Monthly Archives: Temmuz 2021

Bakan Kurum Rize’deki Yatırımları İnceledi

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum, Rize’ye ge­le­rek Ayder’deki kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­sı ve Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­sı­nı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Bakan Kurum, be­ra­be­rin­de Bakan Yar­dım­cı­sı Fatma Va­rank, Rize Va­li­si Kemal Çeber, AK Parti Rize Mil­let­ve­kil­le­ri Osman Aşkın Bak ve Mu­ham­med Avcı, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, il­gi­li kamu kurum amir­le­ri ve diğer yet­ki­li­ler­le Çam­lı­hem­şin il­çe­si­ne bağlı Ayder Yay­la­sı’na ge­le­rek yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­di.
Ayder de va­tan­daş­lar­la gö­rü­şen Kurum, Ayder’deki kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin ta­lep­le­ri din­le­di. Bakan Kurum, ya­pı­mı ta­mam­la­nan ev­le­ri gez­dik­ten sonra ga­ze­te­ci­le­re, Ayder Yay­la­sı’nda, doğal alan­la­rın ko­run­ma­sı ama­cıy­la çevre ve doğa ko­ru­ma pro­je­si yü­rüt­tük­le­ri­ni söy­le­di. Bu­ra­da­ki tüm doğal gü­zel­lik­le­ri ko­ru­mak, yay­la­yı bir dünya mar­ka­sı ha­li­ne ge­tir­mek adına gay­ret gös­ter­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Kurum, Ayder Yay­la­sı’nı ye­ni­le­me pro­je­si­ni etap­lar ha­lin­de yü­rüt­tük­le­ri­ni ifade etti. Bakan Kurum, “Alt­ya­pı­yı ta­mam­la­ma­ya mü­te­akip apart otel­le­ri­mi­zin in­şa­sı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. 52 odalı apart ote­li­miz, 76 odalı ter­mal ote­li­mi­zin in­şa­sı devam edi­yor. İnşal­lah önü­müz­de­ki yılın ilk çey­re­ğin­de bu­ra­la­rın in­şa­sı­nı ger­çek­leş­tir­miş ola­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu. Ayder’in si­lu­eti­ne zarar veren ya­pı­la­rın ta­şın­ma sü­re­ci­ni de yü­rüt­tük­le­ri­ne ifade eden Kurum, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni de aldık. Va­tan­da­şı­mı­zı mağ­dur et­me­den, on­la­rın ta­lep­le­ri­ni ala­rak, is­ti­şa­re ede­rek bu pro­je­yi yü­rü­yo­ruz.
Bu­ra­ya her yıl bin­ler­ce kişi ge­li­yor. Bu tra­fik yü­kün­den ve araç­lar­dan do­la­yı böl­ge­de gezme im­kâ­nı yok. Bu ne­den­le Ayder’in gi­ri­şin­de oto­park in­şa­atı­mız var, yüzde 40 se­vi­ye­le­ri­ne geldi ve önü­müz­de­ki yılın ilk ay­la­rın­da bu­ra­yı ta­mam­la­ya­ca­ğız. Bu­ra­ya gelen va­tan­daş­la­rı­mız, araç­la­rı­nı gü­ven­li alana park ede­rek, ring­ler­le böl­ge­ye ge­lecek ve tra­fik yükü ol­ma­dan Ayder’i ge­ze­cek­ler. Top­lam­da 160 ya­pı­yı, yeni alan­la­ra ta­şı­mak su­re­tiy­le önem­li bir dö­nü­şü­mü yü­rü­tü­yor ola­ca­ğız.” Ayder’e, Çevre Ko­ru­ma Pro­je­si kap­sa­mın­da arıt­ma te­si­si inşa et­tik­le­ri­ni bil­di­ren Kurum, “Bu­ra­sı da Ayder’e hiz­met edi­yor, atık sular arı­tı­lı­yor. Bu­ra­da­ki eko­lo­jik ya­şa­mın sür­me­si ve do­ğa­nın ko­run­ma­sı adına bu pro­je­miz de fa­ali­ye­te geç­miş oldu.” dedi.
Kurum, bu­ra­da imar ba­rı­şı­nı su­i­is­ti­mal eden 118 yapı ol­du­ğu­nu, bun­la­rın 46’sının yı­kı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Bu kap­sam­da hayal et­ti­ği­miz Ayder’i, yem­ye­şil or­man­la­rıy­la mas­ma­vi göl­le­ri, de­re­le­ri, ır­mak­la­rıy­la ge­le­cek­ler ne­sil­le­re ak­tar­mak­tır. Bu böl­ge­de yine sa­lın­cak­lar vardı, yak­la­şık 22 bin met­re­ka­re­lik alanı kesin ko­ru­na­cak alan ilan ettik. Hemen sa­lın­cak­la­rı kal­dır­mak su­re­tiy­le yay­la­nın en önem­li me­kâ­nı­nı va­tan­da­şı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­duk.
Şimdi bu me­ra­mız­da ho­ron­lar çe­ki­lecek, şen­lik­ler ya­pı­la­cak. Ama­cı­mız Ayder’i en güzel şe­kil­de ge­le­ce­ğe ta­şı­mak­tır.” Ayder’deki in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Rize Mer­ke­ze gelen Bakan Kurum bu­ra­da Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti. Ar­dın­dan Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı kent­sel dö­nü­şüm ala­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­rak basın açık­la­ma­sı yaptı. Bakan Kurum, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Rize mer­kez­de eski be­le­di­ye blok­la­rı diye bil­di­ği­miz alan­da­yız. Bu­ra­sı dep­rem riski ta­şı­yan bir alan­dı, 21 bin met­re­ka­re­lik bu alan­da kent­sel ye­ni­le­me pro­je­si baş­lat­tık. Şu an iti­ba­riy­le va­tan­daş­la­rı­mız­la uz­la­şa­rak, on­la­rı mağ­dur et­me­den ta­şın­ma ve kira yar­dı­mı ver­mek su­re­tiy­le pro­je­mi­zin baş­lan­gı­cı­nı ver­miş olduk. Zemin iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor ve kot iti­ba­riy­le bak­tı­ğı­mız­da deniz se­vi­ye­si­nin al­tı­na inmiş bu­lun­mak­ta­yız. Bu­ra­da ge­rek­li zemin iyi­leş­tir­me­le­ri de ya­pı­lı­yor. Bir yıl için­de 404 adet ofis, 200’de ti­ca­ri ünite olmak üzere önem­li bir pro­je­yi ger­çek­leş­tir­miş ola­ca­ğız. 1 yıl için­de ta­mam­la­yıp, Rize mer­kez­de ta­ri­hi bir dö­nü­şü­mü ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Bu­ra­sı şeh­rin kalbi ve hemen önüne de mil­let bah­çe­si ya­pa­ca­ğız.” dedi. Bakan Kurum, in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan ili­miz­den ay­rıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Ümmet Durmuş Fındıklı İlçe Müftüsü olarak atandı

Çayelili hemşerimiz Ümmet Durmuş Fındıklı İlçe Müftüsü olarak atanarak görevine başladı.

İl­çe­mi­zin ye­tiş­tir­miş ol­du­ğu Ümmet Dur­muş ho­ca­mız Fın­dık­lı İlçe müf­tü­sü olarak atan­dı. Rab­bi­miz­den Ha­yır­lı ol­ma­sı­nı rı­za­sı­na uygun hiz­met­ler et­me­si­ni niyaz edi­yo­ruz.
Ümmet Dur­muş Kim­dir
Rize İli Ça­ye­li İlçe­sin­de 02/06/1969 ta­ri­hin­de doğdu.İlko­ku­lu bi­tir­dik­ten sonra ha­fız­lı­ğı­nı ta­mam­la­dı. Fark­lı ho­ca­lar­dan Arap­ça dersi aldı. 1993 yı­lın­da Rize İmam-Ha­tip Li­se­si­ni ta­mam­la­dı.2011 yı­lı­na kadar Ça­ye­li il­çe­sin­de İmam-Ha­tip ola­rak görev yaptı.2009 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si­ni bi­tir­di.2014 yı­lın­da Rize Yusuf Ka­ra­li Dini Yük­sek İhti­sas Eği­tim Mer­ke­zin­den mezun oldu ve aynı yıl Ça­ye­li İlçe­sin­de Vaiz ola­rak atan­dı.2018 yı­lın­da İlçe Müf­tü­sü ola­rak Rize İli Hem­şin İlçe­si­ne atan­dı.08.08.2018 ta­ri­hin­den iti­ba­ren Hem­şin İlçe Müf­tü­sü ola­rak halen görev yap­mak­ta­dır. Evli ve dört çocuk ba­ba­sı­dır.

Haber-Foto: Adem SIRMALI

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü etkinliklerle kutlandı

Rize İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lü­ğü 11 Tem­muz “DÜNYA NÜFUS GÜNÜ” do­la­yı­sıy­la Rize ge­ne­lin­de görev yapan per­so­nel kah­val­tı prog­ra­mın­da bir araya ge­le­rek Dünya Nüfus gü­nü­nü kut­la­dı.

İlçe­miz Ağa­ran Şe­la­le­si’nde ger­çek­le­şen prog­ram­da Rize Va­li­si Kemal Çeber’in he­di­ye­le­ri de günün anı­sı­na ka­tı­lım­cı­la­ra tak­dim edil­di.
Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı­nın (UNDP) 1989’da BM Genel Ku­ru­lu­na sun­du­ğu öne­ri­nin kabul edil­me­siy­le her yıl 11 Tem­muz, dün­ya­da­ki nüfus kay­nak­lı prob­lem­le­re dik­kat çek­mek ama­cıy­la “Dünya Nüfus Günü” ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. Dünya Nüfus Günü, halk­lar ara­sın­da Kü­re­sel Nüfus me­se­le­le­ri­ne dik­kat çek­mek, bu ko­nu­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak is­te­ni­len bir gün­dür. Nüfus ar­tı­şı değil, Sağ­lık­lı Nüfus Ar­tı­şı­nı den­ge­de tu­ta­bil­mek adına ili­miz­de de et­kin­lik­ler­le kut­la­nıl­dı. İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dü­rü Enes Tü­fek­çi, kut­la­ma­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ” İlimiz ge­ne­lin­de hiz­met veren per­so­ne­li­miz­le bir­lik­te bu özel günü bazı et­kin­lik ve fa­ali­yet­ler­le kut­la­mak­ta­yız. “Dünya Nüfus Günü” far­kın­da­lı­ğı­nın oluş­ma­sın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız ile Nüfus ve Va­tan­daş­lık Genel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ver­dik­le­ri des­tek çok de­ğer­li­dir. Bunun bi­lin­ci ile biz­ler­de bu amaç­la mesai mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin ça­lış­mak­ta­yız. Tüm Nüfus ça­lı­şan­la­rı­mı­za özel­lik­le pan­de­mi sü­re­cin­de va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met ver­mek ko­nu­sun­da gös­ter­dik­le­ri öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür ede­rim. Bu ça­lış­ma­lar sa­ye­sin­de Nüfus hiz­met­le­rin­de ak­sak­lı­ğa mahal ver­me­den va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met ver­dik.” Dedi
İli­miz­de Nüfus Mü­dür­lük­le­ri Kon­sept ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da bu­gü­ne kadar 7 İlçe Nüfus Mü­dür­lü­ğü­nü yeni kon­sep­te uygun ta­mam­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Tü­fek­çi, bu ayın sonu iti­ba­riy­le Fın­dık­lı, Kal­kan­de­re ve İkiz­de­re İlçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin de kon­sept ça­lış­ma­la­rı­nın ne­ti­ce­le­ne­ce­ği­ni ifade etti. İli­mi­ze ait tüm ilçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin kon­sept ça­lış­ma­la­rı­nın ise Eylül ayı sonu iti­ba­riy­le bi­tir­me­yi plan­la­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di.

Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, kurbanlık fiyatlarını açıkladı

TZOB Genel Baş­ka­nı Bay­rak­tar, “Bu yıl yak­la­şık 960 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 3 mil­yon 760 bin baş hay­van ke­si­le­ce­ği­ni tah­min edi­yo­ruz”

-“Fi­yat­lar geçen yıla göre, bü­yük­baş­ta yüzde 19,73, kü­çük­baş­ta ise yüzde 17,33 ora­nın­da art­mış­tır”
-“İllere ve canlı ağır­lı­ğa göre fark­lı­lık gös­ter­mek­le bir­lik­te fi­yat­la­rın, hay­van ba­şı­na bü­yük­baş­ta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, kü­çük­baş­ta ise 1.300 lira ile 5 bin lira ara­sın­da de­ği­şe­ce­ği­ni tah­min edi­yo­ruz”
-“Ül­ke­miz­de ye­ter­li sa­yı­da kur­ban­lık bu­lun­mak­ta­dır”
-“Yem fi­yat­la­rı son bir yılda yüzde 100’e varan oran­da arttı”
-“Kur­ban Bay­ra­mı eko­no­mik ha­re­ket­li­li­ğin ol­du­ğu bir dö­nem­dir”
-“2021 yı­lın­da kur­ban­lık hay­van­la­ra 17,8 mil­yar lira öde­ne­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir”
-“Eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak tah­mi­ni deri satış de­ğe­ri 142,1 mil­yon lira”
-“Hay­van pazar yer­le­rin­de­ki çadır ki­ra­la­rı hâlâ çok yük­sek”
-“Ka­sap­la­ra bu yıl öde­necek tah­mi­ni ücret 664 mil­yon li­ra­yı bu­la­cak”
-“Vakıf, der­nek­ler ve mar­ket­ler ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­lan ve­kâ­let­le ke­sim­ler­de üre­ti­ci­le­ri­mi­ze des­tek olun­ma­lı­dır”
-“Kur­ban­lık eko­no­mi­si yasal çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­lı­dır”
-“Et ve Süt Ku­ru­mu bay­ram son­ra­sın­da elde kalan hay­van­la­rı uygun bir fi­ya­ta al­ma­lı­dır”
An­ka­ra- 10.07.2021- Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği (TZOB) Genel Baş­ka­nı Şemsi Bay­rak­tar, bu yıl yak­la­şık 960 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 3 mil­yon 760 bin kesim ya­pı­la­ca­ğı­nın tah­min edil­di­ği­ni bil­dir­di. Kur­ban kes­me­nin, dinî bir ve­ci­be ol­ma­sı­nın yanı sıra çe­şit­li eko­no­mik fa­ali­yet­le­ri de için­de ba­rın­dı­ran bir iba­det ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Bay­rak­tar, “Allah’ın rı­za­sı­nı ka­zan­mak için ya­pı­lan bu iba­de­tin dinî açı­dan be­lir­li ku­ral­la­rı ol­du­ğu gibi eko­no­mik açı­dan da yasal ve etik ku­ral­la­ra uygun ol­ma­sı ge­re­kir” dedi. Bay­rak­tar, her yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da kur­ban­lık fi­yat­la­rı­nın il­le­re ve böl­ge­le­re göre fark­lı ol­du­ğu­nu bil­dir­di ve şöyle devam etti: “Kimi yer­ler­de canlı ağır­lık ve kar­kas fi­ya­tı üze­rin­den, kimi yer­ler­de ise canlı hay­van üze­rin­den pa­zar­lık­la sa­tıl­mak­ta­dır. Özel­lik­le bü­yük­şe­hir­ler­de son za­man­lar­da kesim fi­ya­tı da hay­van satış fi­ya­tı­na dâhil edil­mek­te­dir. Zi­ra­at Oda­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız bil­gi­le­re göre, kur­ban­lık hay­van fi­yat­la­rı; il­le­re, canlı ağır­lı­ğa ve ır­kı­na göre de­ğiş­mek­te­dir. Fi­yat­lar, bü­yük­baş­ta inek, düve, tosun, kü­çük­baş­ta ise koyun, koç, toklu ve keçi ol­ma­sı­na göre fark­lı­lık gös­ter­mek­te­dir.”

Geçen yıla göre fi­yat­lar, bü­yük­baş­ta yüzde 19,73, kü­çük­baş­ta ise yüzde 17,33 ora­nın­da art­mış­tır”
Bay­rak­tar bu yıl ül­ke­miz­de or­ta­la­ma kur­ban fi­yat­la­rı­nın, hay­van ba­şı­na bü­yük­baş­ta 6 bin 500 ile 35 bin lira, kü­çük­baş­ta ise bin 300 lira ile 5 bin lira ara­sın­da ol­du­ğu­nu açık­la­dı ve söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Canlı ağır­lık fi­ya­tı da ki­log­ram ba­şı­na bü­yük­baş hay­van­lar­da 24 ile 35 lira, kü­çük­baş hay­van­lar­da ise 24 ile 40 lira ara­sın­da­dır. Bu fi­yat­lar bay­ram yak­laş­tık­ça ve ta­le­bin du­ru­mu­na göre de de­ği­şe­cek­tir. Ül­ke­miz­de­ki or­ta­la­ma fi­yat­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da, bü­yük­baş hay­van­la­rın canlı ağır­lık ki­log­ram fi­ya­tı­nın 29 lira 46 kuruş, kü­çük­baş canlı ağır­lık ki­log­ram fi­ya­tı­nın ise 33 lira 36 kuruş ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Or­ta­la­ma fi­yat­lar,geçen yıla göre, bü­yük­baş­ta yüzde 19,73, kü­çük­baş­ta ise yüzde 17,33 ora­nın­da art­mış­tır. Or­ta­la­ma fiyat ki­log­ram ba­şı­na bü­yük­baş­ta 24 lira 61 ku­ruş­tan 29 lira 46 ku­ru­şa, kü­çük­baş­ta 28 lira 43 ku­ruş­tan, 33 lira 36 ku­ru­şa çık­mış­tır.
Sa­tış­la­rın en fazla ol­du­ğu üç büyük ili­miz­de canlı ki­log­ram ola­rak bü­yük­baş hay­van fi­yat­la­rı, İstan­bul’un Av­ru­pa ve Ana­do­lu ya­ka­sın­da 32 ile 35 lira, An­ka­ra’da 26 ile 30 lira, İzmir’de ise 24 ile 35 lira ara­sın­da de­ğiş­mek­te­dir.
Canlı ki­log­ram ola­rak kü­çük­baş hay­van fi­yat­la­rı, İstan­bul’un Av­ru­pa ve Ana­do­lu ya­ka­sın­da 35 ile 40 lira, An­ka­ra’da 30 ile 36 lira, İzmir’de ise 25 ile 40 lira ara­sın­da sey­ret­mek­te­dir.”
“Ül­ke­miz­de ye­ter­li sa­yı­da kur­ban­lık bu­lun­mak­ta­dır”
Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı’nın, bu yıl için kur­ban­lık vasfı ta­şı­yan 1 mil­yon 350 bin bü­yük­baş, 3 mil­yon 700 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 5 mil­yon ci­va­rın­da kur­ban­lık bu­lun­du­ğu­nu açık­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Bay­rak­tar, geç­miş yıl­lar­da­ki ve­ri­le­ri pay­laş­tı:
“Ül­ke­miz­de Kur­ban Bay­ram­la­rın­da daha ön­ce­ki yıl­lar­da ke­si­len hay­van sa­yı­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da, 2015 yı­lın­da 867 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 700 bin kü­çük­baş, 2016 yı­lın­da 920 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 950 bin kü­çük­baş, 2017 yı­lın­da 817 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 720 bin kü­çük­baş, 2018 yı­lın­da 866 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 700 bin kü­çük­baş, 2019 yı­lın­da 800 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 682 bin kü­çük­baş ve 2020 yı­lın­da ise 960 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 800 bin baş kü­çük­baş hay­van kur­ban ola­rak ke­sil­miş­ti.
Son yıl­lar­da­ki kur­ban sa­tış­la­rı göz önüne alın­dı­ğın­da, 2021 yı­lın­da da geçen yıla yakın bir oran­la 960 bin bü­yük­baş ve 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 3 mil­yon 760 bin kesim ya­pı­la­ca­ğı tah­min edil­mek­te­dir.”
“Yem fi­yat­la­rı son bir yılda yüzde 100’ü geçen oran­da arttı”
“Hay­van­cı­lı­ğın en önem­li gir­di­si yem­dir” diyen TZOB Genel Baş­ka­nı Bay­rak­tar, “Yem fi­yat­la­rın­da­ki artış hay­van­sal üre­ti­mi ve fi­yat­la­rı da ciddi an­lam­da et­ki­le­mek­te­dir” di­ye­rek söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Yem fi­yat­la­rı ha­zi­ran ayı iti­ba­riy­le geçen yıla göre yüzde 100’e varan oran­lar­da art­mış­tır.
Bir yıl­lık dö­nem­de yem ham­mad­de­le­ri­nin or­ta­la­ma fi­ya­tı ton ba­şı­na; Ar­pa­da yüzde 103,5 ar­tış­la bin 300 li­ra­dan 2 bin 645 li­ra­ya, mı­sır­da yüzde 80,7 ar­tış­la bin 370 li­ra­dan 2 bin 475 li­ra­ya, buğ­day ke­pe­ğin­de yüzde 88,5 ar­tış­la bin 170 li­ra­dan 2 bin 205 li­ra­ya, pamuk to­hu­mu küs­pe­sin­de yüzde 86,7 ar­tış­la bin 500 li­ra­dan 2 bin 800 li­ra­ya, kırık buğ­day­da yüzde 70,9 ar­tış­la bin 410 li­ra­dan iki bin 410 li­ra­ya, besi ye­min­de yüzde 62,2 ar­tış­la bin 811 li­ra­dan 2 bin 938 li­ra­ya, sa­man­da yüzde 34,5 ar­tış­la 782 li­ra­dan bin 52 li­ra­ya yük­sel­di.
Yem fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan bu anor­mal ar­tış­lar üre­ti­ci­le­ri­mi­zi sı­kın­tı­ya sok­muş­tur. Do­la­yı­sıy­la ma­li­yet­ler kur­ban­lık fi­yat­la­rı­nı da et­ki­le­miş­tir. Ama bu fi­yat­la­ra ye­te­rin­ce yan­sı­tı­la­ma­mış­tır.”
Kur­ban Bay­ra­mı eko­no­mik ha­re­ket­li­li­ğin ol­du­ğu bir dö­nem­dir”
Bay­rak­tar, Kur­ban Bay­ra­mı için mil­yon­lar­ca hay­va­nın be­si­ye alın­dı­ğı­nı, uzun süre bes­len­di­ği­ni ve 4 gün gibi kısa bir sü­re­de ke­sil­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Bu süreç eko­no­mik ola­rak ciddi bir ha­re­ket­len­me­ye de yol aç­mak­ta­dır. Üre­ti­ci­le­rin besi amaç­lı hay­van alım­la­rı, bes­le­nen kur­ban­lık­la­rın sa­tış­la­rı, yem, ve­te­ri­ner hiz­met­le­ri, hay­van­la­rın satış mer­kez­le­ri­ne na­kil­le­ri, satış yeri ki­ra­la­rı, ki­şi­sel mas­raf­lar, kasap kesim üc­ret­le­ri, sa­ka­tat ve de­ri­le­rin sa­tıl­ma­sı­na kadar bir­çok ti­ca­ri fa­ali­yet bu dö­nem­de ya­pıl­mak­ta­dır” dedi.
“2021 yı­lın­da kur­ban­lık hay­van­la­ra 17,8 mil­yar lira öde­ne­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir”
Or­ta­la­ma 400 ki­log­ram canlı ağır­lı­ğa sahip bü­yük­baş hay­va­nın canlı ağır­lık ki­lo­su­nun 29,46 lira ci­va­rın­da sa­tı­la­ca­ğı tah­min et­tik­le­ri­ni açık­la­yan Bay­rak­tar, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Bay­ram sü­re­sin­ce ke­si­lecek yak­la­şık 960 bin bü­yük­baş hay­va­na öde­necek para 11 mil­yar 312 mil­yon 640 bin li­ra­yı bu­la­cak­tır.
Bir kü­çük­baş hay­va­nın or­ta­la­ma 2 bin 300 li­ra­dan sa­tı­la­ca­ğı dü­şü­nül­dü­ğün­de ke­si­lecek 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş hay­va­na öde­necek para ise 6 mil­yar 440 mil­yon li­ra­nın üze­ri­ne ola­cak­tır. Top­lam­da ke­si­lecek yak­la­şık 3,8 mil­yon kur­ban­lı­ğa ise va­tan­daş­la­rı­mız 17,8 mil­yar lira para öde­ye­ce­ği bek­len­mek­te­dir.
Ay­rı­ca resmi açık­la­ma­la­ra bak­tı­ğı­mız­da ül­ke­miz­de bu yıl Kur­ban Bay­ra­mı’nda ke­si­le­ce­ği tah­min edi­len hay­van sa­yı­sın­dan daha fazla kur­ban­lık bu­lun­mak­ta­dır. Bu durum va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ban­lık hay­van bul­ma­sın­da sı­kın­tı ya­şa­ma­ya­ca­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Zi­ra­at Oda­la­rı­mız ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler de bunu des­tek­ler ni­te­lik­te­dir. Yani va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ban­lık hay­van te­mi­ni ko­nu­sun­da en­di­şe et­me­le­ri­ne gerek yok­tur.”
“Eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak tah­mi­ni deri satış de­ğe­ri 142,1 mil­yon lira”
Bu sü­reç­te bir diğer önem­li ko­nu­lar­dan bi­ri­si­nin de kur­ban de­ri­le­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bay­rak­tar, kur­ban­la­rın işin ehli ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ke­sil­me­si du­ru­mun­da de­ri­den eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak ge­lir­de ka­yıp­lar ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti ve şöyle devam etti:
“Stan­dart­la­ra uygun ke­sil­miş ve tuz­lan­mış yaş koyun de­ri­si­nin adeti or­ta­la­ma 12 li­ra­ya sa­tıl­mak­ta­dır. 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş hay­van ke­si­le­ce­ği dü­şü­nül­dü­ğün­de kü­çük­baş hay­van­la­rın de­ri­le­ri­nin eko­no­mik de­ğe­ri yak­la­şık ola­rak 33 mil­yon 600 bin li­ra­yı bul­mak­ta­dır.
Diğer ta­raf­tan 400 ki­log­ram­lık bir sı­ğır­dan or­ta­la­ma 30 ki­log­ram deri çık­mak­ta­dır. Stan­dart­la­ra uygun, tuz­lan­mış sığır de­ri­si­nin ki­lo­su­nun 5 lira ol­du­ğu göz önüne alın­dı­ğın­da ke­si­lecek 960 bin bü­yük­baş hay­van­dan elde edi­lecek de­ri­nin de­ğe­ri 144 mil­yon li­ra­ya ula­şa­cak­tır.
Böy­le­ce kur­ban­lık­lar­dan top­lam 177 mil­yon 600 bin li­ra­lık deri ge­li­ri elde edi­le­cek­tir. Fakat kur­ban­lık­lar çoğu yerde ehil ol­ma­yan ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ke­sil­di­ği için ma­ale­sef de­ri­de yüzde 20 ci­va­rın­da eko­no­mik kayıp oluş­mak­ta­dır. Top­lam kay­bın 35,5 mil­yon li­ra­yı bul­du­ğu tah­min edil­mek­te­dir. Buna göre, ka­yıp­lar ne­de­niy­le, Kur­ban Bay­ra­mı’nda eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­lan deri satış de­ğe­ri 142,1 mil­yon lira ci­va­rın­da­dır.”
“Hay­van pazar yer­le­rin­de­ki çadır ki­ra­la­rı hala çok yük­sek”
Kur­ban­lık sat­mak is­te­yen üre­ti­ci­le­rin, bü­yük­şe­hir­ler­de ku­ru­lan satış yer­le­ri­ne çadır ki­ra­sı öde­di­ği­ni ha­tır­la­tan TZOB Genel Baş­ka­nı Bay­rak­tar, bu fi­yat­la­rın da il­le­re ve il­çe­le­re göre fark­lı­lık gös­ter­di­ği­ni be­lir­te­rek, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı:
“Kur­ban ça­dır­la­rın­dan yük­sek üc­ret­ler alın­ma­ma­sı yö­nün­de be­le­di­ye­le­re her yıl çağ­rı­da bu­lun­ma­mı­za rağ­men, ne yazık ki bu yük­sek fiyat uy­gu­la­ma­sı devam et­mek­te­dir. Kur­ban sa­tı­cı­la­rı 15 gün kal­dık­la­rı sü­re­de; An­ka­ra’da 4 bin lira ile 6 bin 500 lira, İstan­bul’da 16 bin lira ile 22 bin lira, İzmir’de 5 bin lira ile 7 bin 500 lira ara­sın­da çadır ki­ra­sı öde­mek­te­dir­ler. Bu ko­nu­da­ki ta­le­bi­mi­zi tek­rar­la­mak­ta fayda gö­rü­yo­ruz. Hay­van satış yer­le­riy­le il­gi­li ola­rak Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mız müm­kün­se bu­ra­lar­dan ücret al­ma­sın­lar ya da uygun fi­yat­tan ki­ra­la­sın­lar. Üre­ti­ci­ler Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan kur­ban­lık­la­rı­nı şe­hir­ler­de­ki kur­ban satış yer­le­ri­ne nak­let­mek için de nak­li­ye pa­ra­sı öde­mek­te­dir. Bu yıl geçen yıla göre nak­li­ye üc­ret­le­ri­nin yüzde 56’lara varan oran­da art­mış­tır. Ör­ne­ğin, 25 bü­yük­baş hay­va­nın nak­li­ye­si için üre­ti­ci­ler Kars’tan An­ka­ra’ya 9 bin, Bursa, İstan­bul ve İzmir’e 12-13 bin lira arası ödeme yap­mak­ta­dır. Üre­ti­ci­ler, ay­rı­ca sat­tık­la­rı hay­van­la­rı, alı­cı­la­rın kesim ya­pa­cak­la­rı yer­le­re ta­şı­mak­ta, bunun için de ila­ve­ten para har­ca­mak­ta­dır. Bu yüz­den özel­lik­le Kur­ban Bay­ra­mı dö­ne­min­de, ta­le­be bağlı ola­rak artan nak­li­ye fi­yat­la­rı­nın kur­ban satış fi­yat­la­rı­na et­ki­si­ni azal­ta­bil­mek için mut­la­ka de­ne­tim­ler ya­pıl­ma­lı ve fır­sat­çı­lık ya­pıl­ma­sı­na imkân ve­ril­me­me­li­dir. Unut­ma­ya­lım ki, ma­li­yet­ler ne kadar çok dü­şer­se hem üre­ti­ci­nin hem de tü­ke­ti­ci­nin ke­se­si­ne o kadar olum­lu yan­sı­ya­cak­tır.”
“Ka­sap­la­ra bu yıl öde­necek tah­mi­ni ücret 664 mil­yon li­ra­yı bu­la­cak”
Bay­rak­tar, Kur­ban Bay­ra­mı’nın son yıl­lar­da ka­sap­lar için önem­li bir gelir ka­pı­sı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti ve şu de­tay­la­rı pay­laş­tı: “Ka­sap­lar, hay­van­la­rı kesme, yüzme, par­ça­la­ma gibi işler için ya­pı­lan işe göre fark­lı üc­ret­ler al­mak­ta­dır. Ki­mi­le­ri kur­ba­nı sa­de­ce kesip dörde böl­mek­te­dir, ki­mi­le­ri ise daha ay­rın­tı­lı par­ça­la­mak­ta­dır. Ka­sap­lar bu iş­lem­ler için kü­çük­baş­ta or­ta­la­ma 200 lira, bü­yük­baş­ta ise or­ta­la­ma 800 lira ci­va­rın­da ücret al­mak­ta­dır.
Bü­yük­baş hay­van­la­rı­nın ya­rı­sı­nın ka­sap­lar ta­ra­fın­dan üc­re­ti mu­ka­bi­lin­de ke­si­le­ce­ği tah­mi­niy­le, 480 bin bü­yük­baş hay­van için ka­sap­la­ra öde­necek tutar 384 mil­yon li­ra­dır.
Aynı şe­kil­de kü­çük­baş hay­van­la­rın ya­rı­sı­nın ka­sap­lar ta­ra­fın­dan ke­si­le­ce­ği he­sa­bıy­la 1 mil­yon 400 bin kü­çük­baş hay­van için ka­sap­la­ra öde­necek tutar 280 mil­yon li­ra­dır. Buna göre, bu bay­ram ka­sap­la­rın ka­zan­cı­nın top­lam­da 664 mil­yon li­ra­yı bul­ma­sı bek­len­mek­te­dir.
Kelle, iş­kem­be, ba­ğır­sak gibi sa­ka­tat­lar kur­ban ke­sen­ler ta­ra­fın­dan alın­ma­mak­ta, kesim yer­le­ri­ne veya top­la­yı­cı­la­ra bı­ra­kıl­mak­ta­dır. Bu da ciddi bir eko­no­mik değer oluş­tur­mak­ta­dır.”
“Vakıf, der­nek­ler ve mar­ket­ler ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­lan ve­kâ­let­le ke­sim­ler­de üre­ti­ci­le­ri­mi­ze des­tek olun­ma­lı­dır”
Kur­ban Bay­ra­mı dö­ne­min­de bir­çok der­nek ve vâ­kı­fın, va­tan­daş­la­rı­mı­zın al­dı­ğı ve­kâ­let­le onlar adına kur­ban kes­tir­di­ği­ni ha­tır­la­tan Bay­rak­tar, bu ku­ru­luş­la­rın üre­ti­ci­le­ri­miz­den kur­ban­lık hay­van al­ma­la­rı­nın olum­lu bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bay­rak­tar şöyle devam etti:
“Ya­pı­lan toplu alım­lar­da fi­yat­lar düşük tu­tul­mak­ta­dır. Hem üre­ti­ci­nin hem de tü­ke­ti­ci­nin hak­kı­nı ko­ru­mak adına bu ko­nu­da adım atıl­ma­lı ve makul fiyat po­li­ti­ka­sı uy­gu­lan­ma­lı­dır.
Küçük ve orta öl­çek­li hay­van üre­ti­ci­le­ri başta olmak üzere bütün üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mas­raf ve emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır.
Ülke için­de­ki ve dı­şın­da­ki muh­taç Müs­lü­man­la­ra ya­pı­la­cak her kuruş yar­dı­mın daima des­tek­çi­yiz. Ancak şunu da unut­ma­mız ge­re­kir. Kur­ban ke­si­mi­ni yurt için­de yapıp, yurt dı­şın­da­ki Müs­lü­man­la­ra gön­de­rir­sek üre­ti­ci­mi­zi ve hay­van­cı­lı­ğı­mı­zı ko­ru­muş olu­ruz. Tüm der­nek ve va­kıf­lar­dan bu has­sa­si­ye­te uya­rak Müs­lü­man kar­deş­le­ri­miz için ara­cı­lık yap­ma­la­rı­nı bek­le­mek­te­yiz.”
“Kur­ban­lık eko­no­mi­si yasal çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­lı­dır”
Bay­rak­tar, “Va­kıf­lar, der­nek­ler, mar­ket­ler ara­cı­lı­ğıy­la ve bi­rey­sel ger­çek­le­şen kur­ban­lık hay­van sa­tış­la­rı­na bağlı ola­rak hay­van pa­zar­la­rı, hay­van ke­sim­le­ri, nak­li­ye, tes­li­mat, de­riy­le il­gi­li iş­lem­ler gibi bir­çok eko­no­mik fa­ali­yet bir haf­ta­dan daha kısa bir sü­re­de ger­çek­leş­mek­te­dir” dedi. Bay­rak­tar ay­rı­ca kur­ban­lık eko­no­mi­si­nin yasal bir çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek şöyle devam etti: “Toplu ke­si­me ve va­tan­da­şın ve­kâ­le­ti­ne talip olan bu ku­ru­luş­la­rın üre­ti­ci­le­ri­miz­den toplu hay­van al­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Yal­nız pi­ya­sa ger­çek­le­riy­le uyuş­ma­yan düşük fi­yat­lar­dan toplu alı­nan hay­van­lar yü­zün­den üre­ti­ci­le­ri­miz mağ­dur ol­mak­ta­dır. Ay­rı­ca vakıf ve der­nek­le­rin yurt­dı­şı fi­yat­la­rı­nı ülke içi fi­yat­la­rı­na göre daha düşük tut­tu­ğu gö­rül­mek­te­dir. Bu fi­yat­lar bir­çok va­tan­da­şı­mı­zın ucuz diye ora­la­ra yö­nel­me­si­ne neden ol­mak­ta­dır. Bu da iç pazar sa­tış­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­mek­te­dir. Hü­kü­me­ti­mi­zin yoğun emek ve­ri­len ve yük­sek meb­lağ­la­rın dön­dü­ğü bir fa­ali­yet ala­nı­nı daha kap­sam­lı bir yasal çer­çe­ve­ye oturt­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Bu kap­sam­da ha­zır­la­na­cak “kur­ban­lık ti­ca­re­ti­nin dü­zen­len­me­si” mev­zu­atıy­la:
-İl/ilçe dü­ze­yin­de ku­ru­la­cak ve içe­ri­sin­de Zi­ra­at Odası, Ti­ca­ret Bor­sa­la­rı, Üre­ti­ci Ör­güt­le­ri, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı il/ilçe mü­dür­lük­le­ri ve il­gi­li diğer pay­daş­la­rın ol­du­ğu ko­mis­yon­lar ka­na­lıy­la üre­ti­ci ma­li­yet­le­ri­ni dik­ka­te alan bir ‘taban fiyat’ be­lir­len­me­li­dir.
-Top­lu alım ya­pa­cak vakıf, der­nek ve mar­ket­le­rin bu fi­ya­tın al­tın­da alım yap­ma­sı ön­le­ne­rek üre­ti­ci­le­ri­miz ko­run­ma­lı­dır. Vakıf ve der­nek­ler kesim ön­ce­si be­lir­le­dik­le­ri alım mik­tar­la­rı­nı Ba­kan­lı­ğa bil­dir­me­li­dir. Ne kadar hay­va­nı ne­re­den, kaç li­ra­ya al­dı­ğı­nı, hay­van kü­pe­si ka­yıt­la­rıy­la bir­lik­te, ve­kâ­let­le kes­tir­di­ği hay­van­lar­dan elde edi­len et­le­ri nasıl da­ğıt­tı­ğı­nı bel­ge­le­me­si is­ten­me­li­dir. Böy­le­ce kayıt dı­şı­lık en­gel­le­ne­cek­tir.
-Ka­sap­la­rın kur­ban­lık kesim üc­ret­le­ri bu ko­mis­yon ka­na­lıy­la be­lir­len­me­li ve üc­re­te uyu­mun sağ­lan­ma­sı de­net­len­me­li­dir.
-Va­kıf ve der­nek­le­rin yur­ti­çi/yurt dışı ola­rak tek fiyat be­lir­le­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.
-Kur­ban­lık hay­van pa­zar­la­rın­da­ki ça­dır­la­rın be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan makul üc­ret­le ki­ra­ya ver­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.
-Kur­ban satış dö­ne­min­de nak­li­ye be­del­le­ri­ne stan­dart ge­ti­ril­me­li, fahiş fiyat ar­tış­la­rı ön­len­me­li­dir.”
“Et ve Süt Ku­ru­mu bay­ram son­ra­sın­da elde kalan hay­van­la­rı uygun bir fi­ya­ta al­ma­lı­dır”
Bay­rak­tar, üre­ti­ci­ler­den, bu yıl sa­tış­la­rı­nın geçen yıla göre daha yavaş sey­ret­ti­ği bil­gi­si al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Te­men­ni­miz ta­le­bin can­la­na­rak sa­tış­lar­da bek­len­ti­le­rin kar­şı­lan­ma­sı, üre­ti­ci­le­rin hay­van­la­rı­nın ta­ma­mı­nı uygun fi­ya­ta sa­ta­rak emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­sı, tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin de makul fi­yat­lar­dan alım yap­ma­sı­dır.
Sa­tış­la­rın bek­len­di­ği gibi ger­çek­leş­me­me­si du­ru­mun­da bay­ram­da sa­tı­la­ma­yan hay­van­lar, Et ve Süt Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan üre­ti­ci­le­rin yap­tı­ğı ‘ek mas­raf­lar’ da dik­ka­te alı­na­rak uygun fi­yat­tan satın alın­ma­lı­dır.
Her yıl Kur­ban Bay­ra­mı’nı sa­bır­sız­lık­la bek­le­yen üre­ti­ci­ler, bu yıl pan­de­mi ne­de­niy­le ta­le­bin da­ral­ma­sın­dan en­di­şe et­mek­te­dir­ler. Kur­ban pa­zar­la­rın­da­ki ha­re­ket­li­li­ğin geç­miş bay­ram­la­rı arat­ma­ma­sı­nı, üre­ti­ci­le­rin eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.”
“Pan­de­miy­le mü­ca­de­le sü­rer­ken Kur­ban Bay­ra­mı­nı idrak ede­ce­ğiz”
Bu yılda Kur­ban Bay­ra­mı’nın, pan­de­miy­le mü­ca­de­le sü­rer­ken idrak edi­le­ce­ği­ni be­lir­ten TZOB Genel Baş­ka­nı Şemsi Bay­rak­tar, üre­ti­ci ve va­tan­daş­la­ra büyük so­rum­lu­luk düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Pa­zar­lar­da be­le­di­ye­le­re, üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ve va­tan­daş­la­rı­mı­za her za­man­kin­den daha büyük bir so­rum­lu­luk düş­mek­te­dir. Alış­ve­riş ya­par­ken önce sağ­lı­ğı­mı­zı dü­şün­mek zo­run­da­yız. Kur­ban pa­zar­la­rın­da ve kesim yer­le­rin­de hij­yen ted­bir­le­ri­ne her za­man­kin­den daha fazla has­sa­si­yet gös­te­ril­me­li­dir. Üre­ti­ci­le­ri­miz ve va­tan­daş­la­rı­mız sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­lı, mas­ke­le­ri­ni mut­la­ka tak­ma­lı ve ki­şi­sel hij­ye­ne dik­kat et­me­li­dir. Bu yıl da pa­zar­lı­ğı­mı­zı bir­bi­ri­mi­ze do­kun­ma­dan söz­le­ri­miz­le ve göz­le­ri­miz­le ya­pa­lım. Ken­di­mi­zin ve sev­dik­le­ri­mi­zin sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye at­ma­ya­lım. Üre­ti­ci­sin­den tü­ke­ti­ci­si­ne bütün va­tan­daş­la­rı­mı­zın yak­la­şan Kur­ban Bay­ram­la­rı­nı kut­lu­yor ve bu mü­ba­rek gün­le­rin ül­ke­mi­ze be­re­ket ge­tir­me­si­ni di­li­yo­ruz.”

Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Türkiye’nin İyilik Elçileri Yeryüzüne Dağılıyor!

Tür­ki­ye, dün­ya­nın dört bir ya­nın­da yar­dı­ma muh­taç in­san­la­rın yü­zü­nü mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı’nda da gül­dü­recek.

Hem dev­let hem de sivil yar­dım ku­ru­luş­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la maz­lum coğ­raf­ya­lar­da mil­yon­lar­ca in­sa­na yar­dım elini uza­ta­cak.
Dünya ve Tür­ki­ye sal­gın has­ta­lık Co­vi­d­19 pan­de­mi­si se­be­biy­le zor za­man­lar­dan geç­ti­ği bu dö­nem­de bile sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­dı.
Tür­ki­ye’de kro­nik hasta, yaşlı ve ih­ti­yaç sa­hip­le­ri de pa­yı­na düşen sı­kın­tı­yı bu dö­nem­de yoğun ola­rak his­set­ti.
Deniz Fe­ne­ri, 23 yılın ver­di­ği tec­rü­be ile bu yıl da yine maz­lum­la­rın ya­nın­da ola­cak; kur­ban­la­rı­nı­zı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­mak için “Kur­ban­la­rı­nız Yok­sul­la­rın Bay­ra­mı Olsun” slo­ga­nıy­la dün­ya­nın 30 ülke ve böl­ge­si­ne yola çı­ka­cak.
Der­ne­ğin bu bay­ram be­lir­le­miş ol­du­ğu kur­ban be­de­li ise Yurt dı­şın­da 880 TL olur­ken yurt içi ve Su­ri­ye’de ve­ka­let üc­re­ti 1650 TL ola­rak be­lir­len­di.
Ay­rı­ca Fi­lis­tin’de 2500 TL olan kur­ban­lık fi­ya­tı Yemen, Lüb­nan ve Bal­kan­lar­da 1400TL ola­rak açık­lan­dı.
Ve­ka­let yo­luy­la kur­ban­la­rı­nı der­ne­ğe ba­ğış­la­mak is­te­yen ha­yır­se­ver­ler, kur­ban ça­lış­ma­la­rı için be­lir­le­nen ül­ke­ler ara­sın­dan di­le­di­ğin­de kur­ba­nı­nı kes­ti­rip ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­ra­cak.
Kur­ban be­de­li­nin yurt dı­şın­da 880 TL ola­rak be­lir­len­di­ği kam­pan­ya kap­sa­mın­da geçen yıl bin­ler­ce hisse kesen Deniz Fe­ne­ri’nin Genel Baş­ka­nı Av Meh­met Cen­giz yap­tı­ğı kısa açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di ” Kur­ban­la­rın bir bö­lü­mü­nün Tür­ki­ye’de, bir bö­lü­mü­nün de yurt dı­şın­da açlık, yok­sul­luk ve iç ça­tış­ma­la­rın yoğun ola­rak ya­şan­dı­ğı ül­ke­ler­de ke­si­le­rek ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rı­la­cak” dedi.
Peki Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği Ne ya­pa­cak?
Yüz­yı­lın iyi­lik ha­re­ke­ti, 2021 yılı Kur­ban ça­lış­ma­sı kap­sa­mın­da Tür­ki­ye ile bir­lik­te 30 ülke ve böl­ge­de kur­ban ba­ğış­la­rı­nı sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­ra­cak.
Bu yıl da kur­ban ve­si­le­siy­le yer­yü­zü­ne da­ğı­la­cak iyi­lik el­çi­le­ri, ken­di­le­ri­ni dört gözle bek­le­yen kar­deş­le­ri­ne sa­de­ce kur­ban eti gö­tü­re­rek değil, aynı za­man­da hayat ko­şul­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yö­ne­lik çe­şit­li pro­je­ler­le de des­tek ol­ma­ya devam edecek.
Der­ne­ğin kur­ban or­ga­ni­zas­yo­nun­da ön­ce­li­ği, mül­te­ci kamp­la­rı, savaş, doğal afet, kro­nik açlık ve yok­sul­luk böl­ge­le­ri ile yaş­lı­lar, kim­se­siz­ler, dul­lar, ye­tim­ha­ne­ler, okul­lar ve has­ta­ne­le­re ve­ri­lecek.
Bu kap­sam­da Su­ri­ye, Fi­lis­tin, So­ma­li, Kenya, Yemen, Bang­la­deş ve Ara­kan ön plan­da tu­tu­la­cak. 3 Kı­ta­da Kur­ban Or­ga­ni­zas­yo­nu Af­ri­ka’dan Bal­kan­la­ra, Gü­ney­do­ğu Asya’dan Or­ta­do­ğu’ya kadar üç kı­ta­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve ye­tim­le­re ula­şa­cak olan der­ne­ğin bu yıl kur­ban ça­lış­ma­la­rı için zi­ya­ret ede­ce­ği bazı ülke ve böl­ge­ler şun­lar: Ugan­da, Eti­yop­ya, Kenya, So­ma­li, Fil­di­şi Sa­hil­le­ri, Tan­zan­ya.
Kur­ban­lık­lar Nasıl Ke­si­li­yor?
Kur­ban­lık­lar Deniz Fe­ne­ri gö­rev­li­le­rin­ce kesim ya­pı­la­cak olan ülke ve böl­ge­ler­de kur­ban olma özel­lik­le­ri­ne uygun ola­rak satın alı­nır.
Kur­ban­lık­lar İslami usul­le­re uygun ola­rak ke­si­lir.
Ke­si­len kur­ban­lar ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne elden da­ğı­tı­lır.
Kur­ban ke­sim­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ği­ne dair bilgi, kısa mesaj ile ve­ka­let sa­hip­le­ri­ne ile­ti­lir. Ay­rı­ca kur­ban ke­si­mi sı­ra­sın­da alı­nan video da link ola­rak ve­ka­let sa­hi­bi­nin cep te­le­fo­nu­na gön­de­ri­lir.
Kur­ba­nı­nı­zı Nasıl Ba­ğış­la­ya­bi­lir­si­niz?

Ba­ğış­lar, Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği’nin mer­kez­le­ri­ne gi­di­le­rek elden, in­ter­net üze­rin­den on­li­ne ola­rak ya da ku­ru­mun 0212 414 60 60 nu­ma­ra­lı te­le­fon nu­ma­ra­sın­dan de­tay­lı bilgi alı­na­rak ya­pı­la­bi­lecek.


Ha­ber-Fo­to: Fevzi Yal­çın

ÇEVRE BAKAN KURUM’DAN BAŞKAN METİN’E ZİYARET

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat KURUM, Ayder Yay­la­sın­da devam eden Kent­sel Dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­nın in­ce­len­me­si­nin ar­dın­dan, Rize Be­le­di­ye­si­ne bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­re­rek Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin ile ma­ka­mın­da bir araya geldi.

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Deniz si­te­si sa­kin­le­ri­nin çiçek tak­di­mi ile Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’u, Be­le­di­ye bi­na­sı gi­ri­şin­de kar­şı­la­dı.

Bakan Kurum ve be­ra­be­rin­de­ki he­ye­ti ma­ka­mın­da ağır­la­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Rize’de ya­pı­mı devam eden ya­tı­rım­lar­la il­gi­li Bakan Kurum’a bil­gi­len­dir­me verdi. Rize Be­le­di­ye Baş­kan METİN; Yağ­lı­taş Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si, Be­le­di­ye Blok­la­rı, Mil­let Bah­çe­si, Kül­tür So­ka­ğı, Sos­yal Tesis pro­je­le­ri ve sa­hil­de devam eden dolgu ça­lış­ma­la­rı­nın hangi aşa­ma­da ol­du­ğu­na dair gör­sel sunum eş­li­ğin­de Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du.
Bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı, Be­le­di­ye Blok­la­rı­nın ye­rin­de in­ce­len­me­si üze­ri­ne, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’in Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a Be­le­di­ye şeref def­te­ri­nin im­za­la­tıl­ma­sı ve he­di­ye tak­di­miy­le son buldu.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Basın Bü­ro­su