3340 UZUNLUĞUNDAKİ ÇİFT TÜP TÜNELDE 2 BİN METRE DELME GERÇEKLEŞTİ

Ta­mam­lan­dı­ğın­da İlçe mer­ke­zi­ni bay­pas ede­rek ge­çecek olan 3340 metre uzun­lu­ğun­da­ki çift tüplü tü­ne­lin delme ça­lış­ma­la­rı­na öde­nek­siz­lik­ten ara ve­ril­di­ği öğ­re­nil­di.

Ri­ze-Er­zu­rum-GAP-Mar­din Sevgi Yolu diye isim­len­di­ri­len proje kap­sa­mın­da 2008 yı­lın­da baş­la­yan ka­ra­yo­lun­da iyi­leş­tir­me­ler ça­lış­ma­sı 13 yıl­dır ta­mam­la­na­ma­dı. İyi­de­re sa­hil­den ih­ti­ya­ca ye­ter­li ol­ma­yan bir gidiş bir geliş olan 35 km lik ka­ra­yo­lu­nu va­sıf­lı yola dön­dür­me pro­je­sin­de ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­ma­ma­sı yöre in­sa­nı­nın tep­ki­si­ne sebep olu­yor.
13 yılda 35 km lik yol ta­mam­la­na­ma­dı
13 yılda 35 km’lik İyi­de­re-İkiz­de­re gü­zer­gâ­hı­nın halen bi­ti­ri­le­me­di­ğin­den dert yanan va­tan­daş­lar yo­lu­mu­zu bir an önce ta­mam­la­yın diyor. İyi­de­re-İkiz­de­re ara­sın­da ya­pı­mı ta­mam­la­nan 3.820 metre uzun­lu­ğun­da­ki Gü­ney­ce Tü­ne­li tra­fi­ğe açıl­mış­ken bağ­lan­tı yol­la­rı henüz hiz­me­te gir­me­di.
Ay­rı­ca İkiz­de­re ilce mer­ke­zi­ni bay­pas ede­rek geçen tünel iki etap­tan mey­da­na ge­lecek. İkiz­de­re-1 Tü­ne­li 3340 metre de­va­mın­da İkiz­de­re-2 Tü­ne­li 1160 metre olmak üzere top­lam 4500 metre uzun­lu­ğun­da ya­pı­la­ca­ğı pro­je­len­di­ri­le­rek ihale edil­miş ve delme ça­lış­ma­sı­na baş­lan­mış­tı. Öde­nek ol­ma­dı­ğın­dan duran tünel delme ça­lış­ma­sı­na ne zaman baş­la­na­cak me­rak­la bek­le­ni­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU