Koruyucu maske ve tulum ihracatında hibe şartları kaldırıldı

2020’de pan­de­mi­nin et­ki­siy­le ih­ra­cat­ta re­kor­lar kıran me­di­kal tek­nik teks­til ürün­le­rin­de Dev­let Mal­ze­me Ofisi’ne hibe şartı kal­dı­rıl­dı.

Sek­tör, me­di­kal teks­til ih­ra­ca­tı­nın dü­şü­şe geç­ti­ği­ni ve bu ka­ra­rın geç alın­dı­ğı gö­rü­şün­de.
Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri Ko­or­di­na­tör Baş­ka­nı ve Ege Teks­til ve Ham­mad­de­le­ri İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Jak Es­ki­na­zi, “5 adet cer­ra­hi maske ih­ra­ca­tı için 1 adet cer­ra­hi maske hibe, 10 adet ko­ru­yu­cu tulum ih­ra­ca­tı için 1 adet ko­ru­yu­cu tulum ya da 3 adet ko­ru­yu­cu tulum ih­ra­ca­tı için 20 adet cer­ra­hi maske hibe şartı bu­lu­nu­yor­du. Yak­la­şık 2 se­ne­dir devam eden pan­de­mi­nin so­nu­na doğru me­di­kal ürün gru­bun­da re­ka­be­ti za­yıf­la­tan mev­cut hibe şart­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı sek­tö­rü­müz için çok geç alı­nan bir karar.” dedi.
Es­ki­na­zi, geçen sene Tür­ki­ye ge­ne­li Ha­zi­ran ayın­da me­di­kal teks­til ih­ra­ca­tı­nın 247 mil­yon do­lar­ken bu sene 20 mil­yon do­lar­da sey­ret­ti­ği­ni ve yüzde 92 düşüş ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
“2021’in ilk ya­rı­sın­da da me­di­kal teks­til ih­ra­ca­tı­mız 566 mil­yon do­lar­ken bu sene yüzde 42 dü­şüş­le 329 mil­yon do­la­ra ge­ri­le­di. Bu tablo bize karar için çok geç ol­du­ğu­nu ve pa­zar­la­rın kay­be­dil­di­ği­ni açık­ça gös­te­ri­yor. Pan­de­mi baş­la­dı­ğın­dan beri hibe şar­tı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ta­le­bi­mi­zi her mec­ra­da yi­ne­le­dik, çağ­rı­lar yap­tık. Ha­zır­gi­yim, kon­fek­si­yon teks­til sek­tör­le­ri­nin pan­de­mi dö­ne­min­de ayak­ta kal­ma­sın­da kü­re­sel ta­le­bin yoğun ol­du­ğu me­di­kal ürün­le­rin payı bü­yük­tü. 2020’de Tür­ki­ye ge­ne­li me­di­kal teks­til ih­ra­ca­tı­mız yüzde 2 bin 204 ar­tış­la 1,4 mil­yar dolar ola­rak ger­çek­leş­miş­ti. Me­di­kal tek­nik teks­til ih­ra­ca­tı­nın ar­tı­şın­da da asıl payı oluş­tu­ran cer­ra­hi el­bi­se­ler ve mas­ke­ler­di. Hemen ref­leks gös­te­ril­sey­di du­ru­mu le­hi­mi­ze çe­vi­rip yıl­lık ih­ra­ca­ta yak­la­şık 5 mil­yar dolar katkı sağ­la­ya­bi­lir­dik. Ne­ti­ce­de çağ­rı­mız geç de olsa kar­şı­lık bul­muş oldu.” Jak Es­ki­na­zi, ka­ra­rın ne­ti­ce­len­di­ril­me­sin­de büyük rol oy­na­yan Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, Ti­ca­ret Ba­ka­nı Dr. Meh­met Muş, Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca ve Tür­ki­ye İhra­cat­çı­lar Mec­li­si Baş­ka­nı İsmail Gülle’ye te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti.

Ha­ber-Fo­to: Murat DEMİRCAN