Bölge Ziraat Oda Başkanları Bayram Sonrası Ankaraya Çıkarma Yapacak

Rize – Art­vin –Trab­zon Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı dün il­çe­miz­de bir araya ge­le­rek ÇAY üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ve Çayın hak et­ti­ği de­ğe­re ulaş­ma­sı için ortak basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du­lar.

TZOB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Hasan Ko­zoğ­lu’nunda hazır bu­lun­du­ğu top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ilk önce böl­ge­ye yağan aşırı ya­ğı­şın et­ki­siy­le ya­şa­nan can ka­yıp­la­rın­dan do­la­yı ölen va­tan­daş­la­ra Allah’tan rah­met, ya­ra­lı kar­deş­le­ri­mi­ze acil şi­fa­lar di­ler­ken, bu tür is­ten­me­yen ha­di­se­le­rin bir daha ya­şan­ma­ma­sı­nı di­le­di. Ko­zoğ­lu, ya­ğış­tan do­la­yı bir­çok yerde mey­da­na gelen top­rak kay­ma­sı so­nu­cun­da olu­şan maddi ha­sa­rın ve ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da el­le­rin­den gelen fe­de­kar­lı­ğı gös­te­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ko­zoğ­lu, ay­rı­ca böl­ge­miz çay üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı­nı bil­dik­le­ri­ni ve bu so­run­la­rın gi­de­ril­me­si nok­ta­sın­da var güç­le­riy­le ça­lış­ma­la­rı­na devam et­tik­le­ri­ni ifade eder­ken, bölge üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ça­yı­nın hak et­ti­ği de­ğe­re ulaş­ma­sı yö­nün­de Oda Baş­kan­la­rı ve üre­ti­ci­le­ri­miz­den sü­rek­li di­ya­log için­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Rize Zi­ra­at Oda­la­rı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ve Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Rize İli­miz­de ön­ce­ki gün akşam sa­at­le­rin­de aşırı ya­ğış­tan do­la­yı mey­da­na gelen sel fe­la­ke­tin­de kay­bet­ti­ği­miz va­tan­daş­la­rı­mı­za Allah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za da acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­dı. Ça­yı­mı­zın böl­ge­mi­zin baş­lı­ca geçim kay­na­ğı ol­ma­sı­nın ya­nın­da ya­rın­la­rı­mı­zın da vaz­ge­çil­me­si im­kân­sız en önem­li geçim kay­na­ğı ola­ca­ğı kuş­ku­suz­dur. Bu ne­den­le çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yıl­lar­dır süre gelen özel sek­tö­re ez­di­ril­me­si­ne karşı dur­duk­la­rı­nı be­lir­tir­ken, çay ka­nu­nu­nun ive­di­lik­le çı­kar­tıl­ma­sı ve biran evvel uy­gu­lan­ma­ya ko­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, yok pa­ra­sı­na sa­tıl­mak zo­run­da ka­lı­nan ça­yı­mı­zın ger­çek de­ğe­rin­de sa­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­ye­ti­nin gi­de­ril­me­si için ko­nu­nun mu­ha­tap­la­rı­na bi­rin­ci ağız­dan ak­ta­rıl­ma­sı ve so­nuç­lan­ma­sı açı­sın­dan Bay­ram son­ra­sı Bölge Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı ile bir­lik­te An­ka­ra’ya çı­kar­ma ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di
Top­lan­tı­ya ka­tı­lan Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı­nın ortak im­za­la­rıy­la aşa­ğı­da­ki basın açık­la­ma­sı ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­dı.
DUYUN SESİMİZİ
2021 yılı çay se­zo­nu zor ko­şu­lar­da Co­vid-19 vi­rü­sü göl­ge­sin­de baş­la­mış, Çay kur genel mü­dür­lü­ğü­mü­zün yük­sek kota açık­la­ma­sı ve cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın fiyat açık­la­ma­sı ile her za­man­ki gibi özel sek­tö­rün düşük fiyat uy­gu­la­ma ve fır­sat­çı­lık po­li­ti­ka­la­rı ile çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni elin­den al­ma­sı so­nu­cu 1. Sür­gü­nü bi­tir­miş şimdi de 2. Sür­gün çay ha­sat­ına baş­la­mış bu­lun­mak­ta­yız.
1.sür­gün­de yaş çayın fi­ya­tı­nı dü­şür­me­de ba­ha­ne üre­ten, kuru çay üre­tim ma­li­ye­ti­ni öne süren ve kuru çayın fi­ya­tı­nın düşük ol­du­ğu­nu ba­ha­ne eden özel sek­tör kuru çaya zam gel­me­si­ne rağ­men çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çal­ma­ya ve düşük fiyat po­li­ti­ka­sı­nı devam et­tir­mek­te dir.
Çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çalan, ÇAY­KUR çay alı­mın­da sı­kış­tı­ğı zaman fi­ya­tı­nı dü­şü­re­rek çift­çi­mi­zin elin­den ucuz fi­ya­ta çay alan özel sek­tör çay fab­ri­ka sa­hip­le­ri­ni ve sözde ken­di­le­ri­ni çay sa­na­yi­ci­le­ri ola­rak ta­nı­tan iş adam­la­rı­nı kı­nı­yo­ruz. Çift­çi­le­ri­mi­zin bu hakkı siz­le­re helal ol­ma­ya­cak­tır. Helal da değil dir. Fır­sat­çı­lık hiç­bir tüc­ca­ra ya­kış­ma­yan bir dav­ra­nıştır.
Sayın cum­hur­baş­ka­nım ve ba­ka­nım
Biz­ler çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak şim­di­ye kadar üre­tim­de kal­dık­sa ve devam et­mek­te isek bölge biraz da olsa nefes alı­yor­sa siz­le­rin ve çift­çi­mi­zin si­gor­ta­sı ola­rak gör­dü­ğü­müz ÇAY­KUR genel mü­dür­lü­ğü­mü­zün böl­ge­ye hiz­met ver­me­sin­den dir.
Biz­le­rin, çay sek­tö­rü­nün yaş çay üre­ti­ci­le­ri (müs­tah­sil­ler)ola­rak en büyük so­ru­nu­muz çay sek­tö­rü­nün bir dü­zen­de ol­ma­yı­şı ve çay ka­nu­nu­mu­zun halen çık­ma­ma­sı dır. Her bakan dö­ne­min­de avu­tu­cu ça­lış­ma­lar ve gizli yü­rü­tü­len iliş­ki­ler devam et­mek­te dir.
Biz­ler bu ko­nu­ları an­lat­ma da mu­ha­tap bu­la­ma­mak­ta­yız.Sayın cum­hur­baş­ka­nım, Rize nin ev­la­dı ola­rak çayı siz biz­den daha iyi bi­lir­si­niz buna biz çift­çi­ler emi­niz. Çay daki so­run­lar­la il­gi­li ola­rak size ne söy­le­ni­yor bil­mi­yo­ruz sek­tör­de her­ke­sin sı­kın­tı­sı had saf­ha­da olup sek­tör­de bir düzen yok­tur. Sizin Çay fi­ya­tı­nı açık­la­ma­nız ve ÇAY­KUR’u des­tek­le­me­niz böl­ge­yi ra­hat­lat­mak­ta fakat özel sek­tör her fır­sat­ta kanun ve dü­zen­le­me­si ol­ma­dı­ğı için fır­sat­çı­lık ya­pa­rak sizin açık­la­dı­ğı­nız fi­ya­tın 1.5-TL al­tın­da yanı ki­lo­su­nu 2, 5-TL den çay al­mak­ta dır. Buna hiç kimse de dur de­me­mek­te dir.
Sayın cum­hur­baş­ka­nım,
Ba­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tı ile Recep Tayip ER­DO­ĞAN Üni­ver­si­te­miz çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı yap­mış biz­ler ve sek­tö­rün tüm bi­le­şen­le­ri bu ça­lış­ma­nın için­de yer almış bu­lun­mak­tayız. Bu ha­zır­la­nan tas­lak ba­kan­lı­ğı­mı­za su­nul­muş fakat sonuçalı­na­ma­mak­ta dır.
Ça­lış­ma­lar gizli yü­rü­tül­mek­te dir.Yaş çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak çay böl­ge­sin­de­ki 17 zi­ra­at odası baş­kan­la­rı ola­rak bu ka­nu­nun bir an önce ele alı­na­rak önü­müz­de­ki ya­sa­ma dö­ne­min­de ka­nu­nun çı­ka­rıl­ma­sı­nı talep et­mek­te­yiz. Özel sek­tö­rün düşük fiyat po­li­ti­ka­sı­na son ve­ril­me­li dir.
Böl­ge­nin bir çay üre­ti­ci­si ve böl­ge­nin ev­la­dı ola­rak biz­le­ri du­ya­ca­ğı­nı­za ve so­ru­nu­mu­zu çö­ze­ce­ği­ni­ze inan­cı­mız tam dır.
Böl­ge­nin kal­kın­ma­sı ile il­gi­li ola­rak ça­lış­ma­la­rı­nız­dan ötürü başta Rize’mizin ev­la­dı ola­rak şah­sı­nı­za ve böl­ge­nin kal­kın­ma­sı için tüm çaba gös­te­ren kad­ro­nu­za te­şek­kür edi­yo­ruz.
Daima çift­çi­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek haklı mü­ca­de­le­miz­de bizi yal­nız bı­rak­ma­yan TZOB Genel baş­ka­nı­mız Şemsi BAY­RAK­TAR başta olmak tüm kad­ro­su­na te­şek­kür edi­yo­ruz.
Kamu oyuna say­gı­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI