Monthly Archives: Temmuz 2021

3340 UZUNLUĞUNDAKİ ÇİFT TÜP TÜNELDE 2 BİN METRE DELME GERÇEKLEŞTİ

Ta­mam­lan­dı­ğın­da İlçe mer­ke­zi­ni bay­pas ede­rek ge­çecek olan 3340 metre uzun­lu­ğun­da­ki çift tüplü tü­ne­lin delme ça­lış­ma­la­rı­na öde­nek­siz­lik­ten ara ve­ril­di­ği öğ­re­nil­di.

Ri­ze-Er­zu­rum-GAP-Mar­din Sevgi Yolu diye isim­len­di­ri­len proje kap­sa­mın­da 2008 yı­lın­da baş­la­yan ka­ra­yo­lun­da iyi­leş­tir­me­ler ça­lış­ma­sı 13 yıl­dır ta­mam­la­na­ma­dı. İyi­de­re sa­hil­den ih­ti­ya­ca ye­ter­li ol­ma­yan bir gidiş bir geliş olan 35 km lik ka­ra­yo­lu­nu va­sıf­lı yola dön­dür­me pro­je­sin­de ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­ma­ma­sı yöre in­sa­nı­nın tep­ki­si­ne sebep olu­yor.
13 yılda 35 km lik yol ta­mam­la­na­ma­dı
13 yılda 35 km’lik İyi­de­re-İkiz­de­re gü­zer­gâ­hı­nın halen bi­ti­ri­le­me­di­ğin­den dert yanan va­tan­daş­lar yo­lu­mu­zu bir an önce ta­mam­la­yın diyor. İyi­de­re-İkiz­de­re ara­sın­da ya­pı­mı ta­mam­la­nan 3.820 metre uzun­lu­ğun­da­ki Gü­ney­ce Tü­ne­li tra­fi­ğe açıl­mış­ken bağ­lan­tı yol­la­rı henüz hiz­me­te gir­me­di.
Ay­rı­ca İkiz­de­re ilce mer­ke­zi­ni bay­pas ede­rek geçen tünel iki etap­tan mey­da­na ge­lecek. İkiz­de­re-1 Tü­ne­li 3340 metre de­va­mın­da İkiz­de­re-2 Tü­ne­li 1160 metre olmak üzere top­lam 4500 metre uzun­lu­ğun­da ya­pı­la­ca­ğı pro­je­len­di­ri­le­rek ihale edil­miş ve delme ça­lış­ma­sı­na baş­lan­mış­tı. Öde­nek ol­ma­dı­ğın­dan duran tünel delme ça­lış­ma­sı­na ne zaman baş­la­na­cak me­rak­la bek­le­ni­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

KARAKAŞ’tan 15 Temmuz mesajı

15 Tem­muz Darbe Kal­kış­ma­sı­nın yıl dö­nü­mü ve­si­le­si ile Ça­ye­li Genç­lik Der­ne­ği Baş­ka­nı Vatan KA­RA­KAŞ bir mesaj ya­yın­la­dı. Me­sa­jın­da KA­RA­KAŞ;

Güzel Va­ta­nı­mı­zın 15 Tem­muz 2016 ta­ri­hin­de karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı darbe te­şeb­bü­sü­nün 5. Yıl dö­nü­müydü dün. 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi, mil­le­ti­mi­zin darbe he­ves­li­le­ri­ne, ül­ke­mi­zin bü­yü­me­si­ni is­te­me­yen­le­re, üm­me­din umu­du­nu kır­mak is­te­yen­le­re karşı ver­di­ği bir büyük ders ola­rak, bu mil­le­tin şanlı ta­ri­hin­de­ki ye­ri­ni almış ve hiç­bir zaman ha­fı­za­lar­dan çık­ma­ya­cak­tır. Bu ve­si­le ile 15 Tem­muz 2016 ta­ri­hin­de dev­le­ti, mil­le­ti , inan­cı uğ­ru­na can­la­rı­nı veren aziz şe­hit­le­ri­mi­ze yüce ALLAH’ tan rah­met, Ga­zi­le­ri­mi­ze şi­fa­lar di­li­yo­rum dedi.


Haber-Foto: Mustafa SAKLI

KAPTAN-I DERYA HİKÂYESİ

Siv­ri­si­ne­ğin bi­ri­si ken­di­si­ni kap­tan-ı derya zan­ne­der­miş. Bir gün yerde bir idrar bi­ri­kin­ti­si gör­müş. Gidip idrar bi­ri­kin­ti­si üze­rin­de­ki saman çö­pü­ne kon­muş ve şöyle demiş: “ İşte derya, işte kal­yon, işte ben, Bir meş­hur kap­tan olup tut­tum dümen!”
Bu hi­ka­ye­yi Hz. Mev­lâ­na an­la­tır. Ki­bir­li, ken­di­ni büyük gören in­san­lar, için­de bu­lun­duk­la­rı du­ru­mu bil­me­den Çaka sa­tar­lar, hava ata­ra­lar, dün­ya­lık ser­vet­le­riy­le övü­nür­ler ve ne­fis­le­ri­nin on­la­rı ne kadar çir­kin ve gü­lünç du­ru­ma dü­şür­dü­ğü­nün far­kın­da de­ğil­dir­ler. Evet, kibir, felç­li bir in­sa­nın ken­di­si­ni dünya ağır sık­let boks şam­pi­yo­nu san­ma­sı ve öyle de ta­nıt­ma­ya ça­lış­ma­sı­dır. Zira mah­lû­kat ni­ha­yet­siz fakir ve zayıf, Al­la­hü tela ise son­suz, büyük ve aziz­dir. İnsa­nın hey­be­sin­de­ki her şey O sul­ta­na ait­tir. Bütün zen­gin­lik­ler O’ nun­dur. Kibir ve bö­bür­len­mek her zaman soğuk düşer, mer­ha­met ve sev­gi­den mah­rum bı­ra­kır.

TERVİYE GÜNÜ HAKKINDA

Ter­vi­ye ke­li­me­si söz­lük­te “bir işi ace­le­ye ge­tir­me­yip enine bo­yu­na dü­şün­mek, su­la­mak, suya kan­dır­mak, ri­vâ­yet et­tir­mek” gibi an­lam­la­ra gel­mek­te­dir. Ter­vi­ye günü ise, Zil­hic­ce ayı­nın 8. günü, yani Kur­ban Bay­ra­mı ara­fe­sin­den bir ön­ce­ki gün­dür. Ter­vi­ye gü­nün­de hacı aday­la­rı Ara­fat’a git­mek üzere Mekke’den Mina’ya doğru ha­re­ket eder­ler. Hacı aday­la­rı sıcak bir ik­lim­de susuz bir sa­ha­yı kat ede­cek­le­rin­den, ge­nel­de ha­zır­lık olmak üzere hay­van­la­rı­nı iyice su­la­yıp kan­dır­dık­la­rı için bu isim ve­ril­miş­tir.
Zil­hic­ce ayı­nın 8. gü­nü­ne Ter­vi­ye Günü denir. O gün ha­cı­lar Mekke’den Mina’ya çı­kar­lar. Ter­vi­ye den­me­si­nin se­be­bi, ha­cı­la­rın o gün Zem­zem Suyu’ndan çok içip kan­ma­la­rın­dan­dır. Ter­vi­ye, te­fek­kür ma­na­sın­da da kul­la­nıl­mak­ta­dır.
İbra­him aley­his­se­lâm, Zil­hic­ce ayı­nın 8. ge­ce­si, rü­yâ­sın­da; “Kendi oğ­lu­nu keser hâlde” gördü. Sabah olun­ca; “Rüyâ şey­ta­nî midir, Rah­mâ­nî midir?” diye ter­vi­ye ve te­fek­kü­re dalıp, o günü te­fek­kür­le ge­çir­di. Arefe ge­ce­si ol­du­ğun­da ken­di­si­ne; “Em­ro­lun­du­ğun şeyi ye­ri­ne getir!” bu­yu­ru­lun­ca, Al­la­hü teâlâ ta­ra­fın­dan ol­du­ğu­nu bildi. Bu güne, bil­mek an­la­mı­na gelen Arefe, dendi. Arefe, Zil­hic­ce ayı­nın 9. gü­nü­dür. Başka gün­le­re Arefe den­mez. Ha­dis-i şe­rif­te bu­yu­rul­du ki: “Bir Müs­lü­man, Ter­vi­ye günü (Arefe gü­nün­den bir ön­ce­ki gün) oruç tu­tar­sa ve günah söy­le­mez­se, Al­la­hü teâlâ, onu el­bet­te Cen­ne­te kor.”….
Kay­nak: Tam İlmi­hal Sa­ade­ti Ebe­dî­ye

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

1 Seri No.​lu Bazı Ala­cak­la­rın Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na İliş­kin 7326 Sa­yı­lı Kanun Genel Teb­li­ği 14 Ha­zi­ran 2021 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı.

Söz ko­nu­su Genel Teb­liğ’de yer alan açık­la­ma­lar doğ­rul­tu­sun­da ha­zır­la­nan Reh­ber­de; Ya­pı­lan­dır­ma Ka­nu­nu ile ge­ti­ri­len im­kân­lar, Ya­pı­lan­dır­ma Ka­nu­nu kap­sa­mın­da­ki borç­la­rın neler ol­du­ğu, Ke­sin­leş­miş vergi ve vergi ce­za­sı borcu bu­lu­nan mü­kel­lef­le­re ge­ti­ri­len im­kân­lar, Kanun kap­sa­mı­na giren idari para ce­za­la­rı­na ge­ti­ri­len ödeme ko­lay­lık­la­rı, Ke­sin­leş­me­miş veya dava saf­ha­sın­da bu­lu­nan kamu ala­cak­la­rı­na iliş­kin ya­pı­lan­dır­ma im­kâ­nı, İnce­le­me ve tar­hi­yat saf­ha­sın­da bu­lu­nan kamu ala­cak­la­rı­na iliş­kin baş­vu­ru im­kâ­nı, Piş­man­lık­la ya da ken­di­li­ğin­den ya­pı­lan be­yan­la­ra iliş­kin ge­ti­ri­len im­kân­lar, İnce­le­me­siz ve ce­za­sız mat­rah ve vergi ar­tı­rı­mın­dan ya­rar­lan­ma im­kâ­nı, İşlet­me ka­yıt­la­rı­nın dü­zel­til­me­si­ne iliş­kin ge­ti­ri­len im­kân­lar, Ak­ti­fe ka­yıt­lı bu­lu­nan ta­şın­maz­lar ile amor­tis­ma­na tabi diğer ik­ti­sa­di kıy­met­le­ri ye­ni­den de­ğer­le­me im­kâ­nı, Ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı­nın nasıl, ne­re­ye ve ne zaman ya­pı­la­ca­ğı, Ya­pı­lan­dı­rı­lan borç­la­rın nasıl ve hangi sü­re­de öde­ne­ce­ği, Peşin ödeme avan­taj­la­rı, tak­sit­le ve kredi kartı ile ödeme im­kâ­nı, Ya­pı­lan­dır­ma­nın devam ede­bil­me­si için ge­rek­li olan şart­lar, Ya­pı­lan­dır­ma im­kân­la­rı için kul­la­nı­la­cak baş­vu­ru di­lek­çe­le­ri, gibi genel bil­gi­ler yer al­mak­ta­dır. 7326 sa­yı­lı Kanun’un ve Genel Teb­liğ’in uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin açık­la­ma­la­ra ve ay­rın­tı­lı bil­gi­le­re: Baş­kan­lı­ğı­mı­zın in­ter­net say­fa­sın­da “Hızlı Eri­şim” ala­nın­da yer alan 7326 sa­yı­lı Kanun mikro si­te­sin­den, Baş­kan­lı­ğı­mı­zın doğ­ru­lan­mış sos­yal medya he­sap­la­rın­dan, Vergi İle­ti­şim Mer­ke­zi­nin (VİMER) 189 nu­ma­ra­lı te­le­fon hat­tın­dan, ula­şa­bi­lir­si­niz.

Haber: Mus­ta­fa SAKLI

TAŞ OCAĞINA TEPKİ GÖSTEREN KÖYLÜLER TEMSİLİ FABRİKA TEMELİ ATTI

Rize’nin İkiz­de­re il­çe­sin­de Taş Ocağı açıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren köy­lü­ler sözü ve­ri­len Çay Fab­ri­ka­sı ya­pıl­ma­yın­ca tem­si­li fab­ri­ka te­me­li ata­rak tep­ki­le­ri­ne devam etti.

İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pı­la­cak Lo­jis­tik Li­ma­na dolgu mal­ze­me­si ola­rak 16-20 mil­yon ton ara­sın­da deniz su­yu­na da­ya­nık­lı ce ağır olan Ba­zalt taşı ge­rek­li de­ni­le­rek Gür­de­re kö­yün­de­ki alan tes­pi­ti ya­pıl­mış­tı.

İkiz­de­re il­çe­si-Gür­de­re Ce­viz­lik köy­le­ri ara­sın­da­ki or­man­lık va­di­de 98 Hek­tar­lık alan­da ruh­sat ve­ri­len ara­zi­nin 13 Hek­tar­lık bö­lü­mü Ta­şo­ca­ğı ça­lış­ma alanı ola­rak be­lir­len­miş.
Ve­ri­len alana ulaş­mak için yük­le­ni­ci firma ta­ra­fın­dan yol açıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren köy­lü­ler 60 gün­dür de­ği­şik yol­lar­la tep­ki­le­ri­ni gös­te­ri­yor.
60 gün önce İlçede ba­sı­na ka­pa­lı ya­pı­lan top­lan­tı­da Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu Ta­şo­ca­ğı ça­lış­ma­sı­na baş­lan­ma­sıy­la 60 gün sonra Çay Fab­ri­ka­sı­nın te­me­li­ni ata­ca­ğız sö­zü­nü ver­miş­ti. Bunca sü­re­dir Çay Fab­ri­ka­sı­nın te­me­li­nin atıl­ma­ma­sı­na tepki gös­te­ren Taş Ocağı is­te­me­yen köy­lü­ler tem­si­li bir temel atma tö­re­ni dü­zen­le­di.
Taş Oca­ğı­na hayır et­kin­li­ği­nin ya­pıl­dı­ğı alan­da­ki tem­si­li tö­ren­de kur­de­la ke­si­le­rek ol­ma­yan fab­ri­ka­nın te­me­li atıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizespor’un Süper Ligdeki rakipleri belli oldu

Süper Lig 2021-2022 se­zo­nu fiks­tür çe­ki­mi ger­çek­leş­ti. Çay­kur Ri­zes­por ilk hafta dep­las­man­da Be­şik­taş ile kar­şı­la­şacak.

Ligde yeni sezon 13 Ağus­tos’ta baş­la­ya­cak ve 27 Ara­lık’ta ilk yarı sona erecek.
7 Ocak’ta ikin­ci ya­rı­sı baş­la­ya­cak Süper Lig, 22 Mayıs’ta ta­mam­la­na­cak.
Süper Lig’de 6, 18 ve 22’inci haf­ta­lar­da ise maç­lar hafta içi oy­na­na­cak. Süper Lig’de 2021-2022 se­zo­nu fiks­tü­rü­ne göre, Çay­kur Ri­zes­por 1. hafta dep­las­man­da Be­şik­taş ile kar­şı­la­şır­ken, 8. hafta Ga­la­ta­sa­ray’ı Rize’de konuk edecek.
11. haf­ta­da Ka­ra­de­niz der­bi­sin­de Trab­zons­por’un ko­nu­ğu olur­ken 12. hafta Fe­ner­bah­çe ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak. Ligin 13 Ağus­tos’ta baş­la­ya­cak ve 27 Ara­lık’ta sona erecek ilk ya­rı­sın­da haf­ta­la­ra göre maç­lar şöyle:

 1. hafta: Gi­re­suns­por-Ga­la­ta­sa­ray Fatih Ka­ra­güm­rük-Ga­zi­an­tep Be­şik­taş- Çay­kur Ri­zes­por Yeni Ma­lat­yas­por-Trab­zons­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Göz­te­pe Si­vass­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Adana De­mirs­por-Fe­ner­bah­çe Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Alan­yas­por Al­tay-Kay­se­ris­por Ata­kaş Ha­tays­por-Ka­sım­pa­şa
 2. hafta: İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Göz­te­pe-Ye­ni Ma­lat­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Ka­sım­pa­şa-Gi­re­suns­por Kay­se­ris­por-Ada­na De­mirs­por Fe­ner­bah­çe-Fra­port TAV An­tal­yas­por Trab­zons­por-Si­vass­por Ga­la­ta­sa­ray-Ata­kaş Ha­tays­por Ga­zi­an­tep-Be­şik­taş Alan­yas­por-Al­tay
 3. hafta: Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Kay­se­ris­por Ata­kaş Ha­tays­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Gi­re­suns­por-Trab­zons­por Al­tay-Fe­ner­bah­çe Be­şik­taş-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Fra­port TAV An­tal­yas­por-Çay­kur Ri­zes­por Ka­sım­pa­şa-Ga­la­ta­sa­ray Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­zi­an­tep Si­vass­por-Göz­te­pe
 4. hafta: Göz­te­pe-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Be­şik­taş-Ye­ni Ma­lat­yas­por Trab­zons­por-Ga­la­ta­sa­ray Alan­yas­por-Gi­re­suns­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Al­tay Fatih Ka­ra­güm­rük-Ada­na De­mirs­por Kay­se­ris­por-Ka­sım­pa­şa Ga­zi­an­tep-Fra­port TAV An­tal­yas­por Fe­ner­bah­çe-Si­vass­por Çay­kur Ri­zes­por-Ata­kaş Ha­tays­por
 5. hafta: Fra­port TAV An­tal­yas­por-Be­şik­taş Ata­kaş Ha­tays­por-Kay­se­ris­por Ga­la­ta­sa­ray-Alan­yas­por Gi­re­suns­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Fe­ner­bah­çe Ka­sım­pa­şa-Trab­zons­por Yeni Ma­lat­yas­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Si­vass­por-Ga­zi­an­tep Adana De­mirs­por-Çay­kur Ri­zes­por Al­tay-Göz­te­pe
 6. hafta: Ga­zi­an­tep-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Kay­se­ris­por-Ga­la­ta­sa­ray Be­şik­taş-Ada­na De­mirs­por Fe­ner­bah­çe-Gi­re­suns­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Trab­zons­por Alan­yas­por-Ka­sım­pa­şa Fatih Ka­ra­güm­rük-Fra­port TAV An­tal­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Al­tay Göz­te­pe-Ata­kaş Ha­tays­por Yeni Ma­lat­yas­por-Si­vass­por
 7. hafta: Al­tay-Be­şik­taş Gi­re­suns­por-Kay­se­ris­por Trab­zons­por-Alan­yas­por Ka­sım­pa­şa-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Ata­kaş Ha­tays­por-Fe­ner­bah­çe Si­vass­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Çay­kur Ri­zes­por Ga­la­ta­sa­ray-Göz­te­pe Adana De­mirs­por-Ga­zi­an­tep Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 8. hafta: Fatih Ka­ra­güm­rük-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Çay­kur Ri­zes­por-Ga­la­ta­sa­ray Göz­te­pe-Gi­re­suns­por Ga­zi­an­tep-Al­tay Kay­se­ris­por-Trab­zons­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ada­na De­mirs­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Alan­yas­por Fe­ner­bah­çe-Ka­sım­pa­şa Be­şik­taş-Si­vass­por Yeni Ma­lat­yas­por-Ata­kaş Ha­tays­por
 9. hafta: Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Be­şik­taş Alan­yas­por-Kay­se­ris­por Si­vass­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Trab­zons­por-Fe­ner­bah­çe Al­tay-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Ata­kaş Ha­tays­por-Ga­zi­an­tep Gi­re­suns­por-Çay­kur Ri­zes­por Ka­sım­pa­şa-Göz­te­pe Adana De­mirs­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 10. hafta Fra­port TAV An­tal­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Ga­zi­an­tep-Gi­re­suns­por Be­şik­taş-Ga­la­ta­sa­ray Si­vass­por-Ada­na De­mirs­por Göz­te­pe-Trab­zons­por Fe­ner­bah­çe-Alan­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Ka­sım­pa­şa Yeni Ma­lat­yas­por-Al­tay Fatih Ka­ra­güm­rük-Ata­kaş Ha­tays­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Kay­se­ris­por
 11. hafta: Al­tay-Si­vass­por Ata­kaş Ha­tays­por-Be­şik­taş Gi­re­suns­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Fe­ner­bah­çe Kay­se­ris­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Ada­na De­mirs­por Trab­zons­por-Çay­kur Ri­zes­por Alan­yas­por-Göz­te­pe Ga­la­ta­sa­ray-Ga­zi­an­tep Ka­sım­pa­şa-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 12. hafta: Yeni Ma­lat­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Fatih Ka­ra­güm­rük-Ga­la­ta­sa­ray Si­vass­por-Gi­re­suns­por Be­şik­taş-Trab­zons­por Göz­te­pe-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Fe­ner­bah­çe-Kay­se­ris­por Ga­zi­an­tep-Ka­sım­pa­şa Çay­kur Ri­zes­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-Ata­kaş Ha­tays­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Al­tay
 13. hafta Alan­yas­por-Be­şik­taş Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Si­vass­por Ata­kaş Ha­tays­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-Fe­ner­bah­çe Al­tay-Ada­na De­mirs­por Ka­sım­pa­şa-Fa­tih Ka­ra­güm­rük İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Çay­kur Ri­zes­por Kay­se­ris­por-Göz­te­pe Trab­zons­por-Ga­zi­an­tep Gi­re­suns­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 14. hafta: Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­la­ta­sa­ray Be­şik­taş-Gi­re­suns­por Göz­te­pe-Fe­ner­bah­çe Fatih Ka­ra­güm­rük-Trab­zons­por Ga­zi­an­tep-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Kay­se­ris­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-Ka­sım­pa­şa Si­vass­por-Ata­kaş Ha­tays­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Al­tay
 15. hafta: Ka­sım­pa­şa-Be­şik­taş Alan­yas­por-Si­vass­por Kay­se­ris­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-Al­tay Trab­zons­por-Ada­na De­mirs­por Gi­re­suns­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por Göz­te­pe-Ga­zi­an­tep Fe­ner­bah­çe-Çay­kur Ri­zes­por Ata­kaş Ha­tays­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir
 16. hafta: Çay­kur Ri­zes­por-Göz­te­pe Si­vass­por-Ga­la­ta­sa­ray Adana De­mirs­por-Gi­re­suns­por Ga­zi­an­tep-Fe­ner­bah­çe Fra­port TAV An­tal­yas­por-Trab­zons­por Fatih Ka­ra­güm­rük-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Be­şik­taş- Kay­se­ris­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Ka­sım­pa­şa Yeni Ma­lat­yas­por-Alan­yas­por Al­tay-Ata­kaş Ha­tays­por
 17. hafta: Ka­sım­pa­şa-Si­vass­por Trab­zons­por-Ata­kaş Ha­tays­por Gi­re­suns­por-Al­tay Fe­ner­bah­çe-Be­şik­taş İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Alan­yas­por-Ada­na De­mirs­por Göz­te­pe-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Kay­se­ris­por-Ga­zi­an­tep Ga­la­ta­sa­ray-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Çay­kur Ri­zes­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 18. hafta: Be­şik­taş-Göz­te­pe Si­vass­por-Çay­kur Ri­zes­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Gi­re­suns­por Adana De­mirs­por-Ga­la­ta­sa­ray Ata­kaş Ha­tays­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Al­tay-Trab­zons­por Fatih Ka­ra­güm­rük-Fe­ner­bah­çe Yeni Ma­lat­yas­por-Kay­se­ris­por Ga­zi­an­tep-Alan­yas­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ka­sım­pa­şa
 19. hafta: Ga­la­ta­sa­ray-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ka­sım­pa­şa-Al­tay İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Be­şik­taş Kay­se­ris­por-Si­vass­por Gi­re­suns­por-Ata­kaş Ha­tays­por Alan­yas­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Göz­te­pe-Ada­na De­mirs­por Çay­kur Ri­zes­por-Ga­zi­an­tep Trab­zons­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Fe­ner­bah­çe-Ye­ni Ma­lat­yas­por
  Haber Merkezi