ÇEVRE BAKAN KURUM’DAN BAŞKAN METİN’E ZİYARET

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat KURUM, Ayder Yay­la­sın­da devam eden Kent­sel Dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­nın in­ce­len­me­si­nin ar­dın­dan, Rize Be­le­di­ye­si­ne bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­re­rek Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin ile ma­ka­mın­da bir araya geldi.

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Deniz si­te­si sa­kin­le­ri­nin çiçek tak­di­mi ile Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’u, Be­le­di­ye bi­na­sı gi­ri­şin­de kar­şı­la­dı.

Bakan Kurum ve be­ra­be­rin­de­ki he­ye­ti ma­ka­mın­da ağır­la­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Rize’de ya­pı­mı devam eden ya­tı­rım­lar­la il­gi­li Bakan Kurum’a bil­gi­len­dir­me verdi. Rize Be­le­di­ye Baş­kan METİN; Yağ­lı­taş Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si, Be­le­di­ye Blok­la­rı, Mil­let Bah­çe­si, Kül­tür So­ka­ğı, Sos­yal Tesis pro­je­le­ri ve sa­hil­de devam eden dolgu ça­lış­ma­la­rı­nın hangi aşa­ma­da ol­du­ğu­na dair gör­sel sunum eş­li­ğin­de Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du.
Bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı, Be­le­di­ye Blok­la­rı­nın ye­rin­de in­ce­len­me­si üze­ri­ne, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’in Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a Be­le­di­ye şeref def­te­ri­nin im­za­la­tıl­ma­sı ve he­di­ye tak­di­miy­le son buldu.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Basın Bü­ro­su