nuş­tu.
ÇAYELİ 7. ULUS­LA­RA­RA­SI DAĞ­CI­LIK TURİZM VE YAYLA ŞENLİĞİ FESTİVALİ 26-30 TEM­MUZ 2021 VER­ÇENİK DAĞI
Prog­ram:
1 Gün: 26 Tem­muz 2021-Pa­zar­te­si
Saat 10:00 da Ça­ye­li 15 Tem­muz şe­hit­ler mey­da­nın­da top­lan­ma ve açı­lış et­kin­li­ği 11:00 de Sırt çan­ta­la­rı­nın kam­yo­na yük­len­me­si 11:30 öğle ye­me­ği için lo­kan­ta­ya ha­re­ket 12:30 Lo­kan­ta­dan ha­re­ket ile Ça­ye­li Senoz va­di­si Mar­bu­dam yay­la­sı (İncesu köyü) ar­dın­dan Ver­çe­nik yay­la­sı­na, bu­ra­dan 3 saat kamp yükü ile Ver­çe­nik ka­pı­lı göl­le­re kamp

 1. Gün: 27 Tem­muz 2021 Salı 1.​Grup 3711 Ra­kım­lı Ver­çe­nik Da­ğı­na Zirve Tır­ma­nı­şı, Kamp­ta ka­lan­lar için çevre ge­zi­si turu, buzul göl­ler­de yüzme
  3.Gün: 28 Tem­muz 2021 Çar­şam­ba
  2.​Grup 3711 Ra­kım­lı Ver­çe­nik Da­ğı­na Zirve Tır­ma­nı­şı, Kamp­ta ka­lan­lar için çevre ge­zi­si turu, buzul göl­ler­de yüzme
  4.Gün:29 Tem­muz 2021 Per­şem­be
  Ka­pı­lı göl­ler­den yak­la­şık 3 sa­at­lik kamp yükü ile be­ra­ber Tatos göl­le­re ha­re­ket ve kamp
 2. Gün 30 Tem­muz Cuma
  Tatos göl­ler­den yak­la­şık 3 sa­at­lik kamp yükü ile be­ra­ber Çam­lı­hem­şin çi­çek­li yay­la­sı­na ha­re­ket ve ar­dın­dan mi­ni­büs­ler­le Ça­ye­li’ne ha­re­ket.
  Ka­tı­lım Bel­ge­le­rin Ve­ril­me­si
  NOT­LAR
  • Ka­tı­lım üc­ret­siz­dir.
  • Mev­sim şart­la­rı­na uygun eş­ya­la­rı­nız ol­ma­sı(bot,mont,çadır v.b
  Zirve ya­pa­cak­la­rın TDF İleri kaya eği­ti­mi almış veya bu eği­ti­mi ku­lüp­le­ri ta­ra­fın­dan al­dık­la­rı­nı bel­ge­le­me­le­ri, yan­la­rı­na KASK, EMNİYET KEMERİ, KARABİNA (İNİŞ MAL­ZE­ME­LERİNİ) bu­lun­du­rul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ka­tıl­mak için cay­dos­ki@​hot­ma­il.​com mail ad­re­si­ne “AD SOYAD,İL T.C KİMLİK NO, İLETİŞİM NU­MA­RA­SI” bil­gi­le­ri­ni gön­der­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.
  İLETİŞİM
  Adem KÖSE kulüp Baş­ka­nı 0535 932 53 43, Hü­sa­met­tin kö­mür­cü Kamp So­rum­lu­su 0532 431 89 27, Zik­rul­lah KESER Tır­ma­nış Tek­nik so­rum­lu 0530 575 63 87, Alper KAP­LAN Tır­ma­nış Tek­nik so­rum­lu 0530 679 08 53, Yıl­maz SE­FE­ROĞ­LU Tır­ma­nış Tek­nik So­rum­lu 0532 318 21 38, Osman ASLAN Tır­ma­nış Tek­nik So­rum­lu 0539 974 41 53

 3. Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Çaykur Rizespor’da kombine satışları başladı

Süper Lig ekibi Çay­kur Ri­zes­por, 2021/2022 Fut­bol Se­zo­nu için kom­bi­ne bi­let­le­ri­ni sa­tı­şa sundu.

Süper Lig ekibi Çay­kur Ri­zes­por’un 2021-2022 fut­bol se­zo­nun­da sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı maç­lar için kom­bi­ne bilet fi­yat­la­rı­nı be­lir­le­di.
Geçen sezon kom­bi­ne sa­hi­bi olan ta­raf­tar­la­rı­na yö­ne­lik ön­ce­lik­li sa­tış­la­ra baş­la­yan Ye­şil-Ma­vi­li ku­lüp­te, genel sa­tış­lar ise 29 Tem­muz Per­şem­be günü baş­la­ya­cak. Pro­to­kol ve VİP A-B tri­bün­le­ri için kom­bi­ne sa­tış­la­rı ise 27 Tem­muz Salı günü ile 30 Tem­muz Cuma günü ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
Pro­to­kol ve VİP tri­bün­le­ri sa­tış­la­rı Çay­kur Didi Stad­yu­mun­dan ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken, diğer kom­bi­ne bi­let­le­ri pas­so­lig.​com.​tr ad­re­sin­den de alı­na­bi­li­yor.
Kom­bi­ne ala­bil­mek için Çay­kur Ri­zes­por Pas­so­lig Kartı ve vi­ze­si ge­re­kir­ken yeni sezon kom­bi­ne fi­yat­la­rı şöyle;
Pro­to­kol: 6,000 TL
VİP A-B: 1,000 TL
Ma­ra­ton: 400 TL
Ka­pa­lı Dağ, Ka­pa­lı Deniz: 300 TL
Kale Ar­ka­sı (De­niz-Dağ): 200 TL


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Futbolcu Seçmeleri İlçelerde Başlıyor

Çay­kur Ri­zes­por Fut­bol Ku­lü­bü, Rize’nin il­çe­le­rin­de fut­bol­cu seç­me­le­ri­nin 3 Ağus­tos’ta Kal­kan­de­re ile baş­la­ya­ca­ğı­nı bil­dir­di.

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por, alt­ya­pı­da de­ğer­len­di­ril­mek üzere Rize’nin il­çe­le­rin­de 2005-2012 do­ğum­lu­lar ara­sın­da fut­bol­cu seç­me­le­ri ya­pa­cak. Yeşil Ma­vi­li Kulüp, 3 Ağus­tos’ta Kal­kan­de­re il­çe­si ile baş­la­ya­cak seç­me­le­rin 26 Ağus­tos’ta Sa­lar­ha bel­de­si ile ta­mam­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di.
Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Genç­le­ri­mi­ze pro­fes­yo­nel­ce spor yapma alış­kan­lı­ğı­nın ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı, fut­bo­lun sev­di­ril­me­si­ni, genç­le­ri­mi­zin kötü alış­kan­lık­lar­dan uzak tu­tul­ma­sı­nı ve Ri­zes­por alt­ya­pı­sı­nı güç­len­dir­me­yi he­def­le­yen Çay­kur Ri­zes­por Genç­lik Ge­liş­tir­me ve Fut­bol Eği­tim Mer­ke­zi, il­çe­ler­de fut­bol­cu seç­me­le­ri ya­pa­cak.” İfa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Seç­me­le­rin 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 ve 2012 do­ğum­lu­lar ara­sın­da ya­pı­la­ca­ğı kay­de­di­len açık­la­ma­da, spor­cu­la­rın veli mu­va­fa­ka­tı ile seçme günü kayıt yap­tı­ra­rak seç­me­le­re ka­tı­la­bi­le­cek­le­ri kay­de­dil­di.
Se­çi­len spor­cu­la­rın takım için­de tek­rar de­ğer­len­di­ri­le­cek­le­ri be­lir­ti­len açık­la­ma­da, spor­cu­la­rın seç­me­le­re kendi mal­ze­me­le­ri ile ka­tı­la­cak­la­rı be­lir­til­di. Açık­la­ma­da, il­çe­ler­de­ki seç­me­le­rin ilçe stad­la­rın­da, Sa­lar­ha bel­de­sin­de­ki seç­me­le­rin ise Sa­lar­ha Sta­dın­da ya­pı­la­ca­ğı ifade edi­le­rek, seç­me­le­rin 3 Ağus­tos’ta Kal­kan­de­re ilçe seç­me­le­ri ile baş­la­ya­ca­ğı­na yer ve­ril­di.
İlçe seç­me­le­ri­nin ta­rih­le­ri şöyle:
Kal­kan­de­re : 3 Ağus­tos 2021 Salı
Çam­lı­hem­şin : 5 Ağus­tos 2021 Per­şem­be
İkiz­de­re : 7 Ağus­tos 2021 Cu­mar­te­si
Ça­ye­li : 10 Ağus­tos 2021 Salı
İyi­de­re : 12 Ağus­tos 2021 Per­şem­be
Pazar : 14 Ağus­tos 2021 Cu­mar­te­si
De­re­pa­za­rı : 17 Ağus­tos 2021 Salı
Ar­de­şen : 19 Ağus­tos 2021 Per­şem­be
Fın­dık­lı : 21 Ağus­tos 2021 Cu­mar­te­si
Gü­ney­su : 24 Ağus­tos 2021 Salı
Sa­lar­ha : 26 Ağus­tos 2021 Per­şem­be

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor’un Topuk Yaylası kampı başladı

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por, 2021-2022 Se­zo­nu ön­ce­si ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da Düzce’de 3. Etap kam­pı­na girdi.

Yeni sezon ön­ce­si ha­zır­lık­la­rı­nın 1. eta­bı­nı 28 Ha­zi­ran–3 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da Rizede, 2. eta­bı­nı 4-18 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da Er­zu­rumda ge­çi­ren Yeşil Ma­vi­li­ler, 3. etap ça­lış­ma­la­rı­na Düzcede bu­lu­nan Topuk Yay­la­sında baş­la­dı. Topuk Yay­la­sı Kampı’nın ilk gü­nün­de saat 18:00’de baş­la­yan ant­ren­man, koşu ve pas ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan 3 grup ha­lin­de ya­pı­lan top kapma oyu­nuy­la son buldu. Ant­ren­ma­na yeni trans­fer­ler Gök­han Gönül, Le­bo­gang Phiri ve Bryan Dabo da ka­tıl­dı.

Haber Mer­ke­zi

Başkan Kıran, RİZE Halkını Mutlu Edecek Bir Takım İçin Uğraşıyoruz

Ri­zes­por Baş­ka­nı Tahir Kıran 3. Etap kamp ça­lış­ma­la­rı­nı topuk Yay­la­sı’nda sür­dü­ren Ri­zes­por fut­bol ta­kı­mı­nı zi­ya­ret etti.

Baş­kan Tahir Kıran yap­tı­ğı açık­la­ma­da: Ço­cuk­la­rı zi­ya­re­te gel­dik ba­ka­lım ne ya­pı­yor­lar ça­lış­ma­lar nasıl gi­di­yor, sa­nı­rım ha­zır­lık maç­la­rı oy­na­nı­yor yeni tak­tik­ler de­ne­ni­yor.
On­la­rın moral olsun diye bu­ra­da­yız , bizim ta­kı­mın son du­ru­mu­nu gö­re­lim diye gel­dik bir kaç ek­si­ği­miz daha var, zaman içe­ri­sin­de on­la­rın­da ta­mam­la­ya­ca­ğız.
İnşal­lah bu sene çok fark­lı bir Ri­zes­por sey­re­decek Ri­zes­por ta­raf­tar­la­rı di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
Baş­kan Kı­ra­na; Baş­kan Yar­dım­cı­sı Selim Se­li­moğ­lu,ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Tan Si­pa­hi eşlik etti.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

Lebogang Phiri Çaykur Rizespor’da

Çay­kur Ri­zes­por Le­bo­gang Phiri ile 3 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.

Süper Lig’in Ka­ra­de­niz ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por, orta saha oyun­cu­su Le­bo­gang Phiri ile 3 yıl­lık öz­leş­me im­za­la­dı.
Le­bo­gang Phiri için dü­zen­le­nen imza tö­re­ni­ne ku­lü­bün basın söz­cü­sü Selim Se­li­moğ­lu ka­tıl­dı. Geç­ti­ği­miz se­zo­nu Fran­sa 2. Lig ekip­le­rin­den Gu­in­gamp’ta ge­çi­ren Güney Af­ri­ka Milli Ta­kı­mı oyun­cu­su Phiri, fut­bo­la ül­ke­sin­de­ki Bid­vest Wits AY ta­kı­mın­da baş­la­dı.
2013 yı­lın­da Da­ni­mar­ka ekip­le­rin­den Bröndby IF’ye trans­fer olan 26 ya­şın­da­ki oyun­cu, 2017 yı­lın­dan bu yana Fran­sa’da top koş­tu­ru­yor. Ye­şil-ma­vi­li ku­lüp­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, Phiri için İstan­bul’da imza tö­re­ni dü­zen­len­di­ği, tö­re­ne kulüp basın söz­cü­sü Selim Se­li­moğ­lu’nun ka­tıl­dı­ğı be­lir­til­di. Phiri’nin geçen se­zo­nu Fran­sa 2. Lig ekip­le­rin­den Gu­in­gamp’ta ge­çir­di­ği ve Güney Af­ri­ka Milli Ta­kı­mı’nda da görev yap­tı­ğı kay­de­di­len açık­la­ma­da, “Le­bo­gang Phiri’ye ku­lü­bü­mü­ze ‘Hoş gel­din’ diyor, ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di.


Haber Merkezi