RİZE ŞEHRİ BEGONYA AÇTI

Rize Be­le­di­ye­si yaz mev­si­mi­nin baş­la­ma­sıy­la, renga reng la­le­ler­le süs­le­di­ği şehri mer­ke­zi gi­ri­şi ve şeh­ri­nin dört bir ya­nın­da bu­la­nan park­lar­dan ki çok be­ğe­ni­len lale ve çi­çek­ler­den sonra, mev­si­mi­ne göre fark­lı fark­lı çi­çek­ler­le şeh­ri­nin dört bir ya­nı­nı süs­le­me­ye devam edi­yor.

Rize Be­le­di­ye­si’nin yaz mev­si­mi için baş­lat­mış ol­du­ğu çi­çek­len­dir­me ça­lış­ma­la­rıy­la bir kısmı be­le­di­ye sera ala­nın­da üre­ti­len 200 bin be­gon­ya ve ka­di­fe çi­çe­ği şehri süs­le­yecek.
Rize Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan şeh­rin fark­lı yer­le­rin­de­ki park ve bah­çe­le­rin ba­kı­mı ve re­füj­le­rin çi­çek­len­di­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­lü­yor. Bu ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Çif­te­ka­vak, Ali­pa­şa, La­le­li cad­de­si, Sa­na­yi kav­şa­ğı, Dağ­di­bi kav­şa­ğı, Pa­ket­le­me Kav­şa­ğı, Araş­tır­ma kav­şa­ğı ve yol gü­zer­ga­hı ve şehir mer­ke­zi içe­ri­sin­de bu­lu­nan nok­ta­lar­da çi­çek­len­dir­me ve bakım ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. 110 bin çi­çe­ğin di­ki­mi­nin ta­mam­lan­dı­ğı, 90 bin çi­çe­ğin daha di­ki­le­ce­ği ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da top­lam­da 200 bin adet çiçek şehre ayrı bir gü­zel­lik ka­zan­dı­ra­cak.

Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye Basın