Dijitalpark Teknokent’in Temeli Atıldı

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Sayın Mus­ta­fa Va­rank’ın ka­tı­lı­mıy­la RTEÜ ve Türk-Al­man Üni­ver­si­te­si or­tak­lı­ğın­da ya­pı­la­cak olan Tek­no­lo­ji Ge­liş­tir­me Böl­ge­si Di­ji­tal­park Tek­no­kent’in te­me­li atıl­dı.

Di­ji­tal­park Tek­no­kent’in İstan­bul Çek­me­köy Yer­leş­ke­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­de, Di­ji­tal­park Genel Mü­dü­rü Prof. Dr. Tah­sin Engin, Türk Alman Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Halil Ak­ka­nat, RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Ge­liş­tir­me Vakfı Baş­ka­nı ve Di­ji­tal­park Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Nus­ret Bay­rak­tar ile Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Sayın Mus­ta­fa Va­rank açı­lış ko­nuş­ma­sı yaptı.
RTEÜ Rek­tö­rü ko­nuş­ma­sı­na, Di­ji­tal­park Tek­no­kent’in temel atma tö­re­ni­ne ka­tı­lan­la­rı se­lam­la­ya­rak baş­la­dı. Bu yıl RTEÜ’nin ku­ru­lu­şu­nun 15. yılı ol­du­ğu­nu be­lir­ten KA­RA­MAN, “Ma­lum­la­rı­nız ol­du­ğu üzere 15 yıl bir RTEÜ’nin ku­rul­ma­sı, ge­liş­me­si ve ku­rum­sal­laş­ma­sı için kısa bir zaman di­li­mi­dir. Ancak say­gı­de­ğer Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın des­tek­le­ri, RTEÜ Ge­liş­tir­me Vak­fı­nın kat­kı­la­rı ve aka­de­mik ve idari per­so­ne­li­mi­zin öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rı ne­ti­ce­sin­de Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si, geçen bu zaman zar­fın­da fi­zi­ki alt yapı, aka­de­mik kadro, eği­tim-öğ­re­tim ka­li­te­si ile aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı açı­sın­dan çok önem­li me­sa­fe­ler kat et­miş­tir.” di­ye­rek RTEÜ’nin ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da­ki aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı­la­rın­dan bah­set­ti. KA­RA­MAN, RTEÜ bün­ye­sin­de Tek­no­kent kur­mak için uzun bir sü­re­dir etüt ça­lış­ma­la­rı yap­tık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Ancak özel­lik­le Rize’de sa­na­yi­nin çok sı­nır­lı ol­ma­sı bizim önü­mü­zü ka­pa­tı­yor­du. Tam da bu aşa­ma­lar­da Türk Alman Üni­ver­si­te­si ile ortak tek­no­kent kurma fikri gün­de­me geldi. 21/05/2019 ta­ri­hin­de kur­muş ol­du­ğu­muz di­ji­tal­park tek­no­kent 01/06/2020 ta­ri­hin­de fa­ali­ye­te geçti. Bugün de bu­ra­da temel atma tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz.” dedi. Di­ji­tal­park Tek­no­kent’in RTEÜ ve ül­ke­mi­zin ar-ge po­tan­si­ye­li­nin ge­liş­me­si ile ül­ke­mi­zin milli sa­na­yi ham­le­si­ne kat­kı­sı ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lu­nan KA­RA­MAN ko­nuş­ma­sı­nı şöyle ta­mam­la­dı: “Tek­no­kent kurma gi­ri­şi­mi­mi­ze en ba­şın­dan iti­ba­ren des­tek veren ve bugün de bu mutlu gü­nü­müz­de ara­mız­da olan Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı­mız Sayın Mus­ta­fa Va­rank’a, her daim ya­nı­mız­da olan ve RTEÜ’ne des­tek veren RTEÜ Ge­liş­tir­me Vakfı Baş­kan ve Üye­le­ri­ne, tek­no­kent­te or­tak­la­rı­mız olan Türk Alman Üni­ver­si­te­si­nin de­ğer­li Rek­tö­rü ile Türk Alman Üni­ver­si­te­si­ni Des­tek­le­me Vak­fı­nın baş­kan ve üye­le­ri­ne, arazi ko­nu­sun­da­ki yar­dım­la­rı do­la­yı­sıy­la Çek­me­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na, kı­sa­ca kat­kı­sı olan her­ke­se şah­sım ve RTEÜ adına ayrı ayrı te­şek­kür edi­yor, şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.”


Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Sayın Mus­ta­fa Va­rank ise ko­nuş­masın­da, bugün son on dokuz yılda ne­re­dey­se sı­fır­dan inşa edi­len ‘Ar-Ge ve Ye­ni­lik’ eko­sis­te­mi­ne yeni bir ak­tö­rün daha dahil ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, tek­no­park­la­rın, tek­no­lo­jik bil­gi­nin üre­til­me­si ve ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si sü­re­cin­de­ki kri­tik rol­le­ri do­la­yı­sıy­la eko­sis­te­min önem­li bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bakan Va­rank, Ar-Ge ve gi­ri­şim­ci­lik kül­tü­rü olan bir eko­sis­te­min ve ni­te­lik­li is­tih­da­mın oluş­ma­sı­na Ba­kan­lık ola­rak tek­no­park­lar ara­cı­lı­ğıy­la ara­cı­lık et­tik­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek, şun­la­rı kay­det­ti: “Tabii, üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin de bi­lim­sel ve tek­no­lo­jik yet­kin­li­ğe sahip ol­ma­sı ve bu yet­kin­li­ği­ni eko­sis­te­min ya­ra­rı­na sun­ma­sı da üze­rin­de dur­du­ğu­muz ve tek­no­park­lar va­sı­ta­sıy­la elde et­ti­ği­miz de­ğer­li bir sonuç. Bu doğ­rul­tu­da, bugün te­me­li­ni at­tı­ğı­mız tek­no­par­kı­mı­zın, üni­ver­si­te­le­ri­mi­zi gi­ri­şim­ci ve ye­ni­lik­çi birer üni­ver­si­te olma yo­lun­da güç­len­di­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. İstan­bul ve Rize’deki yer­leş­ke­le­riy­le bir­lik­te tam ka­pa­si­te­ye ulaş­tı­ğın­da, 4 bin tam za­man­lı Ar-Ge per­so­ne­li­nin ça­lış­tı­ğı 300 gi­ri­şim­ci­ye ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak önem­li bir ya­tı­rım­dan bah­se­di­yo­ruz, ha­yır­lı olsun.” Bakan Va­rank, “Des­tek­le­di­ği­miz tek­no­lo­ji ge­liş­tir­me mer­kez­le­ri, ku­luç­ka mer­kez­le­ri ve tek­no­lo­ji trans­fer ofis­le­ri de eko­sis­te­me ön­cü­lük eden diğer ak­tör­ler. Gi­ri­şim­ci­le­re ve genç­le­re ev sa­hip­li­ği yapan bütün bu ak­tör­ler aynı za­man­da, Milli Tek­no­lo­ji Ham­le­mi­zin de vaz­ge­çil­mez pay­daş­la­rı. Pay­daş­la­rı­mı­zı, ‘fi­kir­den ürüne, ürün­den pa­za­ra olan tüm sü­reç­ler­de’ iyi kur­gu­lan­mış des­tek­le­ri­miz­le teş­vik edi­yo­ruz.” di­ye­rek ya­pı­lan des­tek ça­lış­ma­la­rı ve ve­ri­len teş­vik­ler hak­kın­da bilgi verdi. Di­ji­tal­park Tek­no­kent’in de alt­ya­pı, idare bi­na­sı ve ku­luç­ka mer­ke­zi in­şa­sı­na şim­di­ye kadar yak­la­şık 15 mil­yon TL’lik hibe ver­dik­le­ri­ni ve önü­müz­de­ki dö­nem­de de des­tek­le­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni dile ge­ti­ren Bakan Va­rank ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı. Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan yet­ki­li­ler bu­to­na ba­sa­rak, temel atma iş­le­mi­ni ger­çek­leş­tir­di.
Temel atma tö­re­ni­ne, Tek­no­lo­ji ve Sa­na­yi Ba­ka­nı Sayın Mus­ta­fa Va­rank, RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Türk Alman Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Halil Ak­ka­nat, İstan­bul Vali Yar­dım­cı­sı, Çek­me­köy Kay­ma­ka­mı Adem Ars­lan, San­cak­te­pe Kay­ma­ka­mı Adnan Ça­kı­roğ­lu, Çek­me­köy ve San­cak­te­pe Be­le­di­ye Baş­kan yar­dım­cı­la­rı, RTEÜ Ge­liş­tir­me Vakfı Baş­ka­nı ve Di­ji­tal­park Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Nus­ret Bay­rak­tar, Türk-Al­man Üni­ver­si­te­si Vakfı Baş­ka­nı Doç. Dr. Nejat Aday, Di­ji­tal­park Genel Mü­dü­rü Prof. Dr. Tah­sin Engin, STK baş­kan­la­rı, si­ya­si parti baş­kan ve tem­sil­ci­le­ri ile diğer yet­ki­li­ler ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN