TZOB Genel Başkanı Bayraktar, kurbanlık fiyatlarını açıkladı

TZOB Genel Baş­ka­nı Bay­rak­tar, “Bu yıl yak­la­şık 960 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 3 mil­yon 760 bin baş hay­van ke­si­le­ce­ği­ni tah­min edi­yo­ruz”

-“Fi­yat­lar geçen yıla göre, bü­yük­baş­ta yüzde 19,73, kü­çük­baş­ta ise yüzde 17,33 ora­nın­da art­mış­tır”
-“İllere ve canlı ağır­lı­ğa göre fark­lı­lık gös­ter­mek­le bir­lik­te fi­yat­la­rın, hay­van ba­şı­na bü­yük­baş­ta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, kü­çük­baş­ta ise 1.300 lira ile 5 bin lira ara­sın­da de­ği­şe­ce­ği­ni tah­min edi­yo­ruz”
-“Ül­ke­miz­de ye­ter­li sa­yı­da kur­ban­lık bu­lun­mak­ta­dır”
-“Yem fi­yat­la­rı son bir yılda yüzde 100’e varan oran­da arttı”
-“Kur­ban Bay­ra­mı eko­no­mik ha­re­ket­li­li­ğin ol­du­ğu bir dö­nem­dir”
-“2021 yı­lın­da kur­ban­lık hay­van­la­ra 17,8 mil­yar lira öde­ne­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir”
-“Eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak tah­mi­ni deri satış de­ğe­ri 142,1 mil­yon lira”
-“Hay­van pazar yer­le­rin­de­ki çadır ki­ra­la­rı hâlâ çok yük­sek”
-“Ka­sap­la­ra bu yıl öde­necek tah­mi­ni ücret 664 mil­yon li­ra­yı bu­la­cak”
-“Vakıf, der­nek­ler ve mar­ket­ler ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­lan ve­kâ­let­le ke­sim­ler­de üre­ti­ci­le­ri­mi­ze des­tek olun­ma­lı­dır”
-“Kur­ban­lık eko­no­mi­si yasal çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­lı­dır”
-“Et ve Süt Ku­ru­mu bay­ram son­ra­sın­da elde kalan hay­van­la­rı uygun bir fi­ya­ta al­ma­lı­dır”
An­ka­ra- 10.07.2021- Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği (TZOB) Genel Baş­ka­nı Şemsi Bay­rak­tar, bu yıl yak­la­şık 960 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 3 mil­yon 760 bin kesim ya­pı­la­ca­ğı­nın tah­min edil­di­ği­ni bil­dir­di. Kur­ban kes­me­nin, dinî bir ve­ci­be ol­ma­sı­nın yanı sıra çe­şit­li eko­no­mik fa­ali­yet­le­ri de için­de ba­rın­dı­ran bir iba­det ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Bay­rak­tar, “Allah’ın rı­za­sı­nı ka­zan­mak için ya­pı­lan bu iba­de­tin dinî açı­dan be­lir­li ku­ral­la­rı ol­du­ğu gibi eko­no­mik açı­dan da yasal ve etik ku­ral­la­ra uygun ol­ma­sı ge­re­kir” dedi. Bay­rak­tar, her yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da kur­ban­lık fi­yat­la­rı­nın il­le­re ve böl­ge­le­re göre fark­lı ol­du­ğu­nu bil­dir­di ve şöyle devam etti: “Kimi yer­ler­de canlı ağır­lık ve kar­kas fi­ya­tı üze­rin­den, kimi yer­ler­de ise canlı hay­van üze­rin­den pa­zar­lık­la sa­tıl­mak­ta­dır. Özel­lik­le bü­yük­şe­hir­ler­de son za­man­lar­da kesim fi­ya­tı da hay­van satış fi­ya­tı­na dâhil edil­mek­te­dir. Zi­ra­at Oda­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız bil­gi­le­re göre, kur­ban­lık hay­van fi­yat­la­rı; il­le­re, canlı ağır­lı­ğa ve ır­kı­na göre de­ğiş­mek­te­dir. Fi­yat­lar, bü­yük­baş­ta inek, düve, tosun, kü­çük­baş­ta ise koyun, koç, toklu ve keçi ol­ma­sı­na göre fark­lı­lık gös­ter­mek­te­dir.”

Geçen yıla göre fi­yat­lar, bü­yük­baş­ta yüzde 19,73, kü­çük­baş­ta ise yüzde 17,33 ora­nın­da art­mış­tır”
Bay­rak­tar bu yıl ül­ke­miz­de or­ta­la­ma kur­ban fi­yat­la­rı­nın, hay­van ba­şı­na bü­yük­baş­ta 6 bin 500 ile 35 bin lira, kü­çük­baş­ta ise bin 300 lira ile 5 bin lira ara­sın­da ol­du­ğu­nu açık­la­dı ve söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Canlı ağır­lık fi­ya­tı da ki­log­ram ba­şı­na bü­yük­baş hay­van­lar­da 24 ile 35 lira, kü­çük­baş hay­van­lar­da ise 24 ile 40 lira ara­sın­da­dır. Bu fi­yat­lar bay­ram yak­laş­tık­ça ve ta­le­bin du­ru­mu­na göre de de­ği­şe­cek­tir. Ül­ke­miz­de­ki or­ta­la­ma fi­yat­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da, bü­yük­baş hay­van­la­rın canlı ağır­lık ki­log­ram fi­ya­tı­nın 29 lira 46 kuruş, kü­çük­baş canlı ağır­lık ki­log­ram fi­ya­tı­nın ise 33 lira 36 kuruş ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Or­ta­la­ma fi­yat­lar,geçen yıla göre, bü­yük­baş­ta yüzde 19,73, kü­çük­baş­ta ise yüzde 17,33 ora­nın­da art­mış­tır. Or­ta­la­ma fiyat ki­log­ram ba­şı­na bü­yük­baş­ta 24 lira 61 ku­ruş­tan 29 lira 46 ku­ru­şa, kü­çük­baş­ta 28 lira 43 ku­ruş­tan, 33 lira 36 ku­ru­şa çık­mış­tır.
Sa­tış­la­rın en fazla ol­du­ğu üç büyük ili­miz­de canlı ki­log­ram ola­rak bü­yük­baş hay­van fi­yat­la­rı, İstan­bul’un Av­ru­pa ve Ana­do­lu ya­ka­sın­da 32 ile 35 lira, An­ka­ra’da 26 ile 30 lira, İzmir’de ise 24 ile 35 lira ara­sın­da de­ğiş­mek­te­dir.
Canlı ki­log­ram ola­rak kü­çük­baş hay­van fi­yat­la­rı, İstan­bul’un Av­ru­pa ve Ana­do­lu ya­ka­sın­da 35 ile 40 lira, An­ka­ra’da 30 ile 36 lira, İzmir’de ise 25 ile 40 lira ara­sın­da sey­ret­mek­te­dir.”
“Ül­ke­miz­de ye­ter­li sa­yı­da kur­ban­lık bu­lun­mak­ta­dır”
Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı’nın, bu yıl için kur­ban­lık vasfı ta­şı­yan 1 mil­yon 350 bin bü­yük­baş, 3 mil­yon 700 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 5 mil­yon ci­va­rın­da kur­ban­lık bu­lun­du­ğu­nu açık­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Bay­rak­tar, geç­miş yıl­lar­da­ki ve­ri­le­ri pay­laş­tı:
“Ül­ke­miz­de Kur­ban Bay­ram­la­rın­da daha ön­ce­ki yıl­lar­da ke­si­len hay­van sa­yı­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da, 2015 yı­lın­da 867 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 700 bin kü­çük­baş, 2016 yı­lın­da 920 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 950 bin kü­çük­baş, 2017 yı­lın­da 817 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 720 bin kü­çük­baş, 2018 yı­lın­da 866 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 700 bin kü­çük­baş, 2019 yı­lın­da 800 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 682 bin kü­çük­baş ve 2020 yı­lın­da ise 960 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 800 bin baş kü­çük­baş hay­van kur­ban ola­rak ke­sil­miş­ti.
Son yıl­lar­da­ki kur­ban sa­tış­la­rı göz önüne alın­dı­ğın­da, 2021 yı­lın­da da geçen yıla yakın bir oran­la 960 bin bü­yük­baş ve 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 3 mil­yon 760 bin kesim ya­pı­la­ca­ğı tah­min edil­mek­te­dir.”
“Yem fi­yat­la­rı son bir yılda yüzde 100’ü geçen oran­da arttı”
“Hay­van­cı­lı­ğın en önem­li gir­di­si yem­dir” diyen TZOB Genel Baş­ka­nı Bay­rak­tar, “Yem fi­yat­la­rın­da­ki artış hay­van­sal üre­ti­mi ve fi­yat­la­rı da ciddi an­lam­da et­ki­le­mek­te­dir” di­ye­rek söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Yem fi­yat­la­rı ha­zi­ran ayı iti­ba­riy­le geçen yıla göre yüzde 100’e varan oran­lar­da art­mış­tır.
Bir yıl­lık dö­nem­de yem ham­mad­de­le­ri­nin or­ta­la­ma fi­ya­tı ton ba­şı­na; Ar­pa­da yüzde 103,5 ar­tış­la bin 300 li­ra­dan 2 bin 645 li­ra­ya, mı­sır­da yüzde 80,7 ar­tış­la bin 370 li­ra­dan 2 bin 475 li­ra­ya, buğ­day ke­pe­ğin­de yüzde 88,5 ar­tış­la bin 170 li­ra­dan 2 bin 205 li­ra­ya, pamuk to­hu­mu küs­pe­sin­de yüzde 86,7 ar­tış­la bin 500 li­ra­dan 2 bin 800 li­ra­ya, kırık buğ­day­da yüzde 70,9 ar­tış­la bin 410 li­ra­dan iki bin 410 li­ra­ya, besi ye­min­de yüzde 62,2 ar­tış­la bin 811 li­ra­dan 2 bin 938 li­ra­ya, sa­man­da yüzde 34,5 ar­tış­la 782 li­ra­dan bin 52 li­ra­ya yük­sel­di.
Yem fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan bu anor­mal ar­tış­lar üre­ti­ci­le­ri­mi­zi sı­kın­tı­ya sok­muş­tur. Do­la­yı­sıy­la ma­li­yet­ler kur­ban­lık fi­yat­la­rı­nı da et­ki­le­miş­tir. Ama bu fi­yat­la­ra ye­te­rin­ce yan­sı­tı­la­ma­mış­tır.”
Kur­ban Bay­ra­mı eko­no­mik ha­re­ket­li­li­ğin ol­du­ğu bir dö­nem­dir”
Bay­rak­tar, Kur­ban Bay­ra­mı için mil­yon­lar­ca hay­va­nın be­si­ye alın­dı­ğı­nı, uzun süre bes­len­di­ği­ni ve 4 gün gibi kısa bir sü­re­de ke­sil­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Bu süreç eko­no­mik ola­rak ciddi bir ha­re­ket­len­me­ye de yol aç­mak­ta­dır. Üre­ti­ci­le­rin besi amaç­lı hay­van alım­la­rı, bes­le­nen kur­ban­lık­la­rın sa­tış­la­rı, yem, ve­te­ri­ner hiz­met­le­ri, hay­van­la­rın satış mer­kez­le­ri­ne na­kil­le­ri, satış yeri ki­ra­la­rı, ki­şi­sel mas­raf­lar, kasap kesim üc­ret­le­ri, sa­ka­tat ve de­ri­le­rin sa­tıl­ma­sı­na kadar bir­çok ti­ca­ri fa­ali­yet bu dö­nem­de ya­pıl­mak­ta­dır” dedi.
“2021 yı­lın­da kur­ban­lık hay­van­la­ra 17,8 mil­yar lira öde­ne­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir”
Or­ta­la­ma 400 ki­log­ram canlı ağır­lı­ğa sahip bü­yük­baş hay­va­nın canlı ağır­lık ki­lo­su­nun 29,46 lira ci­va­rın­da sa­tı­la­ca­ğı tah­min et­tik­le­ri­ni açık­la­yan Bay­rak­tar, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Bay­ram sü­re­sin­ce ke­si­lecek yak­la­şık 960 bin bü­yük­baş hay­va­na öde­necek para 11 mil­yar 312 mil­yon 640 bin li­ra­yı bu­la­cak­tır.
Bir kü­çük­baş hay­va­nın or­ta­la­ma 2 bin 300 li­ra­dan sa­tı­la­ca­ğı dü­şü­nül­dü­ğün­de ke­si­lecek 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş hay­va­na öde­necek para ise 6 mil­yar 440 mil­yon li­ra­nın üze­ri­ne ola­cak­tır. Top­lam­da ke­si­lecek yak­la­şık 3,8 mil­yon kur­ban­lı­ğa ise va­tan­daş­la­rı­mız 17,8 mil­yar lira para öde­ye­ce­ği bek­len­mek­te­dir.
Ay­rı­ca resmi açık­la­ma­la­ra bak­tı­ğı­mız­da ül­ke­miz­de bu yıl Kur­ban Bay­ra­mı’nda ke­si­le­ce­ği tah­min edi­len hay­van sa­yı­sın­dan daha fazla kur­ban­lık bu­lun­mak­ta­dır. Bu durum va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ban­lık hay­van bul­ma­sın­da sı­kın­tı ya­şa­ma­ya­ca­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Zi­ra­at Oda­la­rı­mız ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler de bunu des­tek­ler ni­te­lik­te­dir. Yani va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ban­lık hay­van te­mi­ni ko­nu­sun­da en­di­şe et­me­le­ri­ne gerek yok­tur.”
“Eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak tah­mi­ni deri satış de­ğe­ri 142,1 mil­yon lira”
Bu sü­reç­te bir diğer önem­li ko­nu­lar­dan bi­ri­si­nin de kur­ban de­ri­le­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bay­rak­tar, kur­ban­la­rın işin ehli ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ke­sil­me­si du­ru­mun­da de­ri­den eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak ge­lir­de ka­yıp­lar ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti ve şöyle devam etti:
“Stan­dart­la­ra uygun ke­sil­miş ve tuz­lan­mış yaş koyun de­ri­si­nin adeti or­ta­la­ma 12 li­ra­ya sa­tıl­mak­ta­dır. 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş hay­van ke­si­le­ce­ği dü­şü­nül­dü­ğün­de kü­çük­baş hay­van­la­rın de­ri­le­ri­nin eko­no­mik de­ğe­ri yak­la­şık ola­rak 33 mil­yon 600 bin li­ra­yı bul­mak­ta­dır.
Diğer ta­raf­tan 400 ki­log­ram­lık bir sı­ğır­dan or­ta­la­ma 30 ki­log­ram deri çık­mak­ta­dır. Stan­dart­la­ra uygun, tuz­lan­mış sığır de­ri­si­nin ki­lo­su­nun 5 lira ol­du­ğu göz önüne alın­dı­ğın­da ke­si­lecek 960 bin bü­yük­baş hay­van­dan elde edi­lecek de­ri­nin de­ğe­ri 144 mil­yon li­ra­ya ula­şa­cak­tır.
Böy­le­ce kur­ban­lık­lar­dan top­lam 177 mil­yon 600 bin li­ra­lık deri ge­li­ri elde edi­le­cek­tir. Fakat kur­ban­lık­lar çoğu yerde ehil ol­ma­yan ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ke­sil­di­ği için ma­ale­sef de­ri­de yüzde 20 ci­va­rın­da eko­no­mik kayıp oluş­mak­ta­dır. Top­lam kay­bın 35,5 mil­yon li­ra­yı bul­du­ğu tah­min edil­mek­te­dir. Buna göre, ka­yıp­lar ne­de­niy­le, Kur­ban Bay­ra­mı’nda eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­lan deri satış de­ğe­ri 142,1 mil­yon lira ci­va­rın­da­dır.”
“Hay­van pazar yer­le­rin­de­ki çadır ki­ra­la­rı hala çok yük­sek”
Kur­ban­lık sat­mak is­te­yen üre­ti­ci­le­rin, bü­yük­şe­hir­ler­de ku­ru­lan satış yer­le­ri­ne çadır ki­ra­sı öde­di­ği­ni ha­tır­la­tan TZOB Genel Baş­ka­nı Bay­rak­tar, bu fi­yat­la­rın da il­le­re ve il­çe­le­re göre fark­lı­lık gös­ter­di­ği­ni be­lir­te­rek, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı:
“Kur­ban ça­dır­la­rın­dan yük­sek üc­ret­ler alın­ma­ma­sı yö­nün­de be­le­di­ye­le­re her yıl çağ­rı­da bu­lun­ma­mı­za rağ­men, ne yazık ki bu yük­sek fiyat uy­gu­la­ma­sı devam et­mek­te­dir. Kur­ban sa­tı­cı­la­rı 15 gün kal­dık­la­rı sü­re­de; An­ka­ra’da 4 bin lira ile 6 bin 500 lira, İstan­bul’da 16 bin lira ile 22 bin lira, İzmir’de 5 bin lira ile 7 bin 500 lira ara­sın­da çadır ki­ra­sı öde­mek­te­dir­ler. Bu ko­nu­da­ki ta­le­bi­mi­zi tek­rar­la­mak­ta fayda gö­rü­yo­ruz. Hay­van satış yer­le­riy­le il­gi­li ola­rak Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mız müm­kün­se bu­ra­lar­dan ücret al­ma­sın­lar ya da uygun fi­yat­tan ki­ra­la­sın­lar. Üre­ti­ci­ler Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan kur­ban­lık­la­rı­nı şe­hir­ler­de­ki kur­ban satış yer­le­ri­ne nak­let­mek için de nak­li­ye pa­ra­sı öde­mek­te­dir. Bu yıl geçen yıla göre nak­li­ye üc­ret­le­ri­nin yüzde 56’lara varan oran­da art­mış­tır. Ör­ne­ğin, 25 bü­yük­baş hay­va­nın nak­li­ye­si için üre­ti­ci­ler Kars’tan An­ka­ra’ya 9 bin, Bursa, İstan­bul ve İzmir’e 12-13 bin lira arası ödeme yap­mak­ta­dır. Üre­ti­ci­ler, ay­rı­ca sat­tık­la­rı hay­van­la­rı, alı­cı­la­rın kesim ya­pa­cak­la­rı yer­le­re ta­şı­mak­ta, bunun için de ila­ve­ten para har­ca­mak­ta­dır. Bu yüz­den özel­lik­le Kur­ban Bay­ra­mı dö­ne­min­de, ta­le­be bağlı ola­rak artan nak­li­ye fi­yat­la­rı­nın kur­ban satış fi­yat­la­rı­na et­ki­si­ni azal­ta­bil­mek için mut­la­ka de­ne­tim­ler ya­pıl­ma­lı ve fır­sat­çı­lık ya­pıl­ma­sı­na imkân ve­ril­me­me­li­dir. Unut­ma­ya­lım ki, ma­li­yet­ler ne kadar çok dü­şer­se hem üre­ti­ci­nin hem de tü­ke­ti­ci­nin ke­se­si­ne o kadar olum­lu yan­sı­ya­cak­tır.”
“Ka­sap­la­ra bu yıl öde­necek tah­mi­ni ücret 664 mil­yon li­ra­yı bu­la­cak”
Bay­rak­tar, Kur­ban Bay­ra­mı’nın son yıl­lar­da ka­sap­lar için önem­li bir gelir ka­pı­sı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti ve şu de­tay­la­rı pay­laş­tı: “Ka­sap­lar, hay­van­la­rı kesme, yüzme, par­ça­la­ma gibi işler için ya­pı­lan işe göre fark­lı üc­ret­ler al­mak­ta­dır. Ki­mi­le­ri kur­ba­nı sa­de­ce kesip dörde böl­mek­te­dir, ki­mi­le­ri ise daha ay­rın­tı­lı par­ça­la­mak­ta­dır. Ka­sap­lar bu iş­lem­ler için kü­çük­baş­ta or­ta­la­ma 200 lira, bü­yük­baş­ta ise or­ta­la­ma 800 lira ci­va­rın­da ücret al­mak­ta­dır.
Bü­yük­baş hay­van­la­rı­nın ya­rı­sı­nın ka­sap­lar ta­ra­fın­dan üc­re­ti mu­ka­bi­lin­de ke­si­le­ce­ği tah­mi­niy­le, 480 bin bü­yük­baş hay­van için ka­sap­la­ra öde­necek tutar 384 mil­yon li­ra­dır.
Aynı şe­kil­de kü­çük­baş hay­van­la­rın ya­rı­sı­nın ka­sap­lar ta­ra­fın­dan ke­si­le­ce­ği he­sa­bıy­la 1 mil­yon 400 bin kü­çük­baş hay­van için ka­sap­la­ra öde­necek tutar 280 mil­yon li­ra­dır. Buna göre, bu bay­ram ka­sap­la­rın ka­zan­cı­nın top­lam­da 664 mil­yon li­ra­yı bul­ma­sı bek­len­mek­te­dir.
Kelle, iş­kem­be, ba­ğır­sak gibi sa­ka­tat­lar kur­ban ke­sen­ler ta­ra­fın­dan alın­ma­mak­ta, kesim yer­le­ri­ne veya top­la­yı­cı­la­ra bı­ra­kıl­mak­ta­dır. Bu da ciddi bir eko­no­mik değer oluş­tur­mak­ta­dır.”
“Vakıf, der­nek­ler ve mar­ket­ler ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­lan ve­kâ­let­le ke­sim­ler­de üre­ti­ci­le­ri­mi­ze des­tek olun­ma­lı­dır”
Kur­ban Bay­ra­mı dö­ne­min­de bir­çok der­nek ve vâ­kı­fın, va­tan­daş­la­rı­mı­zın al­dı­ğı ve­kâ­let­le onlar adına kur­ban kes­tir­di­ği­ni ha­tır­la­tan Bay­rak­tar, bu ku­ru­luş­la­rın üre­ti­ci­le­ri­miz­den kur­ban­lık hay­van al­ma­la­rı­nın olum­lu bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bay­rak­tar şöyle devam etti:
“Ya­pı­lan toplu alım­lar­da fi­yat­lar düşük tu­tul­mak­ta­dır. Hem üre­ti­ci­nin hem de tü­ke­ti­ci­nin hak­kı­nı ko­ru­mak adına bu ko­nu­da adım atıl­ma­lı ve makul fiyat po­li­ti­ka­sı uy­gu­lan­ma­lı­dır.
Küçük ve orta öl­çek­li hay­van üre­ti­ci­le­ri başta olmak üzere bütün üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mas­raf ve emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır.
Ülke için­de­ki ve dı­şın­da­ki muh­taç Müs­lü­man­la­ra ya­pı­la­cak her kuruş yar­dı­mın daima des­tek­çi­yiz. Ancak şunu da unut­ma­mız ge­re­kir. Kur­ban ke­si­mi­ni yurt için­de yapıp, yurt dı­şın­da­ki Müs­lü­man­la­ra gön­de­rir­sek üre­ti­ci­mi­zi ve hay­van­cı­lı­ğı­mı­zı ko­ru­muş olu­ruz. Tüm der­nek ve va­kıf­lar­dan bu has­sa­si­ye­te uya­rak Müs­lü­man kar­deş­le­ri­miz için ara­cı­lık yap­ma­la­rı­nı bek­le­mek­te­yiz.”
“Kur­ban­lık eko­no­mi­si yasal çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­lı­dır”
Bay­rak­tar, “Va­kıf­lar, der­nek­ler, mar­ket­ler ara­cı­lı­ğıy­la ve bi­rey­sel ger­çek­le­şen kur­ban­lık hay­van sa­tış­la­rı­na bağlı ola­rak hay­van pa­zar­la­rı, hay­van ke­sim­le­ri, nak­li­ye, tes­li­mat, de­riy­le il­gi­li iş­lem­ler gibi bir­çok eko­no­mik fa­ali­yet bir haf­ta­dan daha kısa bir sü­re­de ger­çek­leş­mek­te­dir” dedi. Bay­rak­tar ay­rı­ca kur­ban­lık eko­no­mi­si­nin yasal bir çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek şöyle devam etti: “Toplu ke­si­me ve va­tan­da­şın ve­kâ­le­ti­ne talip olan bu ku­ru­luş­la­rın üre­ti­ci­le­ri­miz­den toplu hay­van al­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Yal­nız pi­ya­sa ger­çek­le­riy­le uyuş­ma­yan düşük fi­yat­lar­dan toplu alı­nan hay­van­lar yü­zün­den üre­ti­ci­le­ri­miz mağ­dur ol­mak­ta­dır. Ay­rı­ca vakıf ve der­nek­le­rin yurt­dı­şı fi­yat­la­rı­nı ülke içi fi­yat­la­rı­na göre daha düşük tut­tu­ğu gö­rül­mek­te­dir. Bu fi­yat­lar bir­çok va­tan­da­şı­mı­zın ucuz diye ora­la­ra yö­nel­me­si­ne neden ol­mak­ta­dır. Bu da iç pazar sa­tış­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­mek­te­dir. Hü­kü­me­ti­mi­zin yoğun emek ve­ri­len ve yük­sek meb­lağ­la­rın dön­dü­ğü bir fa­ali­yet ala­nı­nı daha kap­sam­lı bir yasal çer­çe­ve­ye oturt­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Bu kap­sam­da ha­zır­la­na­cak “kur­ban­lık ti­ca­re­ti­nin dü­zen­len­me­si” mev­zu­atıy­la:
-İl/ilçe dü­ze­yin­de ku­ru­la­cak ve içe­ri­sin­de Zi­ra­at Odası, Ti­ca­ret Bor­sa­la­rı, Üre­ti­ci Ör­güt­le­ri, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı il/ilçe mü­dür­lük­le­ri ve il­gi­li diğer pay­daş­la­rın ol­du­ğu ko­mis­yon­lar ka­na­lıy­la üre­ti­ci ma­li­yet­le­ri­ni dik­ka­te alan bir ‘taban fiyat’ be­lir­len­me­li­dir.
-Top­lu alım ya­pa­cak vakıf, der­nek ve mar­ket­le­rin bu fi­ya­tın al­tın­da alım yap­ma­sı ön­le­ne­rek üre­ti­ci­le­ri­miz ko­run­ma­lı­dır. Vakıf ve der­nek­ler kesim ön­ce­si be­lir­le­dik­le­ri alım mik­tar­la­rı­nı Ba­kan­lı­ğa bil­dir­me­li­dir. Ne kadar hay­va­nı ne­re­den, kaç li­ra­ya al­dı­ğı­nı, hay­van kü­pe­si ka­yıt­la­rıy­la bir­lik­te, ve­kâ­let­le kes­tir­di­ği hay­van­lar­dan elde edi­len et­le­ri nasıl da­ğıt­tı­ğı­nı bel­ge­le­me­si is­ten­me­li­dir. Böy­le­ce kayıt dı­şı­lık en­gel­le­ne­cek­tir.
-Ka­sap­la­rın kur­ban­lık kesim üc­ret­le­ri bu ko­mis­yon ka­na­lıy­la be­lir­len­me­li ve üc­re­te uyu­mun sağ­lan­ma­sı de­net­len­me­li­dir.
-Va­kıf ve der­nek­le­rin yur­ti­çi/yurt dışı ola­rak tek fiyat be­lir­le­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.
-Kur­ban­lık hay­van pa­zar­la­rın­da­ki ça­dır­la­rın be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan makul üc­ret­le ki­ra­ya ver­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.
-Kur­ban satış dö­ne­min­de nak­li­ye be­del­le­ri­ne stan­dart ge­ti­ril­me­li, fahiş fiyat ar­tış­la­rı ön­len­me­li­dir.”
“Et ve Süt Ku­ru­mu bay­ram son­ra­sın­da elde kalan hay­van­la­rı uygun bir fi­ya­ta al­ma­lı­dır”
Bay­rak­tar, üre­ti­ci­ler­den, bu yıl sa­tış­la­rı­nın geçen yıla göre daha yavaş sey­ret­ti­ği bil­gi­si al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Te­men­ni­miz ta­le­bin can­la­na­rak sa­tış­lar­da bek­len­ti­le­rin kar­şı­lan­ma­sı, üre­ti­ci­le­rin hay­van­la­rı­nın ta­ma­mı­nı uygun fi­ya­ta sa­ta­rak emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­sı, tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin de makul fi­yat­lar­dan alım yap­ma­sı­dır.
Sa­tış­la­rın bek­len­di­ği gibi ger­çek­leş­me­me­si du­ru­mun­da bay­ram­da sa­tı­la­ma­yan hay­van­lar, Et ve Süt Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan üre­ti­ci­le­rin yap­tı­ğı ‘ek mas­raf­lar’ da dik­ka­te alı­na­rak uygun fi­yat­tan satın alın­ma­lı­dır.
Her yıl Kur­ban Bay­ra­mı’nı sa­bır­sız­lık­la bek­le­yen üre­ti­ci­ler, bu yıl pan­de­mi ne­de­niy­le ta­le­bin da­ral­ma­sın­dan en­di­şe et­mek­te­dir­ler. Kur­ban pa­zar­la­rın­da­ki ha­re­ket­li­li­ğin geç­miş bay­ram­la­rı arat­ma­ma­sı­nı, üre­ti­ci­le­rin eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.”
“Pan­de­miy­le mü­ca­de­le sü­rer­ken Kur­ban Bay­ra­mı­nı idrak ede­ce­ğiz”
Bu yılda Kur­ban Bay­ra­mı’nın, pan­de­miy­le mü­ca­de­le sü­rer­ken idrak edi­le­ce­ği­ni be­lir­ten TZOB Genel Baş­ka­nı Şemsi Bay­rak­tar, üre­ti­ci ve va­tan­daş­la­ra büyük so­rum­lu­luk düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Pa­zar­lar­da be­le­di­ye­le­re, üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ve va­tan­daş­la­rı­mı­za her za­man­kin­den daha büyük bir so­rum­lu­luk düş­mek­te­dir. Alış­ve­riş ya­par­ken önce sağ­lı­ğı­mı­zı dü­şün­mek zo­run­da­yız. Kur­ban pa­zar­la­rın­da ve kesim yer­le­rin­de hij­yen ted­bir­le­ri­ne her za­man­kin­den daha fazla has­sa­si­yet gös­te­ril­me­li­dir. Üre­ti­ci­le­ri­miz ve va­tan­daş­la­rı­mız sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­lı, mas­ke­le­ri­ni mut­la­ka tak­ma­lı ve ki­şi­sel hij­ye­ne dik­kat et­me­li­dir. Bu yıl da pa­zar­lı­ğı­mı­zı bir­bi­ri­mi­ze do­kun­ma­dan söz­le­ri­miz­le ve göz­le­ri­miz­le ya­pa­lım. Ken­di­mi­zin ve sev­dik­le­ri­mi­zin sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye at­ma­ya­lım. Üre­ti­ci­sin­den tü­ke­ti­ci­si­ne bütün va­tan­daş­la­rı­mı­zın yak­la­şan Kur­ban Bay­ram­la­rı­nı kut­lu­yor ve bu mü­ba­rek gün­le­rin ül­ke­mi­ze be­re­ket ge­tir­me­si­ni di­li­yo­ruz.”

Haber: Mus­ta­fa SAKLI