Doğalgaz faturaları bu yüzden yüksek geliyor

Isıt­ma tek­no­lo­ji­le­ri ala­nın­da Tür­ki­ye’nin yerli üre­ti­ci mar­ka­sı Daxom, ko­nut­lar­da­ki mer­ke­zi sıcak su sis­tem­le­ri­nin yaz ay­la­rın­da neden ol­du­ğu ener­ji is­ra­fı­na dik­kat çekti. Yeni ya­pı­lan si­te­ler­de­ki sıcak su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için son yıl­lar­da pay öl­çer­li mer­ke­zi sıcak su sis­tem­le­ri­nin ku­rul­du­ğu­nu söy­le­yen Daxom Genel Mü­dü­rü Aydın Çetin, ilk ba­kış­ta ta­sar­ruf­lu gibi gö­rü­nen bu sis­te­min, do­ğal­gaz­da dışa ba­ğım­lı Tür­ki­ye için faz­la­sıy­la ener­ji is­ra­fı­na yol aç­tı­ğı­nı ve daire sa­kin­le­ri­nin en az nor­ma­lin iki katı fazla fa­tu­ra öde­me­si­ne neden ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

İstan­bul Üm­ra­ni­ye’de ku­ru­lu 3 bin met­re­ka­re­lik te­sis­te elekt­rik­li kombi, yo­ğuş­ma­lı duvar tipi kazan ve şof­ben üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ren Daxom fir­ma­sı­nın genel mü­dü­rü Aydın Çetin, yaz ay­la­rın­da ya­şa­nan do­ğal­gaz is­ra­fıy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Çetin; “Ko­nut­la­ra sıcak su te­mi­ni için ku­ru­lan mer­ke­zi sis­tem­ler­de, tek bir ana ka­zan­da üre­ti­len sıcak su, daire gi­riş­le­rin­de­ki eşan­jör­ler­den ge­çe­rek, banyo, la­va­bo ve mut­fak ev­ye­le­ri­ne ak­ta­rı­lı­yor. Eşan­jör­ler­de kul­la­nı­lan ısı mik­ta­rı bir sayaç yar­dı­mı ile öl­çü­lü­yor ve daire sa­hip­le­ri­ne fa­tu­ra edi­li­yor. İlk ba­kış­ta ta­sar­ruf­lu gibi gelen bu sis­tem, ener­ji­de dışa ba­ğım­lı olan ül­ke­miz için faz­la­sıy­la ener­ji is­ra­fı­na yol açar­ken, daire sa­kin­le­ri­nin de nor­mal­den çok daha fazla do­ğal­gaz fa­tu­ra­sı öde­me­le­ri­ne neden olu­yor” dedi.
Çetin; “Do­ğal­gaz şof­ben­li da­ire­ler sıcak su için 20-30 lira fa­tu­ra öder­ken, mer­ke­zi sis­tem­de bu rakam 60-70 li­ra­la­rı bu­lu­yor”
Mer­ke­zi sis­tem­ler­de, bir ta­raf­tan ana ka­zan­da sıcak suyun üre­til­me­si, diğer yan­dan daire gi­riş­le­rin­de­ki eşan­jör­ler­de do­laş­tı­rı­lan sıcak su için har­ca­nan do­ğa­ga­za, bir de do­la­şım için ge­rek­li pom­pa­la­rın tü­ket­ti­ği elekt­rik ener­ji­si ek­le­nin­ce, da­ire­le­rin sıcak su ma­li­ye­ti ar­tı­yor. Ay­rı­ca eşan­jör­ler­de do­laş­tı­rı­lan sıcak suyun ısı ka­yıp­la­rı­nın yanı sıra eşan­jör yü­zey­le­rin­de olu­şan ısı ka­yıp­la­rı da yakıt sar­fi­ya­tı­nı ar­tı­rı­yor. “Ör­ne­ğin 400 da­ire­lik bir si­te­de her­han­gi bir da­ire­nin gece ya­rı­sı kul­la­na­ca­ğı çok az mik­tar­lar­da­ki sıcak su tü­ke­ti­mi için tüm sis­tem 24 saat ça­lış­tı­rı­lı­yor. Ve ça­lı­şan sis­te­min har­ca­dı­ğı do­ğal­gaz ve elekt­rik, si­te­de­ki bütün da­ire­le­re gider ola­rak yan­sı­tı­lı­yor” diyen Çetin, yaz ay­la­rın­da sıcak su ih­ti­ya­cı­nı do­ğal­gaz­lı şof­ben ile kar­şı­la­yan bir da­ire­nin öde­di­ği fa­tu­ra yak­la­şık 20-30 lira ci­va­rın­day­ken, mer­ke­zi sis­tem sıcak su kul­la­nan da­ire­le­rin öde­di­ği tu­ta­rın ise 60-70 li­ra­yı geç­ti­ği­ni be­lirt­ti. Çetin, ay­rı­ca mer­ke­zi sıcak su si­te­mi ku­ru­lan bi­na­lar­da ge­nel­lik­le daire iç­le­ri­ne do­ğal­gaz sis­te­mi ge­ti­ril­me­di­ğin­den, daire sa­kin­le­ri­nin mut­fak­ta elekt­rik­li ocak kul­lan­mak zo­run­da kal­dı­ğı­nı, bunun da ayrı bir israf ve mas­raf ka­le­mi oluş­tur­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Kemal ARS­LAN