Varlık Barışı Sezgin Baran Korkmazlar için mi?

Ka­ra­pa­ra ak­la­mak su­çun­dan Tür­ki­ye ve ABD ta­ra­fın­dan ara­nan, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Avus­tur­ya’da ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alı­nan Sez­gin Baran Kork­maz’ın Kings­ton Kar­deş­le­rin de yer al­dı­ğı Cum­hur­baş­ka­nı ile çe­kil­miş fo­toğ­ra­fı­nın içler acısı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Be­ka­roğ­lu, AK Parti dö­ne­min­de 11 kez Vergi affı ve Var­lık ba­rı­şı ge­ti­ril­di­ği­ni, bun­lar­dan 5’inin doğ­ru­dan Var­lık ba­rı­şı­nı kap­sa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, yasa çı­kar­tı­la­rak TBMM’nin bu iş­le­re alet edil­di­ği­ni söy­le­di.

TBMM’de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da geç­ti­ği­miz gün­ler­de or­ta­ya çıkan Sez­gin Baran Kork­maz ve Kings­ton kar­deş­ler­le Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın çek­tir­di­ği fo­toğ­ra­fı gös­te­ren Be­ka­roğ­lu, “Kara para ak­la­mak su­çun­dan ara­nan Sez­gin Baran Kork­maz ile Tür­ki­ye’de her ke­sim­den, her sek­tör­den, si­ya­si­ler­den, bü­rok­ra­si­den, yar­gı­dan, ba­sın­dan iliş­ki kur­ma­yan ne­re­dey­se kimse kal­ma­mış” dedi.
VAR­LIK BA­RI­ŞI İLE TBMM ALET EDİLDİ
Sez­gin Baran Kork­maz’ın henüz bu kara para ak­la­ma iş­le­ri or­ta­ya çık­ma­dan önce ba­şa­rı­lı ve ha­yır­se­ver işa­da­mı ola­rak ta­nı­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Kork­maz’ın Cum­hur­baş­ka­nı’na ne zaman baş­vur­sa kar­şı­lık­sız bı­rak­ma­dı­ğı­nı, ya­ban­cı işa­dam­la­rı ile gö­rüş­me ta­lep­le­ri­ni hiç red­det­me­di­ği­ni söy­le­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. Kork­maz’ın, Cum­hur­baş­ka­nı ile işa­dam­la­rı­nın gö­rüş­me­le­ri­nin hemen son­ra­sın­da Tür­ki­ye’ye 270 mil­yon dolar para gir­di­ği­ni övü­ne­rek an­lat­tı­ğı ko­nuş­ma­la­rı bu­lun­du­ğu­nu kay­de­den Be­ka­roğ­lu, Tür­ki­ye’de Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si dö­ne­min­de 11 tane Vergi ve Var­lık Ba­rı­şı ge­ti­ren ya­sa­nın TBMM’de onay­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Bun­la­rın 5’inin doğ­ru­dan var­lık ba­rı­şı­nı içer­di­ği­ni ifade eden Be­ka­roğ­lu, şun­la­rı söy­le­di: “Dı­şa­rı­da ver­gi­len­di­ril­me­miş pa­ra­lar Tür­ki­ye’ye ge­lir­se vergi araş­tır­ma­sı ya­pıl­ma­ya­cak, bu­ra­da sis­te­me gi­recek. Var­lık ba­rı­şı özet­le bu. Bu para bu ka­nu­na da­ya­na­rak ge­li­yor. Ga­ze­te­ci­si, bü­rok­ra­tı, sav­cı­sı, si­ya­set­çi­si, ba­ka­nı hepsi bu işin için­de. Ma­ale­sef TBMM de bu işin için­de. Bu­ra­da bu kanun çı­kı­yor ve bu ka­nun­la ge­li­yor bu pa­ra­lar bu­ra­ya. Var­lık ba­rı­şı ka­nu­nu Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu­na gel­di­ği zaman de­fa­lar­ca biz orada sor­duk, söy­le­dik; bu pa­ra­la­rın kay­na­ğı so­rul­mak zo­run­da­dır. Vergi araş­tır­ma­sı ya­pı­la­maz, tamam ama hiç­bir şe­kil­de so­ruş­tur­ma açı­la­maz, kay­na­ğı so­ru­la­maz den­me­me­li­dir. Ya eroin ti­ca­re­tin­den, insan ti­ca­re­tin­den,ko­ka­in ti­ca­re­tin­den, çocuk por­no­sun­dan elde edil­miş­se bu para; hiç­bir şe­kil­de kay­na­ğı so­ru­la­ma­ya­cak! İşte bu ka­nun­lar çı­ka­rıl­dı Tür­ki­ye’de ve bu in­san­lar bu fo­toğ­raf ka­re­le­ri­ni oluş­tur­du­lar, bu pa­ra­lar Tür­ki­ye’ye geldi. Bun­dan do­la­yı kre­di­bi­li­te­si tü­ken­di. Şimdi gi­di­yor­lar üçün­cü dör­dün­cü de­re­ce ül­ke­ler­le; Katar’la, Çin’le, Azer­bay­can’la, Ma­lez­ya ile swap an­laş­ma­sı yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Güya para ge­tir­me­ye ve mil­le­tin gö­zü­nü bo­ya­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.
VAR­LIK BA­RI­ŞI İLE TÜRKİYE’YE NE KADAR PARA GELDİ?
Bunu ben dö­ne­min Ba­ka­nı’na ve Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım’a sor­dum; Var­lık ba­rı­şı ile ne kadar para Tür­ki­ye’ye geldi, ne ka­da­rı bu­ra­da kaldı, ne ka­da­rı tek­rar dı­şa­rı çıktı? Bun­la­rı sor­dum, Bakan önce gör­mez­den geldi, sonra dedi ki, bu para bize gel­mi­yor, ban­ka­la­ra gi­di­yor. O zaman bu ban­ka­la­rın, güm­rü­ğün tabi ol­du­ğu Baş­ba­kan’a sor­dum; ne­re­den geldi diye. Hiç­bi­ri ciddi bir şe­kil­de cevap ver(e)medi.
KAÇ TANE KINGS­TON VAR, KAÇ TANE SBK?
Şimdi biz bir tek olay­dan söz edi­yo­ruz; bir Kings­ton Kar­deş­ler, Sez­gin Baran Kork­maz… Bu kadar mı? Bu­ra­dan so­ru­yo­rum; daha kaç tane Kings­ton Kar­deş­ler var. Kaç tane Kings­ton’ı Var­lık ba­rı­şı­nı kul­la­na­rak akla­dık. Kaç tane daha Sez­gin Baran Kork­maz var? Ama bun­la­rın sonu ge­lecek; ga­ze­te pat­ron­la­rı­nın büyük ço­ğun­lu­ğu bu ka­ran­lık iliş­ki­le­rin için­de. Onun için bu fo­toğ­ra­fı haber yap­mı­yor­lar. Gün­ler­den beri kara pa­ra­yı ko­nu­şu­yo­ruz, Sez­gin Baran Kork­maz’ı, ga­ze­te­ci­le­ri, ha­kim­le­ri, sav­cı­la­rı ko­nu­şu­yo­ruz ama bu fo­toğ­ra­fı hiç kimse haber yap­mı­yor.
Yerin di­bi­ne bat­ma­mız ge­re­kir. Yargı var­mış, Tür­ki­ye hukuk dev­le­tiy­miş, basın var­mış, hür­müş; bun­la­rın hepsi yalan! Bu kadar kısa bir sü­re­de koca bir ülke büyük bir hayal kı­rık­lı­ğı ile ku­rum­la­rın içi­nin bo­şal­tıl­ma­sı, çü­rü­me, ah­la­ki çö­kün­tü, ku­ral­sız­lık, hu­kuk­suz­luk… Ne­re­ye gi­di­yo­ruz, bun­la­rı kim nasıl to­par­la­ya­cak?
ÇARE ERKEN SEÇİM
Bun­la­rın tek bir ça­re­si var, nor­mal­leş­me için seçim ge­re­ki­yor. Böyle ka­ran­lık or­tam­lar­dan se­çi­me gi­de­rek bir çı­ka­bil­mi­şiz. Tür­ki­ye’nin der­hal seçim ka­ra­rı ver­me­si ge­rek­li­dir ve bu ik­ti­dar git­me­li­dir. Bu fo­toğ­ra­fın haber ol­ma­sı ve he­sa­bı­nın ve­ril­me­si ge­re­ki­yor. Zaten bir­bir­le­ri­ne gir­di­ler, gö­rü­yor­su­nuz. Cum­hur­baş­ka­nı’nın Ba­ka­nı’nı gay­ri­res­mi or­ta­ğı sa­vu­nu­yor. Bu, or­tak­lı­ğın ya­kın­da çat­la­ya­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor. Çünkü, bu kadar ka­ran­lı­ğı ta­şı­ya­cak hiç­bir or­tak­lık yok­tur.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI