Ümmet Durmuş Fındıklı İlçe Müftüsü olarak atandı

Çayelili hemşerimiz Ümmet Durmuş Fındıklı İlçe Müftüsü olarak atanarak görevine başladı.

İl­çe­mi­zin ye­tiş­tir­miş ol­du­ğu Ümmet Dur­muş ho­ca­mız Fın­dık­lı İlçe müf­tü­sü olarak atan­dı. Rab­bi­miz­den Ha­yır­lı ol­ma­sı­nı rı­za­sı­na uygun hiz­met­ler et­me­si­ni niyaz edi­yo­ruz.
Ümmet Dur­muş Kim­dir
Rize İli Ça­ye­li İlçe­sin­de 02/06/1969 ta­ri­hin­de doğdu.İlko­ku­lu bi­tir­dik­ten sonra ha­fız­lı­ğı­nı ta­mam­la­dı. Fark­lı ho­ca­lar­dan Arap­ça dersi aldı. 1993 yı­lın­da Rize İmam-Ha­tip Li­se­si­ni ta­mam­la­dı.2011 yı­lı­na kadar Ça­ye­li il­çe­sin­de İmam-Ha­tip ola­rak görev yaptı.2009 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si­ni bi­tir­di.2014 yı­lın­da Rize Yusuf Ka­ra­li Dini Yük­sek İhti­sas Eği­tim Mer­ke­zin­den mezun oldu ve aynı yıl Ça­ye­li İlçe­sin­de Vaiz ola­rak atan­dı.2018 yı­lın­da İlçe Müf­tü­sü ola­rak Rize İli Hem­şin İlçe­si­ne atan­dı.08.08.2018 ta­ri­hin­den iti­ba­ren Hem­şin İlçe Müf­tü­sü ola­rak halen görev yap­mak­ta­dır. Evli ve dört çocuk ba­ba­sı­dır.

Haber-Foto: Adem SIRMALI