TAŞ OCAĞINA TEPKİ GÖSTEREN KÖYLÜLER TEMSİLİ FABRİKA TEMELİ ATTI

Rize’nin İkiz­de­re il­çe­sin­de Taş Ocağı açıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren köy­lü­ler sözü ve­ri­len Çay Fab­ri­ka­sı ya­pıl­ma­yın­ca tem­si­li fab­ri­ka te­me­li ata­rak tep­ki­le­ri­ne devam etti.

İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pı­la­cak Lo­jis­tik Li­ma­na dolgu mal­ze­me­si ola­rak 16-20 mil­yon ton ara­sın­da deniz su­yu­na da­ya­nık­lı ce ağır olan Ba­zalt taşı ge­rek­li de­ni­le­rek Gür­de­re kö­yün­de­ki alan tes­pi­ti ya­pıl­mış­tı.

İkiz­de­re il­çe­si-Gür­de­re Ce­viz­lik köy­le­ri ara­sın­da­ki or­man­lık va­di­de 98 Hek­tar­lık alan­da ruh­sat ve­ri­len ara­zi­nin 13 Hek­tar­lık bö­lü­mü Ta­şo­ca­ğı ça­lış­ma alanı ola­rak be­lir­len­miş.
Ve­ri­len alana ulaş­mak için yük­le­ni­ci firma ta­ra­fın­dan yol açıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren köy­lü­ler 60 gün­dür de­ği­şik yol­lar­la tep­ki­le­ri­ni gös­te­ri­yor.
60 gün önce İlçede ba­sı­na ka­pa­lı ya­pı­lan top­lan­tı­da Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu Ta­şo­ca­ğı ça­lış­ma­sı­na baş­lan­ma­sıy­la 60 gün sonra Çay Fab­ri­ka­sı­nın te­me­li­ni ata­ca­ğız sö­zü­nü ver­miş­ti. Bunca sü­re­dir Çay Fab­ri­ka­sı­nın te­me­li­nin atıl­ma­ma­sı­na tepki gös­te­ren Taş Ocağı is­te­me­yen köy­lü­ler tem­si­li bir temel atma tö­re­ni dü­zen­le­di.
Taş Oca­ğı­na hayır et­kin­li­ği­nin ya­pıl­dı­ğı alan­da­ki tem­si­li tö­ren­de kur­de­la ke­si­le­rek ol­ma­yan fab­ri­ka­nın te­me­li atıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU