Monthly Archives: Temmuz 2021

Doğalgaz faturaları bu yüzden yüksek geliyor

Isıt­ma tek­no­lo­ji­le­ri ala­nın­da Tür­ki­ye’nin yerli üre­ti­ci mar­ka­sı Daxom, ko­nut­lar­da­ki mer­ke­zi sıcak su sis­tem­le­ri­nin yaz ay­la­rın­da neden ol­du­ğu ener­ji is­ra­fı­na dik­kat çekti. Yeni ya­pı­lan si­te­ler­de­ki sıcak su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için son yıl­lar­da pay öl­çer­li mer­ke­zi sıcak su sis­tem­le­ri­nin ku­rul­du­ğu­nu söy­le­yen Daxom Genel Mü­dü­rü Aydın Çetin, ilk ba­kış­ta ta­sar­ruf­lu gibi gö­rü­nen bu sis­te­min, do­ğal­gaz­da dışa ba­ğım­lı Tür­ki­ye için faz­la­sıy­la ener­ji is­ra­fı­na yol aç­tı­ğı­nı ve daire sa­kin­le­ri­nin en az nor­ma­lin iki katı fazla fa­tu­ra öde­me­si­ne neden ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

İstan­bul Üm­ra­ni­ye’de ku­ru­lu 3 bin met­re­ka­re­lik te­sis­te elekt­rik­li kombi, yo­ğuş­ma­lı duvar tipi kazan ve şof­ben üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ren Daxom fir­ma­sı­nın genel mü­dü­rü Aydın Çetin, yaz ay­la­rın­da ya­şa­nan do­ğal­gaz is­ra­fıy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Çetin; “Ko­nut­la­ra sıcak su te­mi­ni için ku­ru­lan mer­ke­zi sis­tem­ler­de, tek bir ana ka­zan­da üre­ti­len sıcak su, daire gi­riş­le­rin­de­ki eşan­jör­ler­den ge­çe­rek, banyo, la­va­bo ve mut­fak ev­ye­le­ri­ne ak­ta­rı­lı­yor. Eşan­jör­ler­de kul­la­nı­lan ısı mik­ta­rı bir sayaç yar­dı­mı ile öl­çü­lü­yor ve daire sa­hip­le­ri­ne fa­tu­ra edi­li­yor. İlk ba­kış­ta ta­sar­ruf­lu gibi gelen bu sis­tem, ener­ji­de dışa ba­ğım­lı olan ül­ke­miz için faz­la­sıy­la ener­ji is­ra­fı­na yol açar­ken, daire sa­kin­le­ri­nin de nor­mal­den çok daha fazla do­ğal­gaz fa­tu­ra­sı öde­me­le­ri­ne neden olu­yor” dedi.
Çetin; “Do­ğal­gaz şof­ben­li da­ire­ler sıcak su için 20-30 lira fa­tu­ra öder­ken, mer­ke­zi sis­tem­de bu rakam 60-70 li­ra­la­rı bu­lu­yor”
Mer­ke­zi sis­tem­ler­de, bir ta­raf­tan ana ka­zan­da sıcak suyun üre­til­me­si, diğer yan­dan daire gi­riş­le­rin­de­ki eşan­jör­ler­de do­laş­tı­rı­lan sıcak su için har­ca­nan do­ğa­ga­za, bir de do­la­şım için ge­rek­li pom­pa­la­rın tü­ket­ti­ği elekt­rik ener­ji­si ek­le­nin­ce, da­ire­le­rin sıcak su ma­li­ye­ti ar­tı­yor. Ay­rı­ca eşan­jör­ler­de do­laş­tı­rı­lan sıcak suyun ısı ka­yıp­la­rı­nın yanı sıra eşan­jör yü­zey­le­rin­de olu­şan ısı ka­yıp­la­rı da yakıt sar­fi­ya­tı­nı ar­tı­rı­yor. “Ör­ne­ğin 400 da­ire­lik bir si­te­de her­han­gi bir da­ire­nin gece ya­rı­sı kul­la­na­ca­ğı çok az mik­tar­lar­da­ki sıcak su tü­ke­ti­mi için tüm sis­tem 24 saat ça­lış­tı­rı­lı­yor. Ve ça­lı­şan sis­te­min har­ca­dı­ğı do­ğal­gaz ve elekt­rik, si­te­de­ki bütün da­ire­le­re gider ola­rak yan­sı­tı­lı­yor” diyen Çetin, yaz ay­la­rın­da sıcak su ih­ti­ya­cı­nı do­ğal­gaz­lı şof­ben ile kar­şı­la­yan bir da­ire­nin öde­di­ği fa­tu­ra yak­la­şık 20-30 lira ci­va­rın­day­ken, mer­ke­zi sis­tem sıcak su kul­la­nan da­ire­le­rin öde­di­ği tu­ta­rın ise 60-70 li­ra­yı geç­ti­ği­ni be­lirt­ti. Çetin, ay­rı­ca mer­ke­zi sıcak su si­te­mi ku­ru­lan bi­na­lar­da ge­nel­lik­le daire iç­le­ri­ne do­ğal­gaz sis­te­mi ge­ti­ril­me­di­ğin­den, daire sa­kin­le­ri­nin mut­fak­ta elekt­rik­li ocak kul­lan­mak zo­run­da kal­dı­ğı­nı, bunun da ayrı bir israf ve mas­raf ka­le­mi oluş­tur­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Kemal ARS­LAN

ÇAY ÇÖPÜNDEN MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİM TESİSİ YAPIMI DEVAM EDİYOR

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN, Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan pro­je­len­di­ri­len Çay Çö­pün­den Man­gal Kö­mü­rü ve Ener­ji Üre­tim Te­si­si’nde devam eden ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Mu­hit­tin Aydın Bil­sel ve Ahmet Murat Ta­vi­loğ­lu ile fab­ri­ka ala­nı­nı in­ce­le­yen Baş­kan Metin, inşa sü­re­ci­ni yü­rü­ten tek­nik ekip­ten son durum hak­kın­da bil­gi­ler aldı.
Çay çö­pün­den Man­gal Kö­mü­rü ve Ener­ji Üre­tim Te­si­si ta­mam­lan­dı­ğın­da çay çö­pün­den man­gal kö­mü­rü üre­ti­mi ya­pı­la­cak ve iş­le­me sü­re­cin­de açığa çıkan ener­ji­den de 0.8 MWth’lık elekt­rik üre­ti­mi elde edi­lecek.

default


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Basın Bü­ro­su

Doçent Oldular

RTEÜ’nin çe­şit­li bi­rim­le­rin­de görev yapan 2 öğ­re­tim üyesi gir­miş ol­duk­la­rı Do­çent­lik sı­na­vın­da ba­şa­rı gös­te­re­rek Do­çent ol­du­lar.

Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Tarih Bö­lü­mü Or­ta­çağ Ta­ri­hi Ana­bi­lim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Burak Gani Erol ile Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Je­olo­ji Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Je­olo­ji Mü­hen­dis­li­ği Ana­bi­lim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yıl­maz Demir gir­dik­le­ri sı­na­vı ba­şa­ra­rak Do­çent un­va­nı al­ma­ya hak ka­zan­dı­lar.
RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN Öğ­re­tim Üye­le­ri­mi­zi gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı do­la­yı­sıy­la teb­rik edi­yor, almış ol­duk­la­rı un­van­la­rın önce ken­di­le­ri ve Üni­ver­si­te­miz için sonra da yük­se­köğ­re­tim sis­te­mi­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­siy­le ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz dedi.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

BAŞKAN METİN, MUHTARLARLA TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN, Ko­vid-19 ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı do­la­yı­sıy­la ara ve­ri­len Rize’deki ma­hal­le muh­tar­la­rıy­la gö­rüş­me­le­ri­ne tek­rar baş­la­mış oldu.

Üç grup ha­lin­de ilki ger­çek­le­şen top­lan­tı­nın ar­dın­dan, ikin­ci­sin­de ger­çek­le­şen ma­hal­le muh­tar­la­rı ile is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı­nın ikin­ci­sin­de ta­mam­lan­mış oldu. Kur­ban bay­ra­mı ön­ce­si Ma­hal­le muh­tar­la­rı şehir ge­ne­lin­de ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la il­gi­li hiz­met­ler nok­ta­sın­da­ki fi­kir­le­ri­ni ve ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin; Muh­tar­la­rı­mız gerek ma­hal­le­rin­de, ge­rek­se şeh­ri­mi­zin tü­mün­de yap­tı­ğı­mız icat­la­ra ve ve­ri­len hiz­met­le­re ol­duk­ça du­yar­lı ve do­na­nım­lı bir şe­kil­de bir­lik­te ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rü­tü­yo­ruz şek­lin­de ifade etti. Rize Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı­nın da hazır bu­lun­du­ğu ikin­ci top­lan­tı da 16 ma­hal­le muh­ta­rı ile bir araya ge­lin­di. Baş­kan Metin, ma­hal­le­ler­de devam eden be­le­di­ye hiz­met­le­ri ile il­gi­li muh­tar­la­rı bil­gi­len­di­re­rek, top­lan­tı­yı ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın talep ve öne­ri­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ile sona er­dir­di.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye Basın

THK Rize Şubesi’nden “Kurban Derisi toplama ”KAMPANYASI

Türk Hava Ku­ru­mu (THK) Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met DEMİR, ‘Mil­le­ti­mi­zin, ku­ru­mu­mu­za gös­ter­di­ği te­vec­cü­he te­şek­kür ede­riz’.

THK Rize Şu­be­si 2017 yı­lın­da ka­pan­dık­tan sonra yeni bir yö­ne­tim­le 2018­yı­lı­nın Nisan ayın­da tek­rar açı­lan THK Rize, bu yıl ana fa­ali­yet­le­ri için ha­ya­ti öneme sahip olan ‘kur­ban de­ri­si’ top­la­ma fa­ali­ye­ti için ha­zır­lık­la­rı­na devam edi­yor.
Çe­şit­li ku­rum­lar­dan temin edi­lecek olan araç­lar­la şu­be­mi­zin so­rum­lu­luk ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan deri top­la­ma ça­lış­ma­la­rın­da geçen yıl­la­ra göre önem­li bir artış sağ­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni açık­la­yan THK Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir “ön­ce­lik­le bize des­tek olan kurum ve ku­ru­luş­la­ra çok te­şek­kür ede­riz. 2020 Yı­lın­da Pan­de­mi şart­la­rın­da 12.500 kg. deri top­la­ya­rak he­def­le­ri­mi­ze çok yak­laş­tık. 2021 Yılı için he­de­fi­miz, ula­şa­ma­dı­ğı­mız saha bı­rak­ma­mak­tır. Araç­la­rı­mız­la ve gö­rev­li­le­ri­miz­le bay­ra­mın 1. Ve 2. Günü sa­ha­da ola­ca­ğız. Ba­ğış­çı­la­rı­mız­dan ri­ca­mız de­ri­le­ri yü­zer­ken dik­kat et­me­le­ri­dir. Top­la­nan kur­ban de­ri­le­rin­den elde edi­len ge­li­rin ha­va­cı­lık fa­ali­yet­le­ri­nin sür­dü­rül­me­sin­de kul­la­nı­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, Genç­le­ri­mi­ze is­tik­ba­lin mes­le­ği olan ha­va­cı­lı­ğı sev­dir­mek, on­la­ra yeni ufuk­lar açmak, Tür­ki­ye’nin kal­kın­ma­sı­na des­tek ver­mek için ça­ba­lı­yo­ruz dedi.
Kur­ban Bay­ra­mı­nın 1. ve 2. Günü THK Rize Şu­be­si­nin 08.30 ile20.00 sa­at­le­ri ata­sın­da açık ola­ca­ğı­nı, İste­yen ba­ğış­çı­la­rı­mız kur­ban de­ri­le­ri­ni kendi araç­la­rıy­la şu­be­mi­ze de tes­lim ede­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Meh­met Demir, bu ko­nu­da tüm ha­zır­lık­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZEDE YATIRIMLAR KARINCA HIZIYLA DEVAM EDİYOR

2021 Yılı III. Dönem İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da Rize’deki ya­tı­rım ve pro­je­ler de­ğer­len­di­ril­di. Top­lan­tı Rize Va­li­si Kemal Çeber Baş­kan­lı­ğın­da AFAD Acil Durum Yö­ne­tim Mer­ke­zin­de ya­pıl­dı.

Kamu ku­ru­luş­la­rı­nın ya­tı­rım­la­rı­nın iz­len­me­si­ni, ça­lış­ma­la­rı­nın ko­or­di­ne edil­me­si­ni ve il dü­ze­yin­de­ki ya­tı­rım­la­rın daha etkin bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la üçer aylık dö­nem­ler ha­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­len İl Ko­or­di­nas­yon Top­lan­tı­la­rı­nın 2021 yılı III. Dönem Top­lan­tı­sı, Vali Çeber baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı. AFAD Acil Durum Yö­ne­tim Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti­ri­len, sek­re­tar­ya­sı İl Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Mü­dür­lü­ğün­ce yü­rü­tü­len top­lan­tı­ya, Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Sağır, kay­ma­kam­lar, ilçe ve belde be­le­di­ye baş­kan­la­rı, ya­tı­rım­cı ku­ru­luş­la­rın bölge ve il mü­dür­le­ri ve diğer yet­ki­li­ler ka­tıl­dı.
Vali Çeber, top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da “ Kamu ku­ru­luş­la­rı­mı­zın ya­tı­rım­la­rı­nın iz­len­me­si, ça­lış­ma­la­rı­nın ko­or­di­ne edil­me­si­ni ve il dü­ze­yin­de­ki ya­tı­rım­la­rın daha etkin bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la bir araya gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Bu­gün­kü top­lan­tı­mı­zın ana gün­dem mad­de­si, 2021 yılı II. dö­ne­min­de ili­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım­la­rı gö­rüş­mek, ko­or­di­nas­yo­nu ge­rek­ti­ren hu­sus­la­rı tes­pit etmek ve bu ya­tı­rım­la­rın yerel ve böl­ge­sel kal­kın­ma ba­kı­mın­dan de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­mak ola­cak­tır. İli­miz­de 2021 yılı II. dö­ne­min­de; ulaş­tır­ma-ha­ber­leş­me sek­tö­rün­de 72, eği­tim sek­tö­rün­de 10, tu­rizm sek­tö­rün­de 17, tarım sek­tö­rün­de 70, ener­ji sek­tö­rün­de 47, ima­lat sek­tö­rün­de 16, konut sek­tö­rün­de 8, sağ­lık sek­tö­rün­de 13 ve diğer kamu hiz­met­le­ri (ik­ti­sa­di-sos­yal) sek­tö­rün­de 126 olmak üzere top­lam 379 proje ve iş yü­rü­tül­müş­tür.
Yü­rü­tü­len 379 adet pro­je­nin ve işin top­lam tu­ta­rı 16 mil­yar 440 mil­yon 718 bin TL olup bu pro­je­le­re ön­ce­ki yıl­lar­da 5 mil­yar 927 mil­yon 170 bin TL har­can­mış­tır. Pro­je­le­rin 2021 yılı öde­nek­le­ri ise 3 mil­yar 774 mil­yon 540 bin TL’dir. 2021 yılı II. Dö­ne­min­de yü­rü­tü­len 379 adet pro­je­nin 36’sı (%10,3) bi­ti­ril­miş­tir. 244 adet (%64,3) proje üze­rin­de ça­lış­ma­lar sür­dü­rül­mek­te olup 49 adet (%12,9) proje ve işin iha­le­si bek­le­nil­mek­te­dir. 49 adet (%12,6) iş ve proje henüz baş­la­ma­mış­tır’ dedi. Top­lan­tı­da Ya­tı­rım­cı ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri 2021 yılı II. dö­ne­min­de Rize’de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım ve iş prog­ram­la­rı­nı sun­ma­sıy­la sona erdi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU