Türkiye’nin İyilik Elçileri Yeryüzüne Dağılıyor!

Tür­ki­ye, dün­ya­nın dört bir ya­nın­da yar­dı­ma muh­taç in­san­la­rın yü­zü­nü mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı’nda da gül­dü­recek.

Hem dev­let hem de sivil yar­dım ku­ru­luş­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la maz­lum coğ­raf­ya­lar­da mil­yon­lar­ca in­sa­na yar­dım elini uza­ta­cak.
Dünya ve Tür­ki­ye sal­gın has­ta­lık Co­vi­d­19 pan­de­mi­si se­be­biy­le zor za­man­lar­dan geç­ti­ği bu dö­nem­de bile sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­dı.
Tür­ki­ye’de kro­nik hasta, yaşlı ve ih­ti­yaç sa­hip­le­ri de pa­yı­na düşen sı­kın­tı­yı bu dö­nem­de yoğun ola­rak his­set­ti.
Deniz Fe­ne­ri, 23 yılın ver­di­ği tec­rü­be ile bu yıl da yine maz­lum­la­rın ya­nın­da ola­cak; kur­ban­la­rı­nı­zı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­mak için “Kur­ban­la­rı­nız Yok­sul­la­rın Bay­ra­mı Olsun” slo­ga­nıy­la dün­ya­nın 30 ülke ve böl­ge­si­ne yola çı­ka­cak.
Der­ne­ğin bu bay­ram be­lir­le­miş ol­du­ğu kur­ban be­de­li ise Yurt dı­şın­da 880 TL olur­ken yurt içi ve Su­ri­ye’de ve­ka­let üc­re­ti 1650 TL ola­rak be­lir­len­di.
Ay­rı­ca Fi­lis­tin’de 2500 TL olan kur­ban­lık fi­ya­tı Yemen, Lüb­nan ve Bal­kan­lar­da 1400TL ola­rak açık­lan­dı.
Ve­ka­let yo­luy­la kur­ban­la­rı­nı der­ne­ğe ba­ğış­la­mak is­te­yen ha­yır­se­ver­ler, kur­ban ça­lış­ma­la­rı için be­lir­le­nen ül­ke­ler ara­sın­dan di­le­di­ğin­de kur­ba­nı­nı kes­ti­rip ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­ra­cak.
Kur­ban be­de­li­nin yurt dı­şın­da 880 TL ola­rak be­lir­len­di­ği kam­pan­ya kap­sa­mın­da geçen yıl bin­ler­ce hisse kesen Deniz Fe­ne­ri’nin Genel Baş­ka­nı Av Meh­met Cen­giz yap­tı­ğı kısa açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di ” Kur­ban­la­rın bir bö­lü­mü­nün Tür­ki­ye’de, bir bö­lü­mü­nün de yurt dı­şın­da açlık, yok­sul­luk ve iç ça­tış­ma­la­rın yoğun ola­rak ya­şan­dı­ğı ül­ke­ler­de ke­si­le­rek ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rı­la­cak” dedi.
Peki Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği Ne ya­pa­cak?
Yüz­yı­lın iyi­lik ha­re­ke­ti, 2021 yılı Kur­ban ça­lış­ma­sı kap­sa­mın­da Tür­ki­ye ile bir­lik­te 30 ülke ve böl­ge­de kur­ban ba­ğış­la­rı­nı sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­ra­cak.
Bu yıl da kur­ban ve­si­le­siy­le yer­yü­zü­ne da­ğı­la­cak iyi­lik el­çi­le­ri, ken­di­le­ri­ni dört gözle bek­le­yen kar­deş­le­ri­ne sa­de­ce kur­ban eti gö­tü­re­rek değil, aynı za­man­da hayat ko­şul­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yö­ne­lik çe­şit­li pro­je­ler­le de des­tek ol­ma­ya devam edecek.
Der­ne­ğin kur­ban or­ga­ni­zas­yo­nun­da ön­ce­li­ği, mül­te­ci kamp­la­rı, savaş, doğal afet, kro­nik açlık ve yok­sul­luk böl­ge­le­ri ile yaş­lı­lar, kim­se­siz­ler, dul­lar, ye­tim­ha­ne­ler, okul­lar ve has­ta­ne­le­re ve­ri­lecek.
Bu kap­sam­da Su­ri­ye, Fi­lis­tin, So­ma­li, Kenya, Yemen, Bang­la­deş ve Ara­kan ön plan­da tu­tu­la­cak. 3 Kı­ta­da Kur­ban Or­ga­ni­zas­yo­nu Af­ri­ka’dan Bal­kan­la­ra, Gü­ney­do­ğu Asya’dan Or­ta­do­ğu’ya kadar üç kı­ta­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve ye­tim­le­re ula­şa­cak olan der­ne­ğin bu yıl kur­ban ça­lış­ma­la­rı için zi­ya­ret ede­ce­ği bazı ülke ve böl­ge­ler şun­lar: Ugan­da, Eti­yop­ya, Kenya, So­ma­li, Fil­di­şi Sa­hil­le­ri, Tan­zan­ya.
Kur­ban­lık­lar Nasıl Ke­si­li­yor?
Kur­ban­lık­lar Deniz Fe­ne­ri gö­rev­li­le­rin­ce kesim ya­pı­la­cak olan ülke ve böl­ge­ler­de kur­ban olma özel­lik­le­ri­ne uygun ola­rak satın alı­nır.
Kur­ban­lık­lar İslami usul­le­re uygun ola­rak ke­si­lir.
Ke­si­len kur­ban­lar ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne elden da­ğı­tı­lır.
Kur­ban ke­sim­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ği­ne dair bilgi, kısa mesaj ile ve­ka­let sa­hip­le­ri­ne ile­ti­lir. Ay­rı­ca kur­ban ke­si­mi sı­ra­sın­da alı­nan video da link ola­rak ve­ka­let sa­hi­bi­nin cep te­le­fo­nu­na gön­de­ri­lir.
Kur­ba­nı­nı­zı Nasıl Ba­ğış­la­ya­bi­lir­si­niz?

Ba­ğış­lar, Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği’nin mer­kez­le­ri­ne gi­di­le­rek elden, in­ter­net üze­rin­den on­li­ne ola­rak ya da ku­ru­mun 0212 414 60 60 nu­ma­ra­lı te­le­fon nu­ma­ra­sın­dan de­tay­lı bilgi alı­na­rak ya­pı­la­bi­lecek.


Ha­ber-Fo­to: Fevzi Yal­çın