TARIM MÜÜDÜRLÜĞÜNDEN YALAK DAĞITILDI

Rize İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan İkiz­de­re’de hay­van­la­rın su iç­me­si için Yalak da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı.

İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı Cafer Kay­mak­çı, Rize İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Murat Genç’in ka­tı­lı­mıy­la ilçe Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da konu hak­kın­da açık­la­ma­lar ya­pıl­dı. Köy ve Ma­hal­le Muh­tar­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da metal Su Ya­lak­la­rı (Sıvat) ih­ti­yaç bu­lu­nan köy­le­re sevk edil­di. İkiz­de­re İlçe Tarım ça­lı­şan­la­rı­nın kont­ro­lün­de Rize İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan 40 adet Yalak (Sıvat) ın da­ğı­tı­mın­da temel ama­cın hay­van­la­rın me­ra­da temiz sağ­lık­lı su iç­me­le­ri ol­du­ğu be­lir­til­di. İhti­yaç ol­du­ğun­da yine Sıvat te­da­rik edi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Kay­ma­kam Cafer Kay­mak­çı’ temel ama­cı­mız il­çe­de hay­van­cı­lı­ğın ge­liş­me­si ve eko­no­mi­ye kat­kı­da bu­lun­ma­sı­dır. İl Tarım Mü­dür­lü­ğü­müz ih­ti­yaç his­se­di­len ve tes­pi­ti ya­pı­lan köy­le­ri­mi­ze Su Ya­lak­la­rı­nı tes­lim etti. Hay­van sa­hip­le­ri­miz bun­la­rı ko­ru­ya­rak hay­van­la­rı­na sağ­lık­lı temiz su iç­me­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­ma­lı­dır’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU