Bakan Kurum Rize’deki Yatırımları İnceledi

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum, Rize’ye ge­le­rek Ayder’deki kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­sı ve Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­sı­nı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Bakan Kurum, be­ra­be­rin­de Bakan Yar­dım­cı­sı Fatma Va­rank, Rize Va­li­si Kemal Çeber, AK Parti Rize Mil­let­ve­kil­le­ri Osman Aşkın Bak ve Mu­ham­med Avcı, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, il­gi­li kamu kurum amir­le­ri ve diğer yet­ki­li­ler­le Çam­lı­hem­şin il­çe­si­ne bağlı Ayder Yay­la­sı’na ge­le­rek yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­di.
Ayder de va­tan­daş­lar­la gö­rü­şen Kurum, Ayder’deki kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin ta­lep­le­ri din­le­di. Bakan Kurum, ya­pı­mı ta­mam­la­nan ev­le­ri gez­dik­ten sonra ga­ze­te­ci­le­re, Ayder Yay­la­sı’nda, doğal alan­la­rın ko­run­ma­sı ama­cıy­la çevre ve doğa ko­ru­ma pro­je­si yü­rüt­tük­le­ri­ni söy­le­di. Bu­ra­da­ki tüm doğal gü­zel­lik­le­ri ko­ru­mak, yay­la­yı bir dünya mar­ka­sı ha­li­ne ge­tir­mek adına gay­ret gös­ter­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Kurum, Ayder Yay­la­sı’nı ye­ni­le­me pro­je­si­ni etap­lar ha­lin­de yü­rüt­tük­le­ri­ni ifade etti. Bakan Kurum, “Alt­ya­pı­yı ta­mam­la­ma­ya mü­te­akip apart otel­le­ri­mi­zin in­şa­sı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. 52 odalı apart ote­li­miz, 76 odalı ter­mal ote­li­mi­zin in­şa­sı devam edi­yor. İnşal­lah önü­müz­de­ki yılın ilk çey­re­ğin­de bu­ra­la­rın in­şa­sı­nı ger­çek­leş­tir­miş ola­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu. Ayder’in si­lu­eti­ne zarar veren ya­pı­la­rın ta­şın­ma sü­re­ci­ni de yü­rüt­tük­le­ri­ne ifade eden Kurum, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni de aldık. Va­tan­da­şı­mı­zı mağ­dur et­me­den, on­la­rın ta­lep­le­ri­ni ala­rak, is­ti­şa­re ede­rek bu pro­je­yi yü­rü­yo­ruz.
Bu­ra­ya her yıl bin­ler­ce kişi ge­li­yor. Bu tra­fik yü­kün­den ve araç­lar­dan do­la­yı böl­ge­de gezme im­kâ­nı yok. Bu ne­den­le Ayder’in gi­ri­şin­de oto­park in­şa­atı­mız var, yüzde 40 se­vi­ye­le­ri­ne geldi ve önü­müz­de­ki yılın ilk ay­la­rın­da bu­ra­yı ta­mam­la­ya­ca­ğız. Bu­ra­ya gelen va­tan­daş­la­rı­mız, araç­la­rı­nı gü­ven­li alana park ede­rek, ring­ler­le böl­ge­ye ge­lecek ve tra­fik yükü ol­ma­dan Ayder’i ge­ze­cek­ler. Top­lam­da 160 ya­pı­yı, yeni alan­la­ra ta­şı­mak su­re­tiy­le önem­li bir dö­nü­şü­mü yü­rü­tü­yor ola­ca­ğız.” Ayder’e, Çevre Ko­ru­ma Pro­je­si kap­sa­mın­da arıt­ma te­si­si inşa et­tik­le­ri­ni bil­di­ren Kurum, “Bu­ra­sı da Ayder’e hiz­met edi­yor, atık sular arı­tı­lı­yor. Bu­ra­da­ki eko­lo­jik ya­şa­mın sür­me­si ve do­ğa­nın ko­run­ma­sı adına bu pro­je­miz de fa­ali­ye­te geç­miş oldu.” dedi.
Kurum, bu­ra­da imar ba­rı­şı­nı su­i­is­ti­mal eden 118 yapı ol­du­ğu­nu, bun­la­rın 46’sının yı­kı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Bu kap­sam­da hayal et­ti­ği­miz Ayder’i, yem­ye­şil or­man­la­rıy­la mas­ma­vi göl­le­ri, de­re­le­ri, ır­mak­la­rıy­la ge­le­cek­ler ne­sil­le­re ak­tar­mak­tır. Bu böl­ge­de yine sa­lın­cak­lar vardı, yak­la­şık 22 bin met­re­ka­re­lik alanı kesin ko­ru­na­cak alan ilan ettik. Hemen sa­lın­cak­la­rı kal­dır­mak su­re­tiy­le yay­la­nın en önem­li me­kâ­nı­nı va­tan­da­şı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­duk.
Şimdi bu me­ra­mız­da ho­ron­lar çe­ki­lecek, şen­lik­ler ya­pı­la­cak. Ama­cı­mız Ayder’i en güzel şe­kil­de ge­le­ce­ğe ta­şı­mak­tır.” Ayder’deki in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Rize Mer­ke­ze gelen Bakan Kurum bu­ra­da Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti. Ar­dın­dan Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı kent­sel dö­nü­şüm ala­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­rak basın açık­la­ma­sı yaptı. Bakan Kurum, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Rize mer­kez­de eski be­le­di­ye blok­la­rı diye bil­di­ği­miz alan­da­yız. Bu­ra­sı dep­rem riski ta­şı­yan bir alan­dı, 21 bin met­re­ka­re­lik bu alan­da kent­sel ye­ni­le­me pro­je­si baş­lat­tık. Şu an iti­ba­riy­le va­tan­daş­la­rı­mız­la uz­la­şa­rak, on­la­rı mağ­dur et­me­den ta­şın­ma ve kira yar­dı­mı ver­mek su­re­tiy­le pro­je­mi­zin baş­lan­gı­cı­nı ver­miş olduk. Zemin iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor ve kot iti­ba­riy­le bak­tı­ğı­mız­da deniz se­vi­ye­si­nin al­tı­na inmiş bu­lun­mak­ta­yız. Bu­ra­da ge­rek­li zemin iyi­leş­tir­me­le­ri de ya­pı­lı­yor. Bir yıl için­de 404 adet ofis, 200’de ti­ca­ri ünite olmak üzere önem­li bir pro­je­yi ger­çek­leş­tir­miş ola­ca­ğız. 1 yıl için­de ta­mam­la­yıp, Rize mer­kez­de ta­ri­hi bir dö­nü­şü­mü ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Bu­ra­sı şeh­rin kalbi ve hemen önüne de mil­let bah­çe­si ya­pa­ca­ğız.” dedi. Bakan Kurum, in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan ili­miz­den ay­rıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI