Monthly Archives: Temmuz 2021

RİZE BELEDİYESİ KADIN KÜLTÜR MERKEZLERİ DÖNEM SONU SERGİSİNE YOĞUN İLGİ

Rize Be­le­di­ye­si Kadın Kül­tür Mer­kez­le­ri­ne bağlı 3 mer­kez­de yü­rü­tü­len iğne oyası, mef­ru­şat, el na­kı­şı, sepet örü­cü­lü­ğü ve mak­ro­me kurs­la­rı­nın dönem sonu ser­gi­le­ri ve ba­şa­rı ser­ti­fi­ka tö­ren­le­ri dü­zen­len­di.

İsmail Kah­ra­man Kül­tür Mer­ke­zi sergi sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen tö­re­ne, Rize Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal Genç, İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen, Rize İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu, kamu ve sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri, kur­si­yer­ler ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

6-7-8 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da va­tan­daş­la­rın zi­ya­re­ti­ne açık ola­cak kur­sun açı­lış tö­re­ni Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal Genç ve Kadın Kül­tür Mer­kez­le­ri Ko­or­di­na­tö­rü Selma Öz­türk’ün ko­nuş­ma­la­rıy­la baş­la­dı.
Proje Milli Eği­tim İl Mü­dür­lü­ğü’yle ko­or­di­ne­li şe­kil­de yü­rü­tül­dü. Kur­de­le ke­si­mi­nin ar­dın­dan kurs­la­rı ta­mam­la­yan kur­si­yer­le­re ser­ti­fi­ka­la­rı tak­dim edil­di. El emeği ürün­le­rin ser­gi­len­di­ği ala­nın ge­zil­me­si­nin ar­dın­dan açı­lış tö­re­ni son buldu. Va­tan­daş­la­rın üc­ret­siz ola­rak 6-7-8 Tem­muz ta­rih­le­rin­de ser­gi­yi zi­ya­ret ede­bi­le­cek­ler.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye Basın

YKS bitti, Peki adayları neler bekliyor?

Yak­la­şık 3 mil­yon öğ­ren­ci 2021 YKS sı­na­vın da ter döktü. He­ye­can dolu, st­res­li sınav bek­le­yi­şi ni­ha­yet sona erdi. Sınav so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sıy­la yeni bir he­ye­can dal­ga­sı­nı ter­cih sü­reç­le­rin­de ya­şa­ya­cak olan aday­lar için İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Uzman Kli­nik Psi­ko­log Sevgi Umuç sü­reç­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.,

Sı­na­va ha­zır­lık dö­ne­mi­nin son de­re­ce zor­la­yı­cı geç­ti­ği­ni ifade eden Sevgi Umuç,’’Sü­re­ci so­nu­na kadar ge­ti­re­bi­len tüm aday­la­rı teb­rik etmek ge­re­ki­yor. Sı­nav­la­rı bek­le­dik­le­ri gibi geç­sin veya geç­me­sin şu an ih­ti­yaç­la­rı olan tek şey din­len­mek. Özel­lik­le, sı­nav­dan sonra ya­pa­rım deyip de er­te­le­dik­le­ri ne varsa onlar için en uygun zaman ola­bi­lir.
Hele ki so­nuç­lar açık­la­na­na kadar -ki süre onlar için ol­duk­ça kıy­met­li bir za­man-. Son­ra­sı malum, emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı almak için karar verme sü­re­ci­ni içe­ren ko­şuş­tur­ma ev­re­si’’ dedi.
Sınav so­nu­cu­nuz ön­cü­lü­ğü­nüz ol­ma­sın
YKS so­nuç­la­rı­nın açık­la­na­ca­ğı zaman gö­re­ce­ği­niz sonuç bek­le­di­ği­niz gibi ola­bi­lir veya ola­ma­ya­bi­lir diyen Umuç, ‘’Unut­ma­yın ki ala­ca­ğı­nız puan eme­ği­ni­zin kar­şı­lı­ğı­nı­zı yan­sı­ta­cak olsun veya ol­ma­sın bu sı­na­vın sizin ça­lış­ma­nı­zın kar­şı­lı­ğı­nı yan­sıt­tı­ğı­nı, de­ğe­ri­ni­zin ön­cü­lü­ğü ol­ma­dı­ğı­nı unut­ma­yın. Size ait bir sınav pu­anı­na sahip ola­cak­sı­nız ve artık ver­di­ği­niz emek­le­rin kar­şı­lı­ğı­nı almak için ha­re­ke­te geçme za­ma­nın­da ola­cak­sı­nız’’ diye be­lirt­ti.
Uzman Kli­nik Psi­ko­log Sevgi Umuş söz­le­ri­ne şöyle devam etti: ’’Ya­şa­mı­nı­zın daha ni­te­lik­li, do­yu­ru­cu geç­me­si için mes­lek se­çi­mi­nin önem­li bir payı var­dır. Se­çe­ce­ği­niz bö­lü­mün sizin ile­ri­de­ki ya­şa­mı­nı­zın çok büyük bir bö­lü­mü­nü şe­kil­len­di­re­ce­ği­ni söy­le­ye­bi­li­rim.
Bölüm ter­ci­hi­ni­zin kendi ilgi, istek ve ye­te­nek­le­ri­niz­le uyum­lu ol­ma­sı­nı dik­ka­te ala­rak se­çim­le­ri­ni­zi ya­pa­bi­lir­si­niz. Bu ko­nu­da aile­niz­den, öğ­ret­men­le­ri­niz­den de des­tek ala­bi­lir­si­niz’’ dedi.
Üni­ver­si­te se­çi­mi­niz oku­ya­ca­ğı­nız bölüm kadar önem­li
Üni­ver­si­te se­çi­mi­nin de öne­mi­ne de­ği­nen Sevgi Umuç ’’Üni­ver­si­te se­çi­mi­niz, oku­ya­ca­ğı­nız bö­lü­mün sizin için ne kadar do­yu­ru­cu bir hâl ala­ca­ğı­nı, do­na­nım­lı mes­lek in­sa­nı ola­rak ye­tiş­me­ni­zi be­lir­le­mek açı­sın­dan bölüm ter­ci­hi kadar önem­li bir diğer ko­nu­dur. Üni­ver­si­te se­çi­mi ya­par­ken bö­lü­mü­nü­zün aka­de­mik kad­ro­su­nu de­tay­lı in­ce­le­ye­bi­lir­si­niz, te­orik bil­gi­nin ya­nın­da araş­tır­ma ve uy­gu­la­ma im­kân­la­rı­na, yurt dışı eği­tim ola­nak­la­rı­na ba­ka­bi­lir­si­niz. Aynı za­man­da sos­yal fa­ali­yet­le­ri­nin zen­gin ol­ma­sı da ken­di­ni­zi bir­çok alan­da ge­liş­tir­me­ni­ze, ye­tiş­tir­me­ni­ze ola­nak sağ­la­ya­cak­tır’ ’ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Uzman Kli­nik Psi­ko­log Sevgi Umuç ‘’Ter­cih gün­le­rin­de üni­ver­si­te­le­rin ta­nı­tım gün­le­ri­ne gi­de­bi­lir­si­niz. Bu gün­ler tüm so­ru­la­rı­nı­zın ce­vap­la­rı­nı bul­ma­nın yanı sıra, kam­pü­sü ye­rin­de görme ve gezme im­kâ­nı da sun­mak­ta­dır. Ay­rı­ca üni­ver­si­te­ler­de­ki aka­de­mis­yen­ler­le bire bir ta­nış­ma fır­sa­tı da bul­muş olup ak­lı­nız­da­ki tüm ko­nu­lar ile il­gi­li de­tay­lı bilgi edin­miş olur­su­nuz’’ di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen

Recent Entries »