Hair VİP Saloon İlçemizde törenle hizmete girdi

Çayeli Belediye Baş­ka­nı­ Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ , Ye­ni­pa­zar Ma­hal­le­si Süleyman Sabit İshakoğlu Caddesi Ömer Safi Apartmanı altında hiz­me­te giren “Hair Vip Sa­lo­on” adlı iş­ye­ri­nin açı­lı­şı­na ka­tıl­dı.

Açı­lış­ta Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi kur­de­le­yi ke­se­rek iş­let­me sa­hip­le­ri­ne ha­yır­lı olsun di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Baş­kan Çift­çi, iş­ye­ri­nin ilk müş­te­ri­si­de ola­rak ilk sif­ta­hı­da baş­kan atmış oldu.
Bizde Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si ola­rak Ga­ze­te­mi­zin İmti­yaz Sa­hip­le­rin­den Mer­hum Abdul Talip Saklı’nın Kayın bi­ra­de­ri Mus­ta­fa Çakıl ve or­ta­ğı­na yeni hiz­me­te sok­tuk­la­rı iş­yer­le­ri­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı ve he­la­lin­den bol ka­zanç­lar ge­tir­me­si­ni Ce­nab-ı ALLAH’tan niyaz edi­yo­ruz.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI