RİZEDE YATIRIMLAR KARINCA HIZIYLA DEVAM EDİYOR

2021 Yılı III. Dönem İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da Rize’deki ya­tı­rım ve pro­je­ler de­ğer­len­di­ril­di. Top­lan­tı Rize Va­li­si Kemal Çeber Baş­kan­lı­ğın­da AFAD Acil Durum Yö­ne­tim Mer­ke­zin­de ya­pıl­dı.

Kamu ku­ru­luş­la­rı­nın ya­tı­rım­la­rı­nın iz­len­me­si­ni, ça­lış­ma­la­rı­nın ko­or­di­ne edil­me­si­ni ve il dü­ze­yin­de­ki ya­tı­rım­la­rın daha etkin bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la üçer aylık dö­nem­ler ha­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­len İl Ko­or­di­nas­yon Top­lan­tı­la­rı­nın 2021 yılı III. Dönem Top­lan­tı­sı, Vali Çeber baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı. AFAD Acil Durum Yö­ne­tim Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti­ri­len, sek­re­tar­ya­sı İl Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Mü­dür­lü­ğün­ce yü­rü­tü­len top­lan­tı­ya, Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Sağır, kay­ma­kam­lar, ilçe ve belde be­le­di­ye baş­kan­la­rı, ya­tı­rım­cı ku­ru­luş­la­rın bölge ve il mü­dür­le­ri ve diğer yet­ki­li­ler ka­tıl­dı.
Vali Çeber, top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da “ Kamu ku­ru­luş­la­rı­mı­zın ya­tı­rım­la­rı­nın iz­len­me­si, ça­lış­ma­la­rı­nın ko­or­di­ne edil­me­si­ni ve il dü­ze­yin­de­ki ya­tı­rım­la­rın daha etkin bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la bir araya gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Bu­gün­kü top­lan­tı­mı­zın ana gün­dem mad­de­si, 2021 yılı II. dö­ne­min­de ili­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım­la­rı gö­rüş­mek, ko­or­di­nas­yo­nu ge­rek­ti­ren hu­sus­la­rı tes­pit etmek ve bu ya­tı­rım­la­rın yerel ve böl­ge­sel kal­kın­ma ba­kı­mın­dan de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­mak ola­cak­tır. İli­miz­de 2021 yılı II. dö­ne­min­de; ulaş­tır­ma-ha­ber­leş­me sek­tö­rün­de 72, eği­tim sek­tö­rün­de 10, tu­rizm sek­tö­rün­de 17, tarım sek­tö­rün­de 70, ener­ji sek­tö­rün­de 47, ima­lat sek­tö­rün­de 16, konut sek­tö­rün­de 8, sağ­lık sek­tö­rün­de 13 ve diğer kamu hiz­met­le­ri (ik­ti­sa­di-sos­yal) sek­tö­rün­de 126 olmak üzere top­lam 379 proje ve iş yü­rü­tül­müş­tür.
Yü­rü­tü­len 379 adet pro­je­nin ve işin top­lam tu­ta­rı 16 mil­yar 440 mil­yon 718 bin TL olup bu pro­je­le­re ön­ce­ki yıl­lar­da 5 mil­yar 927 mil­yon 170 bin TL har­can­mış­tır. Pro­je­le­rin 2021 yılı öde­nek­le­ri ise 3 mil­yar 774 mil­yon 540 bin TL’dir. 2021 yılı II. Dö­ne­min­de yü­rü­tü­len 379 adet pro­je­nin 36’sı (%10,3) bi­ti­ril­miş­tir. 244 adet (%64,3) proje üze­rin­de ça­lış­ma­lar sür­dü­rül­mek­te olup 49 adet (%12,9) proje ve işin iha­le­si bek­le­nil­mek­te­dir. 49 adet (%12,6) iş ve proje henüz baş­la­ma­mış­tır’ dedi. Top­lan­tı­da Ya­tı­rım­cı ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri 2021 yılı II. dö­ne­min­de Rize’de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım ve iş prog­ram­la­rı­nı sun­ma­sıy­la sona erdi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU