RİZE’DE İMAM HATİP OKULLARI LGS’YE DAMGASINI VURDU

06 Ha­zi­ran 2021 Pazar günü or­ta­okul ve imam hatip or­ta­oku­lu 8 sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı Li­se­le­re Geçiş Sı­na­vı­nın so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Açık­la­nan so­nuç­la­ra göre Rize il ge­ne­lin­de de İmam Hatip Okul­la­rı LGS’de unu­tul­maz bir ba­şa­rı­ya imza at­tı­lar.

Rize il ge­ne­lin­de bu­lu­nan İmam Hatip or­ta­okul­la­rın­dan Tür­ki­ye ge­ne­li %1’lik di­li­me giren 4 öğ­ren­ci, %3’lük di­li­me giren 19 öğ­ren­ci, %5’lik di­li­me giren 43 öğ­ren­ci, %10’luk di­li­me giren 98 öğ­ren­ci güzel bir ba­şa­rı elde et­ti­ler. İlimiz ge­ne­lin­de pan­de­mi şart­la­rı­na rağ­men başta öğ­ren­ci­le­ri­miz olmak üzere okul ida­re­le­ri, öğ­ret­men ve ve­li­le­ri­mi­zin emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­dı­lar.
MEB Din Öğ­re­ti­mi Genel Mü­dü­rü Dr. Nazif YIL­MAZ, LGS’ye ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­ri teb­rik ede­rek, imam hatip okul­la­rı­nın ba­şa­rı­sı­nın arka pla­nın­da, “hedef LGS”, “öğ­ren­ci koç­lu­ğu”, “ortak per­for­mans de­ğer­len­dir­me”, “okul­lar­da­ki aka­de­mik takip ko­mis­yon­la­rı” ve “etkin reh­ber­lik” ça­lış­ma­la­rı ol­du­ğu­nu ifade etti.
Tür­ki­ye ge­ne­li­ne ba­kıl­dı­ğın­da sı­nav­lar­da imam hatip or­ta­okul­la­rı­nın ba­şa­rı­sı­nın öne çık­tı­ğı­nı be­lir­ten Genel Müdür Dr. YIL­MAZ, bir­çok ilde LGS’de il bi­rin­ci­lik­le­rin­de imam hatip or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin yer al­dı­ğı­nı ak­tar­dı.
“LGS’de öğ­ren­ci­le­rin gay­re­ti ve okul­la­rın per­for­man­sı­nın yanı sıra Ba­kan­lı­ğın po­li­ti­ka­la­rı çer­çe­ve­sin­de Genel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len sı­na­va ha­zır­lık pro­je­le­ri­nin çok et­ki­si­nin ol­du­ğu­nu” söy­le­yen Dr. Nazif YIL­MAZ, şun­la­rı kay­det­ti: “Bu kap­sam­da, imam hatip or­ta­okul­la­rı­mız­da ‘Hedef LGS’ ekibi ku­rul­du ve okul­la­rın ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan takip edil­di. Okul­lar­da aka­de­mik takip ko­mis­yo­nu oluş­tu­rul­du ve eylem plan­la­rı ha­zır­lan­dı. Öğ­ren­ci­le­rin des­tek­le­me ve ye­tiş­tir­me kurs­la­rı­na aktif ka­tı­lı­mı sağ­la­nıp ta­ki­bi ya­pıl­dı. EBA Plat­for­mu üze­rin­den öğ­ren­ci­le­rin sı­nav­la­ra ha­zır­lık­la­rı­na reh­ber­lik ya­pıl­dı. Ha­zır­la­nan örnek so­ru­lar­dan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin fay­da­lan­ma­sı sağ­lan­dı. İmam hatip okul­la­rı­na özgü Ka­li­te Takip Sis­te­mi (KTS) ile okul­la­rın ça­lış­ma­la­rı takip edil­di. LGS’de ba­şa­rı­lı olmuş öğ­ren­ci­ler­le sı­na­va ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­ler bu­luş­tu­ru­la­rak tec­rü­be pay­la­şı­mı ya­pıl­dı.” dedi. Örnek uy­gu­la­ma­lar diğer okul­la­ra mo­del­le­necek Genel Müdür Dr. YIL­MAZ, yü­rü­tü­lecek özgün ve örnek uy­gu­la­ma­lar ile bir­bi­ri­ni ge­liş­ti­ren, ba­şa­rı far­kı­nı azal­tan okul­lar he­de­fiy­le sı­nav­la­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra daha ni­te­lik­li devam edi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Yıl­maz, LGS’de ba­şa­rı­lı olan okul­la­rın örnek uy­gu­la­ma­la­rı­nın ge­liş­ti­ri­le­ce­ği­ni ve bunun diğer okul­la­ra da mo­del­le­ne­ce­ği­ni kay­det­ti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI