KARAKAŞ’tan 15 Temmuz mesajı

15 Tem­muz Darbe Kal­kış­ma­sı­nın yıl dö­nü­mü ve­si­le­si ile Ça­ye­li Genç­lik Der­ne­ği Baş­ka­nı Vatan KA­RA­KAŞ bir mesaj ya­yın­la­dı. Me­sa­jın­da KA­RA­KAŞ;

Güzel Va­ta­nı­mı­zın 15 Tem­muz 2016 ta­ri­hin­de karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı darbe te­şeb­bü­sü­nün 5. Yıl dö­nü­müydü dün. 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi, mil­le­ti­mi­zin darbe he­ves­li­le­ri­ne, ül­ke­mi­zin bü­yü­me­si­ni is­te­me­yen­le­re, üm­me­din umu­du­nu kır­mak is­te­yen­le­re karşı ver­di­ği bir büyük ders ola­rak, bu mil­le­tin şanlı ta­ri­hin­de­ki ye­ri­ni almış ve hiç­bir zaman ha­fı­za­lar­dan çık­ma­ya­cak­tır. Bu ve­si­le ile 15 Tem­muz 2016 ta­ri­hin­de dev­le­ti, mil­le­ti , inan­cı uğ­ru­na can­la­rı­nı veren aziz şe­hit­le­ri­mi­ze yüce ALLAH’ tan rah­met, Ga­zi­le­ri­mi­ze şi­fa­lar di­li­yo­rum dedi.


Haber-Foto: Mustafa SAKLI