ŞÜKRAN YAĞCI OKURLARI İLE BULUŞTU

Rize’nin en genç ya­zar­la­rın­dan olan Şük­ran Yağcı il­çe­miz­de dü­zen­le­nen imza günü ile okur­la­rı ile bu­luş­tu.

Pan­de­mi ku­ral­la­rı dik­ka­te alı­na­rak açık alan­da ger­çek­le­şen imza gü­nün­de ilçe dı­şın­dan da çok sa­yı­da okur ka­tıl­dı.

YAĞCI yap­tı­ğı açık­la­ma­da şöyle ko­nuş­tu,
Hayal kur­mak in­san­la­ra bah­se­dil­miş en güzel me­zi­yet­tir pey­gam­ber efen­di­miz (sav)in ha­li­fe­le­rin­den haz­re­ti Osman’ın ifade et­ti­ği gibi Allah nasip et­me­ye­ce­ği hiç­bir şeyi hayal et­tir­mez ne güzel bir söz değil mi in­sa­na hayal gücü ve­ril­miş ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek için de akıl ve dü­şün­me ye­ti­si ve­ril­miş ben yü­rü­me en­gel­li­yim ama benim na­za­rım­da siz­den hiç­bir far­kım yok tek far­kım otu­ru­yor olmam ama şu an bazı fo­toğ­raf ka­re­le­rin­de gö­rü­yo­rum ki o fark da ka­pan­mış siz­den ricam aya­ğı­nız gi­der­ken yü­rü­yün koşun ku­la­ğı­nız du­yar­ken kuşu ke­di­yi kö­pe­ği do­ğa­yı din­le­yin duyun gö­rü­yor­ken et­ra­fı­nı­zı iz­le­yin ha­ya­tı keş­fe­din üşen­me­yin ha­yal­le­ri­niz için çaba har­ca­yın ça­lı­şın az­me­din ben ya­pa­bi­li­yor­ken sizde dur­ma­yın.
Bu gün benim için an­la­tıl­maz gü­zel­lik­te bir imza günü oldu o kadar mutlu oldum ki an­la­ta­mam ke­li­me­ler yet­mez ya işte öyle bir mut­lu­luk.
En başta or­ga­ni­zas­yo­nu yapan Vatan Ka­ra­kaş abime Halil İbra­him Aydın abime Emel Gü­nay­dın-Ak­taş ab­la­ma meto ka­fe­nin sa­hi­bi­ne, or­ga­ni­zas­yon­da emeği geçen her­ke­se ve siz de­ğer­li ka­tı­lım­cı­la­rı­mı­za ha­yal­le­ri­me adım at­tı­ğım yolda ya­nım­da ol­du­ğu­nuz için çok te­şek­kür edi­yo­rum dedi.

Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI