ÇAY ÇÖPÜNDEN MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİM TESİSİ YAPIMI DEVAM EDİYOR

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN, Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan pro­je­len­di­ri­len Çay Çö­pün­den Man­gal Kö­mü­rü ve Ener­ji Üre­tim Te­si­si’nde devam eden ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Mu­hit­tin Aydın Bil­sel ve Ahmet Murat Ta­vi­loğ­lu ile fab­ri­ka ala­nı­nı in­ce­le­yen Baş­kan Metin, inşa sü­re­ci­ni yü­rü­ten tek­nik ekip­ten son durum hak­kın­da bil­gi­ler aldı.
Çay çö­pün­den Man­gal Kö­mü­rü ve Ener­ji Üre­tim Te­si­si ta­mam­lan­dı­ğın­da çay çö­pün­den man­gal kö­mü­rü üre­ti­mi ya­pı­la­cak ve iş­le­me sü­re­cin­de açığa çıkan ener­ji­den de 0.8 MWth’lık elekt­rik üre­ti­mi elde edi­lecek.

default


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Basın Bü­ro­su