11 Temmuz Dünya Nüfus Günü etkinliklerle kutlandı

Rize İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lü­ğü 11 Tem­muz “DÜNYA NÜFUS GÜNÜ” do­la­yı­sıy­la Rize ge­ne­lin­de görev yapan per­so­nel kah­val­tı prog­ra­mın­da bir araya ge­le­rek Dünya Nüfus gü­nü­nü kut­la­dı.

İlçe­miz Ağa­ran Şe­la­le­si’nde ger­çek­le­şen prog­ram­da Rize Va­li­si Kemal Çeber’in he­di­ye­le­ri de günün anı­sı­na ka­tı­lım­cı­la­ra tak­dim edil­di.
Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı­nın (UNDP) 1989’da BM Genel Ku­ru­lu­na sun­du­ğu öne­ri­nin kabul edil­me­siy­le her yıl 11 Tem­muz, dün­ya­da­ki nüfus kay­nak­lı prob­lem­le­re dik­kat çek­mek ama­cıy­la “Dünya Nüfus Günü” ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. Dünya Nüfus Günü, halk­lar ara­sın­da Kü­re­sel Nüfus me­se­le­le­ri­ne dik­kat çek­mek, bu ko­nu­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak is­te­ni­len bir gün­dür. Nüfus ar­tı­şı değil, Sağ­lık­lı Nüfus Ar­tı­şı­nı den­ge­de tu­ta­bil­mek adına ili­miz­de de et­kin­lik­ler­le kut­la­nıl­dı. İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dü­rü Enes Tü­fek­çi, kut­la­ma­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ” İlimiz ge­ne­lin­de hiz­met veren per­so­ne­li­miz­le bir­lik­te bu özel günü bazı et­kin­lik ve fa­ali­yet­ler­le kut­la­mak­ta­yız. “Dünya Nüfus Günü” far­kın­da­lı­ğı­nın oluş­ma­sın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız ile Nüfus ve Va­tan­daş­lık Genel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ver­dik­le­ri des­tek çok de­ğer­li­dir. Bunun bi­lin­ci ile biz­ler­de bu amaç­la mesai mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin ça­lış­mak­ta­yız. Tüm Nüfus ça­lı­şan­la­rı­mı­za özel­lik­le pan­de­mi sü­re­cin­de va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met ver­mek ko­nu­sun­da gös­ter­dik­le­ri öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür ede­rim. Bu ça­lış­ma­lar sa­ye­sin­de Nüfus hiz­met­le­rin­de ak­sak­lı­ğa mahal ver­me­den va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met ver­dik.” Dedi
İli­miz­de Nüfus Mü­dür­lük­le­ri Kon­sept ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da bu­gü­ne kadar 7 İlçe Nüfus Mü­dür­lü­ğü­nü yeni kon­sep­te uygun ta­mam­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Tü­fek­çi, bu ayın sonu iti­ba­riy­le Fın­dık­lı, Kal­kan­de­re ve İkiz­de­re İlçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin de kon­sept ça­lış­ma­la­rı­nın ne­ti­ce­le­ne­ce­ği­ni ifade etti. İli­mi­ze ait tüm ilçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin kon­sept ça­lış­ma­la­rı­nın ise Eylül ayı sonu iti­ba­riy­le bi­tir­me­yi plan­la­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di.

Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI