Doçent Oldular

RTEÜ’nin çe­şit­li bi­rim­le­rin­de görev yapan 2 öğ­re­tim üyesi gir­miş ol­duk­la­rı Do­çent­lik sı­na­vın­da ba­şa­rı gös­te­re­rek Do­çent ol­du­lar.

Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Tarih Bö­lü­mü Or­ta­çağ Ta­ri­hi Ana­bi­lim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Burak Gani Erol ile Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Je­olo­ji Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Je­olo­ji Mü­hen­dis­li­ği Ana­bi­lim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yıl­maz Demir gir­dik­le­ri sı­na­vı ba­şa­ra­rak Do­çent un­va­nı al­ma­ya hak ka­zan­dı­lar.
RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN Öğ­re­tim Üye­le­ri­mi­zi gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı do­la­yı­sıy­la teb­rik edi­yor, almış ol­duk­la­rı un­van­la­rın önce ken­di­le­ri ve Üni­ver­si­te­miz için sonra da yük­se­köğ­re­tim sis­te­mi­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­siy­le ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz dedi.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI