RİZE BELEDİYESİ KADIN KÜLTÜR MERKEZLERİ DÖNEM SONU SERGİSİNE YOĞUN İLGİ

Rize Be­le­di­ye­si Kadın Kül­tür Mer­kez­le­ri­ne bağlı 3 mer­kez­de yü­rü­tü­len iğne oyası, mef­ru­şat, el na­kı­şı, sepet örü­cü­lü­ğü ve mak­ro­me kurs­la­rı­nın dönem sonu ser­gi­le­ri ve ba­şa­rı ser­ti­fi­ka tö­ren­le­ri dü­zen­len­di.

İsmail Kah­ra­man Kül­tür Mer­ke­zi sergi sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen tö­re­ne, Rize Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal Genç, İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen, Rize İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu, kamu ve sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri, kur­si­yer­ler ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

6-7-8 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da va­tan­daş­la­rın zi­ya­re­ti­ne açık ola­cak kur­sun açı­lış tö­re­ni Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal Genç ve Kadın Kül­tür Mer­kez­le­ri Ko­or­di­na­tö­rü Selma Öz­türk’ün ko­nuş­ma­la­rıy­la baş­la­dı.
Proje Milli Eği­tim İl Mü­dür­lü­ğü’yle ko­or­di­ne­li şe­kil­de yü­rü­tül­dü. Kur­de­le ke­si­mi­nin ar­dın­dan kurs­la­rı ta­mam­la­yan kur­si­yer­le­re ser­ti­fi­ka­la­rı tak­dim edil­di. El emeği ürün­le­rin ser­gi­len­di­ği ala­nın ge­zil­me­si­nin ar­dın­dan açı­lış tö­re­ni son buldu. Va­tan­daş­la­rın üc­ret­siz ola­rak 6-7-8 Tem­muz ta­rih­le­rin­de ser­gi­yi zi­ya­ret ede­bi­le­cek­ler.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye Basın