Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

1 Seri No.​lu Bazı Ala­cak­la­rın Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na İliş­kin 7326 Sa­yı­lı Kanun Genel Teb­li­ği 14 Ha­zi­ran 2021 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı.

Söz ko­nu­su Genel Teb­liğ’de yer alan açık­la­ma­lar doğ­rul­tu­sun­da ha­zır­la­nan Reh­ber­de; Ya­pı­lan­dır­ma Ka­nu­nu ile ge­ti­ri­len im­kân­lar, Ya­pı­lan­dır­ma Ka­nu­nu kap­sa­mın­da­ki borç­la­rın neler ol­du­ğu, Ke­sin­leş­miş vergi ve vergi ce­za­sı borcu bu­lu­nan mü­kel­lef­le­re ge­ti­ri­len im­kân­lar, Kanun kap­sa­mı­na giren idari para ce­za­la­rı­na ge­ti­ri­len ödeme ko­lay­lık­la­rı, Ke­sin­leş­me­miş veya dava saf­ha­sın­da bu­lu­nan kamu ala­cak­la­rı­na iliş­kin ya­pı­lan­dır­ma im­kâ­nı, İnce­le­me ve tar­hi­yat saf­ha­sın­da bu­lu­nan kamu ala­cak­la­rı­na iliş­kin baş­vu­ru im­kâ­nı, Piş­man­lık­la ya da ken­di­li­ğin­den ya­pı­lan be­yan­la­ra iliş­kin ge­ti­ri­len im­kân­lar, İnce­le­me­siz ve ce­za­sız mat­rah ve vergi ar­tı­rı­mın­dan ya­rar­lan­ma im­kâ­nı, İşlet­me ka­yıt­la­rı­nın dü­zel­til­me­si­ne iliş­kin ge­ti­ri­len im­kân­lar, Ak­ti­fe ka­yıt­lı bu­lu­nan ta­şın­maz­lar ile amor­tis­ma­na tabi diğer ik­ti­sa­di kıy­met­le­ri ye­ni­den de­ğer­le­me im­kâ­nı, Ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı­nın nasıl, ne­re­ye ve ne zaman ya­pı­la­ca­ğı, Ya­pı­lan­dı­rı­lan borç­la­rın nasıl ve hangi sü­re­de öde­ne­ce­ği, Peşin ödeme avan­taj­la­rı, tak­sit­le ve kredi kartı ile ödeme im­kâ­nı, Ya­pı­lan­dır­ma­nın devam ede­bil­me­si için ge­rek­li olan şart­lar, Ya­pı­lan­dır­ma im­kân­la­rı için kul­la­nı­la­cak baş­vu­ru di­lek­çe­le­ri, gibi genel bil­gi­ler yer al­mak­ta­dır. 7326 sa­yı­lı Kanun’un ve Genel Teb­liğ’in uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin açık­la­ma­la­ra ve ay­rın­tı­lı bil­gi­le­re: Baş­kan­lı­ğı­mı­zın in­ter­net say­fa­sın­da “Hızlı Eri­şim” ala­nın­da yer alan 7326 sa­yı­lı Kanun mikro si­te­sin­den, Baş­kan­lı­ğı­mı­zın doğ­ru­lan­mış sos­yal medya he­sap­la­rın­dan, Vergi İle­ti­şim Mer­ke­zi­nin (VİMER) 189 nu­ma­ra­lı te­le­fon hat­tın­dan, ula­şa­bi­lir­si­niz.

Haber: Mus­ta­fa SAKLI