HAZİRAN 2021 ASGARİ GEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Araş­tır­ma Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi’nin yap­mış ol­du­ğu 2021 Ha­zi­ran ayına ait as­ga­ri geçim en­dek­si so­nuç­la­rı açık­lan­mış­tır. Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Ar-Ge Mer­ke­zi’nin yap­mış ol­du­ğu araş­tır­ma­yı de­ğer­len­di­ren Tür­ki­ye Kamu Sen Genel Baş­ka­nı Önder Kah­ve­ci, sa­de­ce he­def­le­nen enf­las­yo­na değil, ger­çek­le­şen enf­las­yon, har­ca­ma­lar­da­ki artış ve bü­yü­me­nin de dik­ka­te alın­dı­ğı bir sis­tem­de maaş zam­la­rı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizdi.

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’ndan alı­nan Ha­zi­ran 2021 fi­yat­la­rı­na göre ya­pı­lan araş­tır­ma­da ça­lı­şan tek ki­şi­nin yok­sul­luk sı­nı­rı 4.206,39 TL ola­rak he­sap­lan­mış­tır. Dört ki­şi­lik bir aile­nin as­ga­ri geçim haddi ise 8.804,97 lira ola­rak be­lir­len­miş­tir. So­nuç­lar, dört ki­şi­lik bir aile­nin as­ga­ri geçim had­di­nin bir ön­ce­ki aya göre 149,85 TL, %1,73 ora­nın­da art­tı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir.
Ça­lı­şan tek ki­şi­nin açlık sı­nı­rı ise bir ön­ce­ki aya göre 53,85 TL, %1,67 ora­nın­da yük­sel­miş ve 3.270,51 lira ola­rak he­sap­lan­mış­tır. Tür­ki­ye’de 4 ki­şi­lik bir aile­nin or­ta­la­ma gıda ve ba­rın­ma har­ca­ma­la­rı top­la­mı ise Ha­zi­ran ayın­da 3.263,58 lira ola­rak tah­min edil­miş­tir.
Ya­pı­lan araş­tır­ma­da, 4 ki­şi­lik bir aile­nin sağ­lık ku­ru­luş­la­rı­nın be­lir­le­di­ği gibi sağ­lık­lı bir bi­çim­de bes­le­ne­bil­me­si için ge­rek­li har­ca­ma­nın Ha­zi­ran 2021 ve­ri­le­ri­ne göre gün­lük 69,459 lira ol­du­ğu be­lir­len­miş­tir. Aile­nin aylık gıda har­ca­ma­sı top­la­mı ise 2.083,77 lira ol­muş­tur.
Ha­zi­ran 2021 iti­ba­ri ile or­ta­la­ma 4.806,24 TL ücret alan bir me­mu­run aile­si için yap­tı­ğı gıda har­ca­ma­sı, ma­aşı­nın %43,36’sini oluş­tur­muş­tur.
Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu ve­ri­le­rin­de 1.179,81 lira ola­rak be­lir­le­nen kira gi­de­ri ise Ha­zi­ran 2021 or­ta­la­ma ma­aşı­nın %24,55’ine denk gel­miş­tir. Buna göre bir memur, or­ta­la­ma ma­aşı­nın %67,91’ini yal­nız­ca gıda ve ba­rın­ma har­ca­ma­la­rı­na ayır­mak zo­run­da kal­mış­tır. Diğer ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için ise ma­aşı­nın %32,09’u kal­mış­tır.
Or­ta­la­ma üc­ret­le ge­çi­nen bir memur aile­si­nin ula­şım, sağ­lık, eği­tim, ha­ber­leş­me, giyim gibi diğer zo­run­lu ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­sı için Ha­zi­ran 2021 ma­aşın­dan ge­ri­ye yal­nız­ca 1.542,32 TL kal­mış­tır.
KAH­VECİ: NE ZA­MA­NA KADAR, MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ HE­DEF­LE­NEN ENF­LAS­YON KADAR MAAŞ ZAMMI GİRDA­BI­NA MAH­KÛM OLA­CAK­TIR?
Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Ar-Ge Mer­ke­zi’nin yap­mış ol­du­ğu araş­tır­ma­yı de­ğer­len­di­ren Tür­ki­ye Kamu Sen Genel Baş­ka­nı Önder Kah­ve­ci, sa­de­ce he­def­le­nen enf­las­yo­na değil, ger­çek­le­şen enf­las­yon, har­ca­ma­lar­da­ki artış ve bü­yü­me­nin de dik­ka­te alın­dı­ğı bir sis­tem­de maaş zam­la­rı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Aile­le­riy­le bir­lik­te yak­la­şık 20 mil­yon va­tan­da­şı­mı­zı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren Toplu Söz­leş­me sü­re­ci­ne sa­yı­lı gün­ler kala, sa­de­ce he­def­le­nen enf­las­yo­na değil, ger­çek­le­şen enf­las­yon, har­ca­ma­lar­da­ki artış ve bü­yü­me­nin de dik­ka­te alın­dı­ğı bir sis­tem­de maaş zam­la­rı­nın be­lir­len­me­si­nin ha­ya­ti de­re­ce­de önem­li ol­du­ğu or­ta­ya çıktı. Geç­ti­ği­miz hafta açık­la­nan Ha­zi­ran ayı enf­las­yon ra­ka­mı­nın ar­dın­dan toplu söz­leş­me­de %3 ola­rak be­lir­le­nen ora­nın üs­tü­ne %5.45 enf­las­yon farkı ve­ril­me­si bu ger­çe­ği iyice su yü­zü­ne çı­kar­mış­tır.
%8,45 memur ma­aş­la­rı­na 2021 yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sı için ya­pı­la­cak zammı ifade et­me­mek­te, yılın ilk yar­sın­da ma­aş­la­rı­nın %5,45 ora­nın­da eri­di­ği­ni tes­cil et­mek­te­dir. Buna göre memur ma­aş­la­rı 2021 yılı bo­yun­ca sü­rek­li eri­miş, ger­çek­le­şen enf­las­yon ocak ayın­da ve­ri­len %3’lük zammı ne­re­dey­se 3’e kat­la­mış­tır.
Kamu ça­lı­şan­la­rı­mız ve memur emek­li­le­ri­miz ma­sa­da ba­ğıt­la­nan ra­ka­mın ne­re­dey­se üç katı ora­nın­da enf­las­yon farkı ala­cak­tır. Daha önce de her plat­form­da de­fa­lar­ca dile ge­tir­di­ği­miz gibi, resmi ra­kam­la­rın ya­nın­da çarşı pa­zar­da­ki enf­las­yon sabit ve dar ge­lir­li­nin be­li­ni bü­kecek de­re­ce­de yük­sel­miş­tir.
Bu durum göz ardı edi­le­mez. Me­mur­la­rı­mı­zı ve emek­li­le­ri­mi­zi zo­run­lu ih­ti­yaç­la­rı­nı bile kar­şı­la­ya­ma­ya­cak du­ru­ma dü­şür­mek­ten kur­tar­ma­nın za­ma­nı çok­tan gel­miş­tir.
Ar-Ge Mer­ke­zi­mi­zin yap­tı­ğı araş­tır­ma da gös­ter­miş­tir ki, gün geç­tik­çe alım gücü azal­mak­ta­dır. Sa­de­ce bir ön­ce­ki aya göre he­sap­lan­dı­ğın­da bile, as­ga­ri geçim haddi yak­la­şık 150 TL art­mış­tır. 4 ki­şi­lik bir aile­nin or­ta­la­ma gıda ve ba­rın­ma har­ca­ma­la­rı top­la­mı 3.270 TL ol­muş­ken me­mur­la­rı­mız ve memur emek­li­le­ri kalan ma­aşı­nı ne­re­ye ye­tiş­ti­re­cek­ler­dir?
Kur­ban­lık fi­yat­la­rı or­ta­da­dır. Bu du­rum­da kur­ban ke­se­rek dini ve­ci­be­le­ri­ni bile ye­ri­ne ge­ti­re­me­yecek du­rum­da olan kamu ça­lı­şan­la­rı­na bay­rak ik­ra­mi­ye­si­ni çok gören an­la­yı­şı kabul etmek müm­kün de­ğil­dir. Diğer ça­lı­şan­la­ra ve emek­li­le­re bay­ram ik­ra­mi­ye­si ve­ri­lir­ken sa­de­ce me­mur­la­ra ve­ril­me­me­si­ni an­la­mı­yo­ruz. Bay­ram ön­ce­si bir müjde ver­mek bu kadar zor ol­ma­ma­lı­dır diye dü­şü­nü­yo­ruz.
Hal böyle iken, sabit ve dar ge­lir­li ne­re­ye kadar da­ya­na­cak, ne za­ma­na kadar ma­aş­lar­da eri­me­ye mah­kûm ola­cak­tır? Me­mur­la­rı­mız ve emek­li­le­ri­miz yıl­lar­dan beri ancak enf­las­yon kadar maaş zammı ala­bil­mek­te­dir. Bu da ma­aş­la­rın ger­çek­te hiç art­ma­dı­ğı, memur ve emek­li­le­re yıl­lar­dır sıfır zam ve­ril­di­ği an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Eko­no­mik bü­yü­me de he­sa­ba ka­tıl­dı­ğın­da ülke zen­gin­le­şir­ken ge­li­ri düşen ve sü­rek­li fa­kir­le­şen tek gru­bun memur ve emek­li­ler ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir.
Gün bu­gün­dür. Sa­de­ce he­def­le­nen enf­las­yo­na değil, ger­çek­le­şen enf­las­yon, har­ca­ma­lar­da­ki artış ve bü­yü­me­nin de dik­ka­te alın­dı­ğı bir sis­tem­de maaş zam­la­rı­nın be­lir­le­ne­rek kamu ça­lı­şan­la­rı­na zam ya­pıl­ma­sı­nı bir kez daha talep edi­yo­ruz. Geç­miş yıl­lar­da­ki ka­yıp­la­rı­mı­zın te­la­fi edil­me­si nok­ta­sın­da ay­lar­dır dile ge­tir­di­ği­miz ek zam bir an önce kamu gö­rev­li­le­ri­ne ve­ril­me­li­dir. Bu ek zam aynı za­man­da eko­no­mi­ye de ciddi kat­kı­lar sağ­la­ya­cak ve pi­ya­sa­yı ha­re­ket­len­di­re­cek­tir.
Bu eko­no­mik şart­lar al­tın­da bu maaş ar­tış­la­rı­nın hak­ka­ni­yet, ada­let ve eko­no­mik ger­çek­ler­le bağ­da­şır hale gel­me­si için ta­lep­le­ri­mi­zin ha­ya­ta geç­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Toplu söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri için gün sa­yar­ken memur ve emek­li­le­rin ma­sa­ya ala­cak­lı ola­rak otur­ma­ma­la­rı için bu eri­me­nin mut­la­ka te­la­fi edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Hak­kı­mız olanı is­te­mek­ten başka bir ga­ye­miz yok­tur.
Ya­şa­nı­lan zor­luk­la­ra rağ­men en kri­tik za­man­lar­da canla başla ça­lı­şan kamu ça­lı­şan­la­rı­nın hak et­ti­ği maaşı al­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” dedi.


Haber: Cey­hun KA­LEN­DER