BAŞKAN METİN, MUHTARLARLA TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN, Ko­vid-19 ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı do­la­yı­sıy­la ara ve­ri­len Rize’deki ma­hal­le muh­tar­la­rıy­la gö­rüş­me­le­ri­ne tek­rar baş­la­mış oldu.

Üç grup ha­lin­de ilki ger­çek­le­şen top­lan­tı­nın ar­dın­dan, ikin­ci­sin­de ger­çek­le­şen ma­hal­le muh­tar­la­rı ile is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı­nın ikin­ci­sin­de ta­mam­lan­mış oldu. Kur­ban bay­ra­mı ön­ce­si Ma­hal­le muh­tar­la­rı şehir ge­ne­lin­de ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la il­gi­li hiz­met­ler nok­ta­sın­da­ki fi­kir­le­ri­ni ve ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin; Muh­tar­la­rı­mız gerek ma­hal­le­rin­de, ge­rek­se şeh­ri­mi­zin tü­mün­de yap­tı­ğı­mız icat­la­ra ve ve­ri­len hiz­met­le­re ol­duk­ça du­yar­lı ve do­na­nım­lı bir şe­kil­de bir­lik­te ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rü­tü­yo­ruz şek­lin­de ifade etti. Rize Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı­nın da hazır bu­lun­du­ğu ikin­ci top­lan­tı da 16 ma­hal­le muh­ta­rı ile bir araya ge­lin­di. Baş­kan Metin, ma­hal­le­ler­de devam eden be­le­di­ye hiz­met­le­ri ile il­gi­li muh­tar­la­rı bil­gi­len­di­re­rek, top­lan­tı­yı ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın talep ve öne­ri­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ile sona er­dir­di.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye Basın