Monthly Archives: Temmuz 2021

Bölge Ziraat Oda Başkanları Bayram Sonrası Ankaraya Çıkarma Yapacak

Rize – Art­vin –Trab­zon Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı dün il­çe­miz­de bir araya ge­le­rek ÇAY üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ve Çayın hak et­ti­ği de­ğe­re ulaş­ma­sı için ortak basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du­lar.

TZOB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Hasan Ko­zoğ­lu’nunda hazır bu­lun­du­ğu top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ilk önce böl­ge­ye yağan aşırı ya­ğı­şın et­ki­siy­le ya­şa­nan can ka­yıp­la­rın­dan do­la­yı ölen va­tan­daş­la­ra Allah’tan rah­met, ya­ra­lı kar­deş­le­ri­mi­ze acil şi­fa­lar di­ler­ken, bu tür is­ten­me­yen ha­di­se­le­rin bir daha ya­şan­ma­ma­sı­nı di­le­di. Ko­zoğ­lu, ya­ğış­tan do­la­yı bir­çok yerde mey­da­na gelen top­rak kay­ma­sı so­nu­cun­da olu­şan maddi ha­sa­rın ve ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da el­le­rin­den gelen fe­de­kar­lı­ğı gös­te­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ko­zoğ­lu, ay­rı­ca böl­ge­miz çay üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı­nı bil­dik­le­ri­ni ve bu so­run­la­rın gi­de­ril­me­si nok­ta­sın­da var güç­le­riy­le ça­lış­ma­la­rı­na devam et­tik­le­ri­ni ifade eder­ken, bölge üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ça­yı­nın hak et­ti­ği de­ğe­re ulaş­ma­sı yö­nün­de Oda Baş­kan­la­rı ve üre­ti­ci­le­ri­miz­den sü­rek­li di­ya­log için­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Rize Zi­ra­at Oda­la­rı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ve Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Rize İli­miz­de ön­ce­ki gün akşam sa­at­le­rin­de aşırı ya­ğış­tan do­la­yı mey­da­na gelen sel fe­la­ke­tin­de kay­bet­ti­ği­miz va­tan­daş­la­rı­mı­za Allah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za da acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­dı. Ça­yı­mı­zın böl­ge­mi­zin baş­lı­ca geçim kay­na­ğı ol­ma­sı­nın ya­nın­da ya­rın­la­rı­mı­zın da vaz­ge­çil­me­si im­kân­sız en önem­li geçim kay­na­ğı ola­ca­ğı kuş­ku­suz­dur. Bu ne­den­le çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yıl­lar­dır süre gelen özel sek­tö­re ez­di­ril­me­si­ne karşı dur­duk­la­rı­nı be­lir­tir­ken, çay ka­nu­nu­nun ive­di­lik­le çı­kar­tıl­ma­sı ve biran evvel uy­gu­lan­ma­ya ko­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, yok pa­ra­sı­na sa­tıl­mak zo­run­da ka­lı­nan ça­yı­mı­zın ger­çek de­ğe­rin­de sa­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­ye­ti­nin gi­de­ril­me­si için ko­nu­nun mu­ha­tap­la­rı­na bi­rin­ci ağız­dan ak­ta­rıl­ma­sı ve so­nuç­lan­ma­sı açı­sın­dan Bay­ram son­ra­sı Bölge Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı ile bir­lik­te An­ka­ra’ya çı­kar­ma ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di
Top­lan­tı­ya ka­tı­lan Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı­nın ortak im­za­la­rıy­la aşa­ğı­da­ki basın açık­la­ma­sı ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­dı.
DUYUN SESİMİZİ
2021 yılı çay se­zo­nu zor ko­şu­lar­da Co­vid-19 vi­rü­sü göl­ge­sin­de baş­la­mış, Çay kur genel mü­dür­lü­ğü­mü­zün yük­sek kota açık­la­ma­sı ve cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın fiyat açık­la­ma­sı ile her za­man­ki gibi özel sek­tö­rün düşük fiyat uy­gu­la­ma ve fır­sat­çı­lık po­li­ti­ka­la­rı ile çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni elin­den al­ma­sı so­nu­cu 1. Sür­gü­nü bi­tir­miş şimdi de 2. Sür­gün çay ha­sat­ına baş­la­mış bu­lun­mak­ta­yız.
1.sür­gün­de yaş çayın fi­ya­tı­nı dü­şür­me­de ba­ha­ne üre­ten, kuru çay üre­tim ma­li­ye­ti­ni öne süren ve kuru çayın fi­ya­tı­nın düşük ol­du­ğu­nu ba­ha­ne eden özel sek­tör kuru çaya zam gel­me­si­ne rağ­men çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çal­ma­ya ve düşük fiyat po­li­ti­ka­sı­nı devam et­tir­mek­te dir.
Çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çalan, ÇAY­KUR çay alı­mın­da sı­kış­tı­ğı zaman fi­ya­tı­nı dü­şü­re­rek çift­çi­mi­zin elin­den ucuz fi­ya­ta çay alan özel sek­tör çay fab­ri­ka sa­hip­le­ri­ni ve sözde ken­di­le­ri­ni çay sa­na­yi­ci­le­ri ola­rak ta­nı­tan iş adam­la­rı­nı kı­nı­yo­ruz. Çift­çi­le­ri­mi­zin bu hakkı siz­le­re helal ol­ma­ya­cak­tır. Helal da değil dir. Fır­sat­çı­lık hiç­bir tüc­ca­ra ya­kış­ma­yan bir dav­ra­nıştır.
Sayın cum­hur­baş­ka­nım ve ba­ka­nım
Biz­ler çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak şim­di­ye kadar üre­tim­de kal­dık­sa ve devam et­mek­te isek bölge biraz da olsa nefes alı­yor­sa siz­le­rin ve çift­çi­mi­zin si­gor­ta­sı ola­rak gör­dü­ğü­müz ÇAY­KUR genel mü­dür­lü­ğü­mü­zün böl­ge­ye hiz­met ver­me­sin­den dir.
Biz­le­rin, çay sek­tö­rü­nün yaş çay üre­ti­ci­le­ri (müs­tah­sil­ler)ola­rak en büyük so­ru­nu­muz çay sek­tö­rü­nün bir dü­zen­de ol­ma­yı­şı ve çay ka­nu­nu­mu­zun halen çık­ma­ma­sı dır. Her bakan dö­ne­min­de avu­tu­cu ça­lış­ma­lar ve gizli yü­rü­tü­len iliş­ki­ler devam et­mek­te dir.
Biz­ler bu ko­nu­ları an­lat­ma da mu­ha­tap bu­la­ma­mak­ta­yız.Sayın cum­hur­baş­ka­nım, Rize nin ev­la­dı ola­rak çayı siz biz­den daha iyi bi­lir­si­niz buna biz çift­çi­ler emi­niz. Çay daki so­run­lar­la il­gi­li ola­rak size ne söy­le­ni­yor bil­mi­yo­ruz sek­tör­de her­ke­sin sı­kın­tı­sı had saf­ha­da olup sek­tör­de bir düzen yok­tur. Sizin Çay fi­ya­tı­nı açık­la­ma­nız ve ÇAY­KUR’u des­tek­le­me­niz böl­ge­yi ra­hat­lat­mak­ta fakat özel sek­tör her fır­sat­ta kanun ve dü­zen­le­me­si ol­ma­dı­ğı için fır­sat­çı­lık ya­pa­rak sizin açık­la­dı­ğı­nız fi­ya­tın 1.5-TL al­tın­da yanı ki­lo­su­nu 2, 5-TL den çay al­mak­ta dır. Buna hiç kimse de dur de­me­mek­te dir.
Sayın cum­hur­baş­ka­nım,
Ba­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tı ile Recep Tayip ER­DO­ĞAN Üni­ver­si­te­miz çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı yap­mış biz­ler ve sek­tö­rün tüm bi­le­şen­le­ri bu ça­lış­ma­nın için­de yer almış bu­lun­mak­tayız. Bu ha­zır­la­nan tas­lak ba­kan­lı­ğı­mı­za su­nul­muş fakat sonuçalı­na­ma­mak­ta dır.
Ça­lış­ma­lar gizli yü­rü­tül­mek­te dir.Yaş çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak çay böl­ge­sin­de­ki 17 zi­ra­at odası baş­kan­la­rı ola­rak bu ka­nu­nun bir an önce ele alı­na­rak önü­müz­de­ki ya­sa­ma dö­ne­min­de ka­nu­nun çı­ka­rıl­ma­sı­nı talep et­mek­te­yiz. Özel sek­tö­rün düşük fiyat po­li­ti­ka­sı­na son ve­ril­me­li dir.
Böl­ge­nin bir çay üre­ti­ci­si ve böl­ge­nin ev­la­dı ola­rak biz­le­ri du­ya­ca­ğı­nı­za ve so­ru­nu­mu­zu çö­ze­ce­ği­ni­ze inan­cı­mız tam dır.
Böl­ge­nin kal­kın­ma­sı ile il­gi­li ola­rak ça­lış­ma­la­rı­nız­dan ötürü başta Rize’mizin ev­la­dı ola­rak şah­sı­nı­za ve böl­ge­nin kal­kın­ma­sı için tüm çaba gös­te­ren kad­ro­nu­za te­şek­kür edi­yo­ruz.
Daima çift­çi­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek haklı mü­ca­de­le­miz­de bizi yal­nız bı­rak­ma­yan TZOB Genel baş­ka­nı­mız Şemsi BAY­RAK­TAR başta olmak tüm kad­ro­su­na te­şek­kür edi­yo­ruz.
Kamu oyuna say­gı­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI

Hair VİP Saloon İlçemizde törenle hizmete girdi

Çayeli Belediye Baş­ka­nı­ Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ , Ye­ni­pa­zar Ma­hal­le­si Süleyman Sabit İshakoğlu Caddesi Ömer Safi Apartmanı altında hiz­me­te giren “Hair Vip Sa­lo­on” adlı iş­ye­ri­nin açı­lı­şı­na ka­tıl­dı.

Açı­lış­ta Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi kur­de­le­yi ke­se­rek iş­let­me sa­hip­le­ri­ne ha­yır­lı olsun di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Baş­kan Çift­çi, iş­ye­ri­nin ilk müş­te­ri­si­de ola­rak ilk sif­ta­hı­da baş­kan atmış oldu.
Bizde Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si ola­rak Ga­ze­te­mi­zin İmti­yaz Sa­hip­le­rin­den Mer­hum Abdul Talip Saklı’nın Kayın bi­ra­de­ri Mus­ta­fa Çakıl ve or­ta­ğı­na yeni hiz­me­te sok­tuk­la­rı iş­yer­le­ri­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı ve he­la­lin­den bol ka­zanç­lar ge­tir­me­si­ni Ce­nab-ı ALLAH’tan niyaz edi­yo­ruz.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI

RTEÜ’DE OKUYAN LÜBNANLI ÖĞRENCİDEN KUDÜS DİRENİŞİNE ÇİZİMLE DESTEK

Lüb­nan’dan Tür­ki­ye’ye eği­tim için gelen ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Pey­zaj bö­lü­mün­de oku­yan, Rayan Ali’nin, Kudüs ve Mes­cid-i Aksa di­re­ni­şi için çiz­di­ği resim sos­yal med­ya­da büyük ilgi gördü.

Tür­ki­ye’de öğ­ren­ci olan Lüb­nan­lı Rayan Ali, Kudüs ve Mes­cid-i Aksa di­re­ni­şi için Fi­lis­tin hal­kı­nın bir mü­ca­de­le yön­te­mi olan taşı sem­bo­li­ze ede­rek Mes­cid-i Aksa’nın en önem­li ya­pı­sı olan Kub­bet’üs Sahra’yı göğe doğru yük­se­len yum­ru­ğu­nun için­de yer­leş­ti­rip res­met­ti.
“MESCİDİ AKSA DA­VA­SI İLE BÜ­YÜ­DÜK”
Sos­yal med­ya­da çiz­di­ği re­sim­le büyük ilgi top­la­yan Lüb­nan­lı Rayan, resmi ka­le­me al­ma­dan ön­ce­ki mo­ti­vas­yo­nu­nu şöyle an­lat­tı:
“Mem­le­ke­tim Lüb­nan’da kü­çük­lü­ğü­müz­den beri Kudüs’e yakın bir coğ­raf­ya­da ol­ma­mız­dan do­la­yı ve aile­ce has­sa­si­ye­ti­miz­le be­ra­ber Mes­cid-i Aksa da­va­sı ile bü­yü­dük. Mem­le­ke­tim Trab­lus’ta Fi­lis­tin’e des­tek olmak için ve di­re­ni­şi diri tut­mak için Neşid diye tabir edi­len Müzik, Marş gu­rup­la­rı­nın kon­ser­le­ri­ne sü­rek­li iş­ti­rak etmek bizi bu at­mos­fer­de ve bi­linç­te ye­tiş­me­mi­ze et­ki­li oldu.
Ay­rı­ca Kudüs ve Mes­cid-i Aksa da­va­sı­nın si­ya­si bir dava ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Ben si­ya­set­le hiç il­gi­le­nen biri de­ği­lim beni il­gi­len­di­ren ta­ra­fı da o de­ğil­dir. Beni il­gi­len­di­ren ta­ra­fı ise hem insan ve hem Müs­lü­man birey ola­rak bu mü­ca­de­le­yi sa­vun­ma zo­run­lu­lu­ğu his­set­mem­dir.”
“KENDİMİ BÖYLE İFADE EDEBİLDİM”
Fi­lis­tin­li­le­rin ev­le­ri iba­det­ha­ne­le­ri, tar­la­la­rı ve sahip ol­duk­la­rı her şey iş­gal­ci İsrail ta­ra­fın­dan zorla gasp etmek su­re­ti ile el­le­rin­den alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Rayan söz­le­ri­ne şöyle devam etti:
Fi­lis­tin­li­ler yıl­lar­dır kendi doğal hak­la­rı­nı sa­vun­mak­ta­lar­dır, Fi­lis­tin­li­le­rin ge­liş­miş si­lah­la­rı yok, ge­liş­me­miş si­lah­lar ise çok az sa­yı­da­dır. Bu ça­re­siz­lik ve im­kân­sız­lık­lar­dan do­la­yı sa­de­ce taş ata­bi­li­yor­lar. Bu du­ru­ma sesiz kalan dün­ya­nın hiç­bir şey yap­ma­ma­sı­na kar­şın bu çi­zi­mim kendi li­sa­nım­la hay­kı­rı­şım oldu. Ken­di­mi böyle ifade ede­bil­dim.
ÇİZİMLERİYLE DES­TEK VE­RECEK
Tür­ki­ye’de ulus­la­ra­ra­sı öğ­ren­ci ola­rak bu­lun­mam ve eği­ti­mi­mi sür­dür­dü­ğüm Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­sin­de oku­yan çe­şit­li ül­ke­ler­den çok sa­yı­da öğ­ren­ci ar­ka­daş­la­rım sa­ye­sin­de Fi­lis­tin dı­şın­da da in­sa­ni hak­la­rı ih­lal­le­ri­nin ol­du­ğu ül­ke­le­rin­de far­kın­da oldum. Bu ül­ke­ler için­de çi­zim­le­rim­le des­tek ver­me­yi ar­zu­lu­yo­rum.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

RİZE’DE İMAM HATİP OKULLARI LGS’YE DAMGASINI VURDU

06 Ha­zi­ran 2021 Pazar günü or­ta­okul ve imam hatip or­ta­oku­lu 8 sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı Li­se­le­re Geçiş Sı­na­vı­nın so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Açık­la­nan so­nuç­la­ra göre Rize il ge­ne­lin­de de İmam Hatip Okul­la­rı LGS’de unu­tul­maz bir ba­şa­rı­ya imza at­tı­lar.

Rize il ge­ne­lin­de bu­lu­nan İmam Hatip or­ta­okul­la­rın­dan Tür­ki­ye ge­ne­li %1’lik di­li­me giren 4 öğ­ren­ci, %3’lük di­li­me giren 19 öğ­ren­ci, %5’lik di­li­me giren 43 öğ­ren­ci, %10’luk di­li­me giren 98 öğ­ren­ci güzel bir ba­şa­rı elde et­ti­ler. İlimiz ge­ne­lin­de pan­de­mi şart­la­rı­na rağ­men başta öğ­ren­ci­le­ri­miz olmak üzere okul ida­re­le­ri, öğ­ret­men ve ve­li­le­ri­mi­zin emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­dı­lar.
MEB Din Öğ­re­ti­mi Genel Mü­dü­rü Dr. Nazif YIL­MAZ, LGS’ye ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­ri teb­rik ede­rek, imam hatip okul­la­rı­nın ba­şa­rı­sı­nın arka pla­nın­da, “hedef LGS”, “öğ­ren­ci koç­lu­ğu”, “ortak per­for­mans de­ğer­len­dir­me”, “okul­lar­da­ki aka­de­mik takip ko­mis­yon­la­rı” ve “etkin reh­ber­lik” ça­lış­ma­la­rı ol­du­ğu­nu ifade etti.
Tür­ki­ye ge­ne­li­ne ba­kıl­dı­ğın­da sı­nav­lar­da imam hatip or­ta­okul­la­rı­nın ba­şa­rı­sı­nın öne çık­tı­ğı­nı be­lir­ten Genel Müdür Dr. YIL­MAZ, bir­çok ilde LGS’de il bi­rin­ci­lik­le­rin­de imam hatip or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin yer al­dı­ğı­nı ak­tar­dı.
“LGS’de öğ­ren­ci­le­rin gay­re­ti ve okul­la­rın per­for­man­sı­nın yanı sıra Ba­kan­lı­ğın po­li­ti­ka­la­rı çer­çe­ve­sin­de Genel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len sı­na­va ha­zır­lık pro­je­le­ri­nin çok et­ki­si­nin ol­du­ğu­nu” söy­le­yen Dr. Nazif YIL­MAZ, şun­la­rı kay­det­ti: “Bu kap­sam­da, imam hatip or­ta­okul­la­rı­mız­da ‘Hedef LGS’ ekibi ku­rul­du ve okul­la­rın ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan takip edil­di. Okul­lar­da aka­de­mik takip ko­mis­yo­nu oluş­tu­rul­du ve eylem plan­la­rı ha­zır­lan­dı. Öğ­ren­ci­le­rin des­tek­le­me ve ye­tiş­tir­me kurs­la­rı­na aktif ka­tı­lı­mı sağ­la­nıp ta­ki­bi ya­pıl­dı. EBA Plat­for­mu üze­rin­den öğ­ren­ci­le­rin sı­nav­la­ra ha­zır­lık­la­rı­na reh­ber­lik ya­pıl­dı. Ha­zır­la­nan örnek so­ru­lar­dan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin fay­da­lan­ma­sı sağ­lan­dı. İmam hatip okul­la­rı­na özgü Ka­li­te Takip Sis­te­mi (KTS) ile okul­la­rın ça­lış­ma­la­rı takip edil­di. LGS’de ba­şa­rı­lı olmuş öğ­ren­ci­ler­le sı­na­va ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­ler bu­luş­tu­ru­la­rak tec­rü­be pay­la­şı­mı ya­pıl­dı.” dedi. Örnek uy­gu­la­ma­lar diğer okul­la­ra mo­del­le­necek Genel Müdür Dr. YIL­MAZ, yü­rü­tü­lecek özgün ve örnek uy­gu­la­ma­lar ile bir­bi­ri­ni ge­liş­ti­ren, ba­şa­rı far­kı­nı azal­tan okul­lar he­de­fiy­le sı­nav­la­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra daha ni­te­lik­li devam edi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Yıl­maz, LGS’de ba­şa­rı­lı olan okul­la­rın örnek uy­gu­la­ma­la­rı­nın ge­liş­ti­ri­le­ce­ği­ni ve bunun diğer okul­la­ra da mo­del­le­ne­ce­ği­ni kay­det­ti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI