THK Rize Şubesi’nden “Kurban Derisi toplama ”KAMPANYASI

Türk Hava Ku­ru­mu (THK) Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met DEMİR, ‘Mil­le­ti­mi­zin, ku­ru­mu­mu­za gös­ter­di­ği te­vec­cü­he te­şek­kür ede­riz’.

THK Rize Şu­be­si 2017 yı­lın­da ka­pan­dık­tan sonra yeni bir yö­ne­tim­le 2018­yı­lı­nın Nisan ayın­da tek­rar açı­lan THK Rize, bu yıl ana fa­ali­yet­le­ri için ha­ya­ti öneme sahip olan ‘kur­ban de­ri­si’ top­la­ma fa­ali­ye­ti için ha­zır­lık­la­rı­na devam edi­yor.
Çe­şit­li ku­rum­lar­dan temin edi­lecek olan araç­lar­la şu­be­mi­zin so­rum­lu­luk ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan deri top­la­ma ça­lış­ma­la­rın­da geçen yıl­la­ra göre önem­li bir artış sağ­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni açık­la­yan THK Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir “ön­ce­lik­le bize des­tek olan kurum ve ku­ru­luş­la­ra çok te­şek­kür ede­riz. 2020 Yı­lın­da Pan­de­mi şart­la­rın­da 12.500 kg. deri top­la­ya­rak he­def­le­ri­mi­ze çok yak­laş­tık. 2021 Yılı için he­de­fi­miz, ula­şa­ma­dı­ğı­mız saha bı­rak­ma­mak­tır. Araç­la­rı­mız­la ve gö­rev­li­le­ri­miz­le bay­ra­mın 1. Ve 2. Günü sa­ha­da ola­ca­ğız. Ba­ğış­çı­la­rı­mız­dan ri­ca­mız de­ri­le­ri yü­zer­ken dik­kat et­me­le­ri­dir. Top­la­nan kur­ban de­ri­le­rin­den elde edi­len ge­li­rin ha­va­cı­lık fa­ali­yet­le­ri­nin sür­dü­rül­me­sin­de kul­la­nı­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, Genç­le­ri­mi­ze is­tik­ba­lin mes­le­ği olan ha­va­cı­lı­ğı sev­dir­mek, on­la­ra yeni ufuk­lar açmak, Tür­ki­ye’nin kal­kın­ma­sı­na des­tek ver­mek için ça­ba­lı­yo­ruz dedi.
Kur­ban Bay­ra­mı­nın 1. ve 2. Günü THK Rize Şu­be­si­nin 08.30 ile20.00 sa­at­le­ri ata­sın­da açık ola­ca­ğı­nı, İste­yen ba­ğış­çı­la­rı­mız kur­ban de­ri­le­ri­ni kendi araç­la­rıy­la şu­be­mi­ze de tes­lim ede­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Meh­met Demir, bu ko­nu­da tüm ha­zır­lık­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU